Gemeenteraads­verkiezingen 21 maart 2018

Test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen

Deze partijen doen mee

1. Sociale huurwoningen

In Schiedam moeten minder sociale huurwoningen worden gebouwd.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Schiedam heeft veel slechte sociale huurwoningen. De huidige moeten we beter en duurzamer maken. Daarnaast kunnen we een gedeelte omzetten in betaalbare huur- en koopwoningen. Daar hebben Schiedammers behoefte aan."

VVD

"Wij willen meer huizen met een tuin! En daar is een tekort aan, waardoor veel Schiedammers onze stad verlaten. De VVD wil dus minder sociale huurwoningen en meer huizen in het midden- en hogere segment."

Algemeen Ouderen Verbond

"Het AOV vindt dat het rapport "de staat van de stad" duidelijk aangeeft dat beter opgeleide en verdienende Schiedammers de stad verlaten, omdat er voor hen geen alternatief is op woninggebied. De huidige sociale huurwoningen moeten alleen voor Schiedammers beschikbaar zijn. Er moet juist een grotere variatie aan woningen komen. Er moet meer geïnvesteerd worden in starterswoningen, levensloopbestendige woningen, studentenwoningen en ouderenwoningen."

CDA

"In totaal valt zo’n 60 á 70 procent in het goedkope segment. Het CDA Schiedam vindt dat deze verhouding echt moet veranderen. Dit kan bereikt worden door grote herstructureringen en hiervoor dient Schiedam nu al grote plannen te maken. Alle wijken in Schiedam verdienen hierbij evenredig veel aandacht! Het toepassen van elementen uit de ‘Rotterdam wet’ kan hier een versterkende rol in hebben."

ChristenUnie-SGP

"De regio Rijnmond huisvest vele burgers in sociale huurwoningen. De afgelopen jaren is de overloop vanuit de regio naar Schiedam aantoonbaar. In 2016 kwamen netto zelfs 600 Rotterdammers over naar Schiedam. Schiedam heeft een krachtig sociaal pakket. Als de bevolkingssamenstelling niet in evenwicht blijft zijn we gedwongen om het sociale pakket van Rotterdam over te nemen. Schiedam kan de regionale problematiek niet alleen oplossen. De verscheidenheid in huur- en koopwoningen moet daarom groter."

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"Het woningaanbod is niet in evenwicht, waardoor Schiedammers de stad verlaten. Er moeten zeker geen sociale woningen toegevoegd worden. Wel vervanging van kwalitatief slechte huurwoningen."

Geen van beide

Oneens

PvdA

"De PvdA Schiedam is voorstander van een beleid waarin er meer variatie komt in de woonvormen en het type woningen in Schiedam. Er moeten woningen beschikbaar zijn voor alle Schiedammers: voor Schiedammers met een kleine beurs en voor Schiedammers die meer te besteden hebben."

SP

"Er is woningnood. Er zijn meer woningen nodig in alle prijsklassen. Door strengere hypotheekeisen, de toename van eenpersoonshuishoudens en meer flexibele banen is de verdere afname van betaalbare (sociale) woningen onverantwoord."

GroenLinks

"Iedereen in Schiedam moet een eerlijke kans op een passende woning hebben. De komende jaren moet Schiedam meer dan 5.000 woningen bijbouwen. Wat GroenLinks betreft zijn die allemaal duurzaam en zitten er voldoende betaalbare woningen bij. Passende woningen voor mensen met een smalle én brede beurs, huur én koop, jong én oud. Meer koopwoningen is prima. Maar onze startende leraren, politieagenten en verplegers hebben behoefte aan meer betaalbare huurwoningen. Ook die bouwen we dus bij. "

PS Progressief Schiedam

"De woningmarkt in Schiedam moet in een betere balans komen. Dat doe je niet door minder sociale huurwoningen te bouwen, maar door meer midden- en hoger segment woningen te bouwen. Ook Schiedammers die afhankelijk zijn van een sociale huurwoning hebben recht op huisvesting. De groei van sociale huurwoningen mag iets minder zijn dan bij het midden- en hoger segment. "

DENK

"De gemeente Schiedam is verantwoordelijk voor een woningaanbod dat aansluit bij de behoeften van onze inwoners. Wij waken daarom ruimte voor voldoende aanbod van sociale huurwoningen."

Sociaal Liberaal Verbond

"Er dient een goede balans te zijn tussen sociale woningbouw en vrije sector (duurdere woningbouw). Waarbij juist meer betaalbare woningen neergezet te worden voor starters en studenten die aan het begin van hun wooncarrière staan."

Ouderenpartij Schiedam

"Schiedammers hebben betaalbare woningen hard nodig."

2. Parkeren binnenstad

Om winkels en horeca in de binnenstad te helpen, moet de gemeente tussen 11.00 en 16.00 uur blauwe zones (2 uur gratis parkeren) instellen.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"De PvdA Schiedam wil van het centrum van Schiedam een nog aantrekkelijkere winkellocatie met een rijk en gevarieerd horeca-aanbod maken, om zodoende het vestigingsklimaat voor ondernemers te verbeteren. Parkeerkosten mogen overdag tussen 11:00 en 16:00 niet de reden zijn dat Schiedammers de binnenstad mijden."

VVD

"De binnenstad en de ondernemers in horeca, winkels en andere bedrijven zijn voor een groot deel afhankelijk van bezoekers die met hun auto komen. De VVD is geen fan van betaald parkeren. De auto is immers geen betaalmiddel, maar een vervoersmiddel. De VVD is voorstander van gratis parkeren in het centrum van Schiedam gedurende rustige periodes, zoals schoolvakanties."

Algemeen Ouderen Verbond

"Het AOV vindt dat het instellen van blauwe zones met een maximum aan parkeertijd een oplossing kan zijn voor het huidige probleem van ondernemers en winkeliers die hun klanten niet meer kunnen bereiken door de hoge parkeerlasten. Als er een periode gratis parkeren zou worden ingesteld zouden de parkeergarages hier ook in betrokken moeten worden. Vooral omdat er wijken zijn waar je gratis kan parkeren als je de boodschappen moet doen. Een stukje gerechtigheid voor het centrum, vindt het AOV!"

CDA

"Het CDA is zelfs voor het afschaffen van parkeergeld."

PS Progressief Schiedam

"In omliggende steden zoals Capelle ad IJssel en Spijkenisse wordt dit systeem met succes gebruikt. In Schiedam zou dit ook succesvol kunnen zijn. Nu investeert Schiedam veel geld in de binnenstad, anderzijds moeten de toekomstige bezoekers (te veel) betalen om te parkeren. Zie het verlies op parkeergeld als een mooie investering in de binnenstad van Schiedam."

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"Goed idee. Dit is een van de instrumenten om het winkelen in de binnenstad aantrekkelijk te maken."

DENK

"DENK Schiedam juicht alle initiatieven toe die onze binnenstad levendiger maakt."

Sociaal Liberaal Verbond

"Om potentiële klanten te stimuleren juist de winkels en horeca in de binnenstad te bezoeken is dit een maatregel die drempelverlagend werkt. Door het betaald parkeren te beperken, bijvoorbeeld van 09:00 uur tot 14:00 kan deze stimulatie ook bereikt worden. "

Ouderenpartij Schiedam

"De Schiedamse binnenstad heeft het als gebied met winkelvoorzieningen moeilijk en gratis parkeren blijkt in de praktijk te werken om een winkelgebied aantrekkelijker te maken."

Geen van beide

Oneens

D66

"De parkeergarages zijn nu al beschikbaar voor gratis of betaalbaar parkeren. Op straat is dit niet zinvol. We moeten inzetten op aantrekkelijk en divers aanbod, niet op gratis parkeren."

SP

"Het centrum is niet langer een primair winkelgebied. Via o.a. horeca en evenementen moet het een belevenisgebied worden. Daar past geen gratis parkeren bij dat parkeerruimte verhoogd en flitsboodschappen stimuleert i.p.v. fietsen, wandelen of ov."

GroenLinks

"GroenLinks wil een schone, toegankelijke en aantrekkelijke binnenstad. Vervuilend vervoer heeft hierin geen plaats. Met het autoluw maken van de Lange Haven is een begin gemaakt met een aantrekkelijkere en verkeersveiligere binnenstad. Maar waarom de Lange Haven niet helemaal vrijmaken van geparkeerde auto’s en inrichten als wandelpromenade? De binnenstad moet goed bereikbaar zijn met fiets en ov. Gratis parkeren hoort daar niet bij. "

ChristenUnie-SGP

"In de binnenstad vindt een veelheid aan activiteiten plaats. Juist die verscheidenheid geeft leven in de brouwerij. Daar heeft de horeca baat bij. De aandacht is al heel lang te eenzijdig gericht op het winkelen. De winkelcentra in de omliggende wijken voorzien het eigen gebied. Het accent in de historische binnenstad moet op het toerisme gericht zijn. Parkeermaatregelen zal het koopgedrag nauwelijks veranderen. Bovendien maakt een uitstekende verbinding met tram, bus en metro de auto overbodig."

3. Fietspaden

De gemeente moet meer en bredere fietspaden aanleggen, ook al gaat dat ten koste van autoverkeer.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Fietsvervoer is een serieus en volwaardig alternatief voor korte en middellange afstanden. Goed voor mensen, milieu en leefbaarheid. Dit moeten wij faciliteren en stimuleren. "

PvdA

"De PvdA Schiedam blijft zich er keihard voor inzetten dat Schiedam een nog fiets- en voetgangervriendelijkere stad wordt. "

SP

"De openbare ruimte moet slimmer worden ingericht, ter versterking van fietsen, wandelen en ov. Minder ruimtegebruik door de auto kan daarbij helpen, zonder dat mensen die afhankelijk zijn van de auto daarvan de dupe van worden."

CDA

"Fietsen is niet alleen gezond, maar ook een goede en duurzame manier van mobiliteit. Dit vergt wel goed onderhouden fietspaden en snelfietsroutes, zeker nu het gebruik van elektrische fietsen toeneemt. De gemeente Schiedam moet daarom zorgen dat mensen van alle leeftijden die willen fietsen, dat ook op een goede en veilige manier kunnen."

GroenLinks

"GroenLinks wil fietsgebruik stimuleren. Belemmeringen voor de fietser ruimen we op. De fietsers krijgen voorrang. Zeker nu steeds meer mensen gebruik maken van fietsen met elektrische trapondersteuning, willen we inderdaad meer en betere fietspaden. GroenLinks maakt werk van brede en goed onderhouden fietspaden. We willen meer fietsstraten waar auto's te gast zijn. Fietsersvriendelijk afgestelde verkeerslichten en veilige, hoogwaardige stallingsmogelijkheden maken het pakket compleet."

PS Progressief Schiedam

"Schiedam Fietsstad is een mooi, ambitieus en duurzaam plan. Dit kunnen we alleen bereiken door fietspaden veiliger en aantrekkelijker te maken. De eventuele beperkingen voor het autoverkeer mogen niet ten koste gaan van de veiligheid of zorgen voor een hogere CO2 uitstoot."

ChristenUnie-SGP

"Het netwerk van fietspaden is al flink onderhanden genomen. Het nuttig gebruik van auto's hoeven we niet te ontmoedigen. Wanneer we het bezit van auto's niet ontmoedigen dan loopt de Randstad dicht en komt de bereikbaarheid, economische groei en werkgelegenheid echt onder druk te staan. Meer bewegen en fietsen draagt bij aan de gezondheid en de luchtkwaliteit. Elke burger kan een steentje bijdragen en wat extra comfort inleveren."

Geen van beide

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"De komst van e-bikes zorgt ervoor dat er verschillende snelheden op het fietspad gereden wordt. Verbreding is dan een oplossing. Dit mag echter niet ten koste gaan van de doorstroming van het autoverkeer. "

Ouderenpartij Schiedam

"Iedere vorm van vervoer heeft rechten en wij zijn niet van het bij voorbaat auto pesten."

Oneens

VVD

"Schiedam moet toegankelijk en veilig zijn voor alle verkeersdeelnemers. Dus ook fietsers. Goed begaanbare fietspaden verdienen de aandacht van de gemeente, maar dat mag niet ten koste gaan van autorijders."

Algemeen Ouderen Verbond

"Het AOV vindt niet dat bredere fietspaden ten koste van de voetgangers en ander verkeersdeelnemers moet gaan. Het AOV heeft veel liever dat er meer wordt gedaan aan verlichting bij fiets- en wandelpaden, dan dat er onnodig brede fietspaden worden aangelegd, terwijl het autoverkeer hieronder moet leiden. Veiligheid betekent balans tussen alle verkeersdeelnemers. Het is nog maar de vraag hoeveel fietsers er dagelijks gebruik van maken en waar het efficiënt is dat extra fietspaden worden aangelegd?"

DENK

"De gemeente Schiedam heeft in de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de aanleg en verbetering van fietspaden. "

Sociaal Liberaal Verbond

"Juist een genuanceerd, afgestemd beleid gaat werken. Niet nietsontziend overal fietspaden neergooien. Dat creëert juist onveilige situaties."

4. Gratis bijles

De gemeente moet uitval van jongeren op school voorkomen door gratis bijlessen aan te bieden.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Elke investering in onderwijs levert veel rendement op. Uitval moet voorkomen worden met alle beschikbare middelen."

Algemeen Ouderen Verbond

"Het AOV vindt dat bijlessen kunnen bijdragen aan betere prestaties, maar dit voorkomt niet altijd uitval van jongeren op school. Goede begeleiding van scholieren, op school, thuis in de huissituatie en zo nodig via de leerplichtambtenaar is belangrijk. Bij de ene jongere is het belangrijk om goed door de schoolperiode te komen en bij de andere iets anders. Als het ouders niet lukt, kan de gemeente ondersteunen. Het behalen van de opleiding is voor de toekomst heel belangrijk!"

CDA

"Gemeente, onderwijs en Bureau Leerplicht moeten schooluitval voorkomen, omdat goed onderwijs de sleutel is voor de toekomst van ieder kind. De gemeente moet subsidie verstrekken voor gekwalificeerde krachten die bijlessen verzorgen. "

ChristenUnie-SGP

"De schooluitval in Schiedam is al sterk teruggedrongen. De opvang en begeleiding van jongeren is effectief. Gratis bijlessen kunnen een hulp zijn, naast mentoren en het perspectief op een betere aansluiting op de arbeidsmarkt. Het is onduidelijk hoe groot de behoefte en vraag zal zijn naar bijlessen of dat extra aandacht op andere aspecten nodig is."

DENK

"Iedere jongere die vroegtijdig een einde maakt aan haar/zijn schoolcarrière, door gebrek aan goede begeleiding, is er een teveel. "

Sociaal Liberaal Verbond

"De jeugd is onze toekomst. Schiedam is juist gebaat bij een positief klimaat rondom onderwijs. Zeker ook bij minderheidsgroeperingen die bijvoorbeeld een taalachterstand hebben, en daardoor later achterstand op de arbeidsmarkt."

Ouderenpartij Schiedam

"Uiteindelijk kosten jongeren zonder diploma de samenleving meer. Jongeren met een diploma hebben een toekomst, werk en een zinnige tijdsbesteding."

Geen van beide

SP

"Aanpak op maat. Niet beperken tot bijlessen. Iedere jongere heeft zo haar/zijn redenen. Hierop moet ingespeeld worden."

GroenLinks

"Schiedam accepteert geen thuiszitters. Voortijdige schoolverlaters zien we het liefst terug op school. Als scholen die leerlingen weigeren, spreken we hen daar op aan. Bijlessen zijn een goed idee. De gemeente kan dit stimuleren en faciliteiten, maar biedt deze lessen niet zelf aan. Hiervoor zijn docenten en vrijwilligersorganisaties beschikbaar. Die docenten en organisaties ondersteunen we graag."

Oneens

PvdA

"De PvdA Schiedam vindt dit een te beperkte oplossing, er zijn meerdere factoren die bijdragen aan een succesvolle schoolcarrière. "

VVD

"Iedereen heeft recht op goed onderwijs. Om schooluitval tegen te gaan en om de kans op een baan te vergroten, willen we dat de gemeente de samenwerking tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt stimuleert. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het curriculum en bijlessen kunnen door de scholen worden aangeboden. De zogeheten Summer school is hiervan een goed voorbeeld."

PS Progressief Schiedam

"Het onderwijs in Schiedam moet gewoon goed zijn. Het bieden van bijles aan kinderen die dat nodig hebben moet onderdeel zijn van het reguliere onderwijs. Passend onderwijs voor iedereen is inclusief bijles."

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"Dit is geen taak van de gemeente, maar van de scholen."

5. Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing moet afhangen van de hoeveelheid afval die een huishouden aanbiedt. Meer afval betekent meer betalen.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"De vervuiler betaalt is een goed uitgangspunt. D66 is tegen een ingewikkeld systeem, dus het moet vooral werkbaar zijn."

Algemeen Ouderen Verbond

"Als al onze burgers optimaal afval kunnen scheiden en dit ook gescheiden kunnen aanbieden, is deze maatregel niet nodig. Om te stimuleren dat iedereen hier daadwerkelijk iets mee doet, is het betalen voor de hoeveelheid afval wel een sturende maatregel. Het zou niet eerlijk zijn dat een alleenstaande oudere bijdraagt aan de buren die met een groot gezin veel afval produceren. Het gaat uiteindelijk om de hoeveelheid kilo's afval. Het AOV vindt wel dat de vervuiler moet betalen."

GroenLinks

"Afval moeten we zoveel mogelijk voorkomen door milieubewustzijn te bevorderen. Huishoudens kunnen, en moeten, minder restafval produceren. Dat scheelt uiteindelijk in de kosten: minder afval betekent minder betalen. GroenLinks wil bewust omgaan met afval bevorderen door praktische programma’s voor educatie op scholen en in wijken."

PS Progressief Schiedam

"Er zal goed nagedacht moeten worden om dit systeem werkzaam in te voeren. De kans op illegale stort neemt namelijk wel toe. Maar als dit ingevoerd kan worden, is dit een goede stimulering om tot minder huisvuil te komen. Restafval is een grote belasting voor het milieu en een grote kostenpost voor de Schiedamse inwoners. De afvalstoffenheffing moet niet gelden voor gescheiden afval als papier, glas, plastic en groenafval."

ChristenUnie-SGP

"Er zijn voorbeelden van een gemengd systeem van afvalstoffenheffing. Een basistarief voor iedereen en daarbovenop een stapsgewijze verhoging afhankelijk van de hoeveelheid afval die een huishouden aanbiedt. Over het geheel doen Schiedammers al veel aan het gescheiden aanbieden van afval. De tarieven hoeven niet omhoog."

DENK

"Schiedammers dienen gestimuleerd te worden om afval te scheiden. De gemeente investeert in meer containers om afval te scheiden. De hoogte van de afvalstoffenheffing kan geïndexeerd worden op het deponeren van restafval. "

Ouderenpartij Schiedam

"Veel alleenstaande ouderen betalen anders disproportioneel veel afvalstoffenheffing."

Geen van beide

SP

"Het afvalinzamelingssysteem, zoals met kliko’s, is niet geschikt om overal in Schiedam door te voeren. Bovendien zijn effecten zoals afvaltoerisme nog niet bekend. Daarnaast kan het onrechtvaardig uitpakken voor grotere gezinnen en lagere inkomens. Daarom eerst een grondig onderzoek."

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"Op zich een mooi idee, maar dit zal leiden tot illegaal plaatsen van afval buiten de containers. De afvalstoffenheffing is nu al gerelateerd aan het aantal personen van een huishouding. "

Oneens

PvdA

"De PvdA Schiedam is van mening dat grote gezinnen, Schiedammers die vanwege gezondheidsredenen meer afval hebben en ouderen die vaker in kleine hoeveelheden afval aanbieden, gedupeerd worden. "

VVD

"De VVD vindt het oneerlijk dat een klein huishouden evenveel afvalstoffenheffing betaalt als een groot huishouden. Wij willen dat de gemeente bij het heffen kijkt naar het aantal personen dat op een adres woont. Het systeem waarbij de hoeveelheid afval per huishouden wordt bijgehouden heeft in andere gemeenten aantoonbaar niet gewerkt en kost de belastingbetaler onnodig veel geld. Daarom zijn wij hier geen voorstander van."

CDA

"De baten wegen niet op tegen de kosten van de handhaving. Het CDA wil juist meer inzetten op verandering van gedrag door het ondersteunen, verleiden en stimuleren van afvalscheiding. "

Sociaal Liberaal Verbond

"Deze maatregel is op een aantal plaatsen in het land geprobeerd en roept overal verzet op. Het werkt fraude en afvaldumping in de hand. Waarom een gezin met kinderen opzadelen met extra kosten? Wat wel kan is door een actief scheiden van afval, en er daardoor dus minder afval in milieu komt, de afvalstoffenheffing in zijn geheel verminderen. Immers er worden dan minder kosten gemaakt voor de afval inzameling."

6. Mobiel cameratoezicht

Schiedam moet in woonwijken mobiel cameratoezicht invoeren.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Slimme investeringen in veiligheid vergroten de leefbaarheid van Schiedam. De VVD is voorstander van de inzet van cameratoezicht op onveilige plekken. Cameratoezicht versterkt het veiligheidsgevoel van de Schiedammers en vergoot de pakkans van daders. "

Algemeen Ouderen Verbond

"Van belang is dat camera toezicht vooral wordt ingevoerd op plaatsen in de binnenstad en de wijken waar de veiligheid in het geding is. Het voorkomen van criminaliteit en vandalisme is daarbij van het grootste belang. Soms zal dit permanent moeten, dit moet dan wel goed gemotiveerd worden."

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"Wij zijn voorstander van meer cameratoezicht en dit mag ook middels mobiele camera's. Wie niets te verbergen heeft hoeft zich ook niet bespeidt te voelen. Het idee, dat een wetsoverteder altijd alert moet zijn, dat hij bespiedt wordt, zal helpen de criminaliteit te verminderen. Ook wordt de pakkans groter."

Ouderenpartij Schiedam

"Cameratoezicht is maar een van de pijlers waarop ons veiligheidsbeleid is gestoeld. Weerbaar maken van ouderen ten opzichte van babbeltrucs en cybercriminaliteit hoort er zeker ook bij. Op strategische plekken vast camera toezicht en indien daar reden voor is: mobiel cameratoezicht."

Geen van beide

DENK

"Mobiel cameratoezicht wordt enkel ingezet bij noodzaak. Meer mobiel cameratoezicht betekent niet perse dat de veiligheid verbeterd wordt. Privacy van onze inwoners wordt te allen tijde gewaarborgd."

Oneens

D66

"Cameratoezicht is geen totaaloplossing voor problemen in de wijk. Indien strikt noodzakelijk kan dit middel worden ingezet. Tegelijkertijd moet er worden ingezet op structurele oplossingen voor onveiligheid. "

PvdA

"De PvdA vindt dat de gemeente en de inwoners van Schiedam samen moeten bouwen aan een veilige en schone wijk. Mobiel cameratoezicht is daarvoor niet de beste oplossing. "

SP

"Mobiel cameratoezicht kan in alle wijken al tijdelijk worden ingevoerd indien er een belangrijke aanleiding voor is. Belangrijker is preventie van criminaliteit dan enkel het vergroten van bepaalde schijnveiligheid en het vergroten van de pakkans achteraf."

CDA

"De privacy en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn evengoed belangrijke waarden als veiligheid. Het CDA vindt dat er telkens afgewogen keuzes gemaakt moet worden als het gaat om de inzet van cameratoezicht. "

GroenLinks

"GroenLinks wil dat de gemeente samen met bewoners, politie en maatschappelijke organisaties zorgdraagt voor een veilige woon- en leefomgeving. Onderzoek laat zien dat bewoners zich dan echt veiliger voelen. Cameratoezicht en andere repressieve maatregelen kunnen soms nodig zijn. Maar GroenLinks wil deze middelen alleen inzetten als het echt niet anders kan. We willen geen schijnveiligheid creëren. En zeker niet de vrijheden van mensen onnodig schaden. "

PS Progressief Schiedam

"In woonwijken kan wel mobiel cameratoezicht ingezet worden, maar dan alleen daar waar dit aantoonbaar nodig is. Verder moet er goed geëvalueerd worden worden op cameratoezicht. Wat zijn de effecten van dat cameratoezicht? Vindt er een waterbed-effect plaats? Wordt de privacy niet aangetast?"

ChristenUnie-SGP

"Een terughoudend beleid in het gericht plaatsen van camera's is geboden. Sociale controle en onderlinge zorg werken effectiever. Met een buurt-app vergroot je de betrokkenheid en alertheid veel beter. Meer camera's in de wijken vergroten de veiligheid nog niet, hooguit de pakkans. Juist de samenwerking tussen burgers, bedrijven en politie leidt tot het terugdringen van criminaliteit. Zodra er een incident is, pakt menigeen zijn mobiel en maakt een foto of opname. "

Sociaal Liberaal Verbond

"Overal cameratoezicht werkt niet. In winkelgebieden en industrieterreinen is het zeker zinvol, maar in woonwijken is het een slechte investering."

7. Station Schiedam-Kethel

De gemeente mag geen geld steken in de bouw van station Schiedam-Kethel.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"De gemeente hoort niet op te draaien voor kosten die per definitie bij NS en ProRail thuishoren."

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"Dit is een taak voor de gemeente en de Metropoolregio samen, waar de gemeente overigens ook aan mee betaald."

DENK

"Openbaar vervoer wordt regionaal aangepakt. Wij zijn voorstander van een station in Schiedam-Kethel, maar vinden dat dit door het Metropoolregio Rotterdam Den Haag opgepakt dient te worden."

Geen van beide

Oneens

D66

"Station Kethel wordt steeds meer een reële optie. Dit biedt een kans om hier een samenhangend plan voor o.a. woningen te maken. Dit uiteraard in samenspraak met private partijen."

PvdA

"De PvdA Schiedam vindt dat Schiedam-Noord goed bereikbaar moet zijn met het ov en is daarom voor een stationsvoorziening in Kethel. Dat betekent niet dat de gemeente dit station moet betalen. Wel zal het mooi moeten worden ingepast in de omgeving, door de gemeente."

SP

"De realisatie van station Kethel kan alleen samen met de bouw van veel woningen, waar nu al een tekort aan is, en een betere ontsluiting van Schiedam-Noord door het ov, zoals tram/bus. De gemeente mag daar aan bijdragen als het deze ontwikkeling met grote maatschappelijke voordelen dichterbij brengt."

VVD

"Schiedam Noord verdient een betere ontsluiting. Dat realiseren we door een extra verbindingsweg vanaf de Doenkade naar de Matlingeweg en door op regionaal en landelijk niveau steun en middelen te verwerven voor een volwaardig Station Kethel. Indien noodzakelijk levert de gemeente daar ook financiële steun voor."

Algemeen Ouderen Verbond

"Het AOV pleit al jaren voor de bouw van Station Kethel. Als deze uiteindelijk wordt aangelegd (voorlopig nog uitgesteld door de Regio en het Rijk), is het logisch dat de gemeente de infrastructuur rond dit station aanpast aan de behoeften zoals roltrap, fietsenstalling, een P&R en zo meer. Schiedam Noord hierdoor bereikbaarder maken, trekt ook meer gezinnen aan die daar hun toekomst willen opbouwen, de wijken in Noord schreeuwen al jaren om betere verbindingen. Belofte maakt schuld!!"

GroenLinks

"Openbaar vervoer moet goed, betrouwbaar en frequent zijn in alle delen van de stad. GroenLinks vindt dat de gemeente zich sterk moet maken voor een directe verbinding vanuit Spaland/Sveaparken met station Schiedam-Centrum. Wij pleiten voor de extra tramverbinding die de bewoners decennia geleden is beloofd. Mogelijk liggen er zelfs kansen voor station Kethel als lightrailstation. Als die er zijn mag de gemeente daar best in investeren. Net als in ov in de andere wijken. "

PS Progressief Schiedam

"Schiedam wordt “verdeeld” door de snelweg. Het zuidelijke gedeelte kan uitstekend gebruik maken van zowel bus als trein. De inwoners uit het noordelijke gedeelte niet. Schiedam moet zich hard maken voor Station Kethel én voor het doortrekken van de tram over de 's Gravelandseweg."

ChristenUnie-SGP

"Wie betaalt bepaalt. De CU-SGP heeft jaren, ook landelijk, gepleit voor de viersporigheid, die er nu ook gaat komen, en een station Kethel. De aansluiting bij de trambaan ligt er al. De omgeving is deels geschikt voor woningbouw. Schiedam zal bij bouwplannen goed mee willen denken bij de realisatie en uiteraard de RET, de NS, de MRDH, de provincie en het Rijk erbij betrekken. Wie wat gaat bijdragen is afhankelijk van ieders belang. Schiedam-Noord heeft in elk geval er groot belang bij. "

Sociaal Liberaal Verbond

"De bredere ontsluiting van Schiedam voor het openbaar vervoer is gewenst. De gemeente mag hier best in participeren. Dit mag niet ten koste gaan van het milieu en de Schiedammers, zoals bijvoorbeeld de niet wenselijke uitbreiding van het vliegveld."

Ouderenpartij Schiedam

Geen toelichting gegeven

8. Koopzondagen

Het aantal koopzondagen in Schiedam moet omlaag.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"De koopzondag ondermijnt de gemeenschappelijke vrije dag waarop het maatschappelijk leven tot rust komt en aandacht en tijd kan worden gegeven aan andere wezenlijke belangen van het samenleven."

ChristenUnie-SGP

"De zondag is een uitzonderlijke dag. Het ritme van zes dagen werken en één dag rust blijkt om allerlei redenen heilzaam te zijn. Niet in de laatste plaats vanwege de sociale verbanden en cohesie in de samenleving. De 24/7 economie breekt gezinnen op. Ondernemers hebben recht op een gezond gezins- en sociaal leven. Dienen we het geld of dienen we God?"

Geen van beide

SP

"De winkeltijden zijn pas verruimd. Daar waren we geen voorstander van. We zijn echter geen voorstander van een jojobeleid. Over een paar jaar eerst grondig evalueren, waarbij nadrukkelijk oog is voor effecten voor de kleine ondernemer zonder personeel."

Ouderenpartij Schiedam

"Dat is iets voor de winkelier en de consument en maar uiterst beperkt voor de politiek."

Oneens

D66

"De consument vraagt om ruimere openingstijden. De winkelier moet daar op in willen spelen als zij dat willen. D66 heeft het initiatief genomen om het verschil in zondag en werkdag te laten vervallen. Dit is inmiddels van kracht! "

PvdA

"De PvdA Schiedam wil dat Schiedam een aantrekkelijke winkellocatie blijft en dat het vestigingsklimaat voor ondernemers verbeterd wordt. Ondernemers moeten de keuze hebben of zij op zondag de deuren openen. "

VVD

"Shoppen is ook zondagsrust! Schiedammers mogen zelf bepalen wanneer, waar en hoe zij hun aankopen doen. Steeds meer mensen doen dat op zondag, daarom is het mogelijk dat winkels in Schiedam op zondag open mogen. Winkeliers mogen op hun beurt zelf bepalen of zij zondag al dan niet open zijn."

Algemeen Ouderen Verbond

"De gemeente Schiedam heeft net dit soort regels los gelaten. De ondernemer bepaalt zelf of hij open is of niet. Het hangt van zijn soort klanten af. Een supermarkt is nu eenmaal anders dan een speciaalzaak. Gezamenlijke acties van winkeliers in de wijken en in het centrum zorgen dat koopzondagen bijdragen tot meer inkomsten voor onze winkeliers. Het AOV vindt dat elke ondernemer zijn eigen afweging moet maken en niet verplicht kan worden. Het is ook een kostenplaatje."

GroenLinks

"GroenLinks is voorstander van vrijheid voor ondernemers om zelf te kiezen wanneer zij open zijn. En dus ook wanneer ze dicht gaan. Voor sommige ondernemers is dat op maandag, voor andere op zondag. Daarom heeft GroenLinks onlangs met andere partijen een voorstel gedaan om de winkels op zondagen toe te staan langer open te gaan. Dat voorstel is overgenomen. En dat blijft wat GroenLinks betreft zo. "

PS Progressief Schiedam

"Elke winkelier bepaalt zelf of de winkel al dan niet is geopend op koopzondagen en op welke koopzondagen. Het aantal koopzondagen omlaag brengen zal hooguit verwarrend kunnen werken voor de klanten van de winkeliers. "

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"De Raad heeft onlangs de koopzondagen juist uitgebreid. Om dit nu weer terug te draaien zou vreemd zijn. Het idee om de (overbodige) donderdagse koopavond af te schaffen lijkt ons een beter idee, maar daar gaan de ondernemers zelf over."

DENK

"De gemeente Schiedam is verantwoordelijk voor een gunstiger vestigingsklimaat voor ondernemers. Het beperken van de koopzondagen zal een negatief effect hebben, daarom zijn wij voorstander van meer koopzondagen."

Sociaal Liberaal Verbond

"Openstelling op zondag moet een keus van de ondernemer zijn. De veranderde economie en het veranderde consumentengedrag houdt geen rekening meer met zondag."

9. Zorg en ondersteuning

Schiedam krijgt geld van het Rijk voor zorg en ondersteuning. Als dat niet genoeg is, moet de gemeente hier zelf geen geld in steken.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Iedere Schiedammer verdient goede zorg en aandacht. Als je gezondheid je in de steek laat, dan helpen we elkaar. We vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, dan staan professionals klaar ter ondersteuning. "

PS Progressief Schiedam

"Het toegekende budget vanuit het Rijk zou groot genoeg moeten zijn. Indien dit niet het geval is, zal de gemeente tijd en moeite moeten steken in verhoging van het budget vanuit het Rijk. Schiedam moet dan tevens bij het Rijk kenbaar maken dat de budgetten ontoereikend zijn."

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"Het zal het steeds moeilijker worden, omdat de bevolking vergrijst en dus meer en langer zorg nodig heeft."

Ouderenpartij Schiedam

"Volkomen onzin. Schiedam moet voor zijn burgers zorgen."

Geen van beide

Oneens

D66

"Uitgangspunt is de behoefte van de Schiedammer. Uiteraard moet dit financieel verantwoord zijn maar wij maken daarin ons eigen keuzes."

PvdA

"Iedere Schiedammer moet de zorg krijgen die hij of zij nodig heeft. "

SP

"Onzin. Zorg is een recht. Dit kan niet betekenen dat mensen die dit nodig hebben door de bezuinigingen van de regering hier niet in kunnen worden voorzien."

Algemeen Ouderen Verbond

"Het AOV vindt dat Schiedam een zorgplicht heeft voor haar burgers. Het is wel zo dat de gemeente bij het Rijk en via de VNG kan aangeven dat de bijdrage niet voldoende is en daar voor lobbyen. De gemeente zelf probeert zoveel mogelijk zelf te reserveren. Zorg en ondersteuning is een belangrijk aandachtspunt voor het AOV, daar verpleegtehuizen en verzorgingstehuizen verdwijnen en onze zorgbehoevende burgers thuis zonder ondersteuning niet goed voor zichzelf kunnen blijven zorgen."

CDA

"Het CDA heeft destijds tegen deze wet gestemd, omdat hiermee te snel allerlei hervormingen met bijbehorende bezuinigingen zijn doorgevoerd. Het CDA wil de wet verbeteren, door de positie van families en mantelzorgers te versterken. Ook moet er voldoende geld beschikbaar zijn bij gemeente om de juiste zorg en ondersteuning te kunnen bieden aan kwetsbare inwoners die het nodig hebben. Het staat buiten kijf, dat het CDA Schiedam zich hiervoor zal inzetten. "

GroenLinks

"Schiedammers die zorg nodig hebben verdienen zorg op maat. Er moet oog zijn voor álle problemen van mensen: werk, inkomen, wonen, gezondheid en jeugdzorg. Dat moeten we in samenhang aanpakken. De dienstverlening van de thuiszorg dreigt verder te verschralen door aanbestedingen en keuze voor de aanbieder met de laagste prijs. Door de zorg anders te organiseren is betere zorg mogelijk. En als het echt nodig, is legt de gemeente er zelf geld bij. Dat verdienen Schiedammers die zorg nodig hebben!"

ChristenUnie-SGP

"De gedachte is dat een decentrale aanpak meer maatwerk in de zorg zou kunnen opleveren. Regionale samenwerking is nodig willen we samen de middelen zo goed mogelijk inzetten. De bezuiniging gaat verder en kan tekorten opleveren. In alle redelijkheid proberen we daar een mouw aan te passen en met het Rijk tot een vergelijk te komen. Tot die tijd moeten we voorkomen dat de burger de last alleen moet dragen."

DENK

"DENK wil niemand in de kou laten staan. Als wij met het huidige budget Schiedammers niet voldoende kunnen ondersteunen, gaan we op zoek naar financiële middelen."

Sociaal Liberaal Verbond

"Zorg is leidend, geld is dienend. Schiedammers hebben recht op de beste zorg mogelijk. Als wij als gemeente niet meer voor onze zwakkeren kunnen zorgen, waar zijn we dan mee bezig?"

10. Opknappen stad

De gemeente moet de komende jaren extra geld steken in het opknappen van de stad, zoals wegen en groen, ook al gaat dit ten koste van andere dienstverlening.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Er moet voldoende geld beschikbaar zijn voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Dat is nodig om de leefbaarheid op orde te houden. Wij zijn een grote voorstander van initiatieven waarbij Schiedammers hun eigen wijk of buurt schoonhouden. De gemeente stimuleert en faciliteert dergelijke initiatieven."

Algemeen Ouderen Verbond

"Het AOV vindt dat Schiedam schoon heel en veilig moet zijn. Daar moet voortdurend aan gewerkt worden. Dit geldt voor alle wijken in Schiedam. Door zaken goed te plannen en te communiceren, kan er gefaseerd gewerkt worden aan het opknappen van de stad. Het kan niet allemaal in een keer goed, maar wel als je goede afspraken maakt over waar, wanneer en hoe. Een schone, hele en veilige stad trekt ook bezoekers aan en promoot onze stad, wat weer meer oplevert."

ChristenUnie-SGP

"De stad heeft al een flinke opknap beurt gehad, maar meer bomen en groen heeft allerlei voordelen. In de gemeenteraad is naar de aard van het gebied afgesproken wat het onderhoudsniveau dient te zijn. Daarmee besteden we de beperkte middelen zo optimaal mogelijk. Bij gebreken aan wegdek en verlichting wordt veelal adequaat gereageerd. "

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"Het onderhoud van de openbare ruimte is een basisvoorziening die de gemeente verstrekt. "

DENK

"Er dient een zorgvuldige afweging gemaakt te worden van de te besteden middelen. Hierbij zet de gemeente in op het aantrekkelijker maken en behouden van onze stad."

Sociaal Liberaal Verbond

"Een aantrekkelijk Schiedam is goed voor bewoners en bezoekers. Welk nut heeft een geweldige dienstverlening in een verpauperde stad? Zorgdragen voor de leefomgeving in overleg met de wijk."

Geen van beide

D66

"De buitenruimte is belangrijk maar niet ten koste van alles. Achterstanden zijn inmiddels grotendeels weggewerkt en we moeten zorgen dat ze niet opnieuw ontstaan."

SP

"De afgelopen jaren is er met succes meer geïnvesteerd in de openbare ruimte en ook meer geld uitgetrokken voor het dagelijks onderhoud. Indien het financieel toelaat zonder te bezuinigingen op zorg, werk en inkomen of wonen, kan er pas extra geld voor worden uitgetrokken."

GroenLinks

"GroenLinks is voorstander van het opknappen van de stad. We moeten beter voor ons groen zorgen. Bomen kappen we niet zomaar, bomen koesteren we! Wegen moeten goed onderhouden worden om Schiedam bereikbaar en veilig te houden. Dat hoeft echter niet ten koste te gaan van andere dienstverlening. Goed onderhoud bespaart onnodige kosten voor vervanging. "

Ouderenpartij Schiedam

"Dit soort afwegingen moet je per project bekijken."

Oneens

PvdA

"De PvdA Schiedam vindt dat de wegen en de groenvoorzieningen opgeknapt moeten worden, maar dit mag niet ten koste gaan van de zorg en de sociale voorzieningen. "

CDA

"De gemeente heeft de plicht alle taken op een zo hoog mogelijk niveau te handhaven. "

PS Progressief Schiedam

"Er zijn reeds budgetten gereserveerd. Deze kunnen we inzetten. Het is onzinnig dit ten koste te laten gaan van andere dienstverleningen."

11. Hondenbelasting

De hondenbelasting in Schiedam moet blijven.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"De opbrengsten van deze belasting moet echter wel besteed worden aan gerelateerde zaken, zoals bijvoorbeeld de communicatie over losloopgebieden of aanpak overlast hondenpoep."

ChristenUnie-SGP

"Het heffen van hondenbelasting is uit de tijd dat trekhonden onder een kar, de hondenkar in beweging hielpen. Het alternatief in deze tijd is het heffen van belasting op het gebruik van de openbare ruimte door de moderne versie van de hondenkar, de auto of bestelbus. De overlast van hondenpoep zou de hondenbezitter moeten aanspreken, helaas is dat niet altijd het geval. De openbare ruimte is geen openbaar toilet, dan maar strenger handhaven. "

DENK

"Hondenbelasting dient doelmatig(er) ingezet te worden. De gemeente Schiedam realiseert meer hondentoiletten en zet in op handhaving van overlast door hondenpoep."

Geen van beide

Oneens

D66

"Deze achterhaalde belasting kan wat ons betreft worden afgeschaft. Op dit moment zijn de opbrengsten ongeveer gelijk aan de kosten die we maken voor voorzieningen voor honden."

PvdA

"De PvdA Schiedam vindt dat hondenbezit niet ontmoedigd moet worden. Een hond is voor veel Schiedammers een gezelschaps- of hulpdier en vervuld daarmee een belangrijke sociale functie voor menig Schiedammer."

SP

"De hondenbelasting is al verlaagd. Verwachting is dat verder verlaging/afschaffing zal plaatsvinden indien er ruimte is zonder te bezuinigen op andere belangrijke taken."

VVD

"De VVD is voor het afschaffen van de hondenbelasting. De gemeente levert namelijk geen duidelijke tegenprestatie voor deze belasting. Daarnaast is de belasting vrij willekeurig, aangezien er ook geen katten- of paardenbelasting bestaat. "

Algemeen Ouderen Verbond

"De hondenbelasting wordt geleidelijk afgeschaft. Het draagt namelijk nergens aan bij. Wel is het belangrijk dat voor hondenbezitters duidelijk is dat er regels zijn waaraan zij zich moeten houden. Het bij zich hebben van hondenpoepzakjes bij het uitlaten zou verplicht moeten zijn. Het handhaven zou gericht moeten zijn op het aangelijnd uitlaten en het opruimen van hondenpoep. Wel moet de gemeente zorgen voor voldoende afvalemmers voor hondenpoepzakjes."

GroenLinks

"Dieren zijn ook inwoners van Schiedam. Welkome inwoners. Zonder dieren is Schiedam een stille, kille stad. We moeten niet alleen zorgen voor honden, maar voor alle huisdieren. Het is daarom onterecht dat inwoners alleen voor honden belasting betalen, zeker als er meer belasting binnenkomt dan er aan honden wordt uitgegeven. GroenLinks heeft in de gemeenteraad al voor elkaar gekregen dat de hondenbelasting is verlaagd. Wat ons betreft is afschaffen de volgende stap!"

PS Progressief Schiedam

"Hondenbelasting is een achterhaalde en ouderwetse belasting. Als Schiedam al hondenbelasting heft, dan moet deze ingezet worden voor het hondenbeleid. Denk hierbij aan losloopgebieden en hondentoiletten. De inkomsten mogen dan niet hoger zijn dan de uitgaven."

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"LOS is voorstander van afschaffing van de hondenbelasting. In ieder geval een verlaging en er een doelbelasting van maken en geen gemakkelijke aanvulling voor de algemene reserve."

Sociaal Liberaal Verbond

"Hondenbelasting is geen doelbelasting, de inkomsten uit de belasting worden niet besteed aan hondentoiletten etc. Voorts, draagt het hebben van hond bij velen bij aan een actief sociaal leven, het brengt de eenzame oudere naar buiten. Wel moet actief gehandhaafd worden op overlast, zoals hondenpoep op plaatsen waar het niet hoort etc."

Ouderenpartij Schiedam

"Eerst onderzoeken wat de kosten en de baten zijn. Hondenpoep is overlast en die moet worden bestreden, maar juist een hond helpt goed tegen de eenzaamheid."

12. Spreiding wonen

Mensen in de bijstand mogen geen toestemming krijgen om in verarmde straten van Schiedam te gaan wonen.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"De VVD wil dat er in kwetsbare woonwijken voorrang wordt gegeven aan woningzoekenden die de wijk socialer, sterker en gezelliger maken. Dit vergroot de leefbaarheid in deze kwetsbare wijken."

DENK

"DENK Schiedam is er faliekant op tegen om armoedewijken in het leven te roepen of te behouden. De gemeente Schiedam zet in op sociale cohesie, door een gevarieerd woningaanbod, waar arm en rijk naast elkaar leven."

Ouderenpartij Schiedam

"De huidige versie van de Rotterdamwet, zoals die is ingevoerd in Schiedam, gaat feitelijk voorbij aan de reden van die wet. Het in stand houden van voorzieningen voor alle Schiedammers in alle wijken, kan alleen als er voldoende draagvlak is voor die voorzieningen. Wie hier tegen is, kiest uiteindelijk tegen de Schiedammers met een laag inkomen."

Geen van beide

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"Prioriteit is om de woningen aan te pakken, zodat het niet langer verarmde straten zijn. Evenwichtige herstructurering zet meer zoden aan de dijk dan artikel 8 van de Rotterdamwet."

Oneens

D66

"Inkomen is voor D66 geen weigeringsgrond om in Schiedam te komen wonen. Wel kan er voorrang worden gegeven aan bepaalde beroepen (leraar, verpleger, etc.) en notoire overlastgevers kunnen geweerd worden. Deze maatregel moet wel na 2 jaar worden gevaluteerd op effectiviteit."

PvdA

"Afgezien van de merkwaardige formulering (verarmde straten), staat ook de Rotterdamwet niet in de weg dat Schiedammers met een uitkering in Rotterdamwet-gebieden zouden kunnen gaan wonen. Overigens selecteren we in Schiedam niet naar inkomen uit arbeid, daar is de PvdA het mee eens."

SP

"Ook mensen in de bijstand moeten kunnen verhuizen. Zij komen in bepaalde buurten terecht, omdat elders, in rijkere buurten, betaalbare woningen juist ontbreken! Daarom moeten voortaan gemengde wijken worden gebouwd en niet, zoals in het verleden, alleen voor de midden- en hogere inkomens."

Algemeen Ouderen Verbond

"Het AOV vindt deze stelling een verkapt gevoel van "burger pesten" weergeven. Als je weinig kunt betalen heb je vaak geen andere keus. De meeste mensen zitten niet "voor hun plezier" in de bijstand. Een woning in een nieuwbouw wijk is vaak niet haalbaar. Mensen zijn vrij om keuzes te maken waar ze willen gaan wonen. Voor mensen die hun hele leven in een bepaalde wijk hebben gewoond is het logisch dat ze in die wijk proberen te blijven wonen."

CDA

"Dit jaagt de Schiedammers de stad uit."

GroenLinks

"Dit jaar wordt de 'Rotterdamwet' ingevoerd waardoor groepen kunnen worden geweerd. Dit is een maatregel die in de kern is gebaseerd op uitsluiting. Hiermee wordt de indruk gewekt dat er wat aan problemen in de wijken wordt gedaan, terwijl de wet in de praktijk nog nergens heeft gewerkt. GroenLinks is hier tegen. Het verhardt onze samenleving. Wat wél werkt is gericht beleid: maatwerk, buurtregisseurs, aanpakken van huisjesmelkers, het creëren van sociale cohesie i.p.v. sociale uitsluiting. "

PS Progressief Schiedam

"Elke Schiedammer heeft recht op een woning. Een Schiedammer met een uitkering is geen paria die je mag weren in bepaalde straten of wijken. Schiedam moet erop inzetten om deze straten te upgraden. Ook mensen met een uitkering hebben recht op een prettige woonomgeving."

ChristenUnie-SGP

"Dat de gemeente wil voorkomen dat burgers die zich niet als goede medeburgers weten te gedragen niet allen in eenzelfde straat bij elkaar geplaatst worden, is helaas wat voor te zeggen. Het inkomen mag geen doorslaggevend vestigingscriterium zijn. De ontwikkeling van het sociale draagvermogen van de bevolking als geheel is een punt van zorg. Willen we het Schiedamse sociale karakter op termijn kunnen invullen is een diverse bevolkingssamenstelling noodzakelijk. Studerenden zijn ook welkom. "

Sociaal Liberaal Verbond

"Iedere inwoner mag wonen waar hij of zij wil. De gemeente moet zich daar niet in mengen. Het realiseren van meer sociale woningbouw en het opknappen van wijken wordt hier als beter middel gezien."

13. Afspiegeling samenleving

Voor een betere afspiegeling van de samenleving moet de gemeente bij vacatures meer mensen met een migratieachtergrond in dienst nemen.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Werk is een belangrijk middel om nieuwkomers te betrekken bij onze samenleving. De gemeente heeft niet alleen de verantwoordelijkheid, maar kan wel een voorbeeldrol vervullen."

SP

"De SP vindt dat de juiste persoon op de juiste plek moet zitten. De gemeente moet voor wat betreft de invulling van vacatures gelijkwaardige kansen bieden aan iedereen, zodat de mogelijkheid ontstaat van een afspiegeling van de samenleving."

CDA

"De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. Het werknemersbestand dient zo veel als mogelijk is een afspiegeling van de Schiedamse bevolking te zijn. De kwalificaties van de sollicitant blijven echter wel doorslaggevend."

GroenLinks

"GroenLinks koestert een open en vrije samenleving waar iedereen dezelfde rechten heeft. We voorkomen en bestrijden discriminatie en racisme. De gemeente Schiedam heeft hierin een voorbeeldrol en moet daarnaar handelen. Bijvoorbeeld door kwetsbare groepen in onze stad extra ondersteuning, bescherming en begeleiding te bieden. En door te zorgen dat de gemeentelijke organisatie een zo goed mogelijke afspiegeling is van Schiedam. Er zijn genoeg goede medewerkers beschikbaar!"

DENK

"De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door het personeelsbestand een afspiegeling van de inwoners van de gemeente te laten zijn."

Sociaal Liberaal Verbond

"De gemeente moet een afspiegeling zijn van de gemeenschap. Een ieder moet daarin gelijke kansen hebben en gestimuleerd worden zonder onderscheid. "

Geen van beide

Oneens

PvdA

"De PvdA Schiedam is tegen iedere vorm van discriminatie en vindt dat mensen op basis van hun individuele kwaliteiten in dienst genomen moeten worden."

VVD

"Voor de VVD tel je mee als persoon. Het maakt daarbij absoluut niet uit waar je vandaan komt of bij welke groep je hoort. De VVD wil niet dat de gemeente als werkgever selecteert op godsdienst, seksuele voorkeur, ras of geslacht. "

Algemeen Ouderen Verbond

"Voor het AOV geldt altijd de beste kandidaat op de beste plaats. Achtergrond van de kandidaat is minder belangrijk. De gemeente heeft al mensen met een migratieachtergrond in dienst. Het zou juist tot discriminatie leiden als je mensen met minder kwaliteiten boven mensen met kwaliteiten zou aannemen. Het AOV ziet liever dat oudere werklozen weer aan een baan worden geholpen. Leeftijdsdiscriminatie is net zo naar als discriminatie op migratieachtergrond."

PS Progressief Schiedam

"Bij de invulling van vacatures tellen ervaring, opleiding en kwaliteiten, maar niet de afkomst van een persoon. Positieve discriminatie is ook een vorm van discriminatie."

ChristenUnie-SGP

"Langs diverse wegen neemt de gemeente mensen in dienst op grond van bekwaamheid en sociale afspraken. De kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente moet voorop blijven staan. Het is uiteraard heel gezond wanneer statushouders zo snel mogelijk de handen uit de mouwen kunnen steken, dat hoeft niet alleen bij de gemeente te zijn."

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"LOS is geen voorstander van positieve discriminatie. Bij een vacature moet simpelweg de meest geschikte kandidaat aangenomen worden."

Ouderenpartij Schiedam

"De burger is gebaat bij de beste dienstverlening en niet bij andere criteria."

14. Eigen risico zorg

De gemeente moet het eigen risico in de zorg vergoeden van mensen met een laag inkomen.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"De PvdA Schiedam ziet dat het eigen risico de afgelopen jaren enorm gestegen is. Hierdoor komt voor veel Schiedammers de betaalbaarheid van de zorg in het geding. De PvdA Schiedam wil dat zorg voor iedereen toegankelijk, laagdrempelig en betaalbaar blijft. "

SP

"Het eigen risico is een boete op ziek zijn. De SP vindt dat het eigen risico afgeschaft moet worden. Zolang dit niet gebeurt, is de SP voorstander van het vergoeden van het eigen risico door de gemeente voor mensen met een laag inkomen."

Algemeen Ouderen Verbond

"Het AOV vindt het absurd dat de gemeente moet opdraaien voor landelijke maatregelen. Dit moet op Rijksniveau opgelost worden. Het is belangrijk dat er niet bezuinigd wordt op gezondheidszorg. Zolang dit landelijk niet opgelost is, zorgen de gemeentes via een extra contract met zorgverzekeraars en het reserveren van gelden voor mensen die door een minimum inkomen dit niet kunnen voldoen. Dit hoort bij het armoedebeleid van de gemeente. Geen bezuiniging op gezondheidszorg van onze burgers."

CDA

"Als de eigen bijdrage van mensen te hoog wordt, kan dat zorgmijding veroorzaken. In de gemeente Schiedam is er al een tegemoetkoming in de ziektekosten bij een laag inkomen. Het CDA vindt dat er gekeken moet worden of hier nog meer maatwerk geleverd kan worden zodat de zorg voor iedereen toegankelijk blijft. "

GroenLinks

"Ziek zijn is geen eigen risico. Daarom pleit GroenLinks voor afschaffen van het eigen risico dat ervoor zorgt dat mensen met een kleine portemonnee zorg mijden. Ze hebben zorg nodig, maar gaan niet naar de dokter uit angst om doorverwezen te worden naar een specialist die ze dan uit hun eigen portemonnee moeten betalen. Dat moet veranderen. Wie ziek is, moet niet horen: eigen schuld, dikke bult. Het eigen risico in de collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen moet verdwijnen. "

DENK

"DENK Schiedam staat voor een rechtvaardige stad. Minima dienen zo goed als mogelijk ondersteund te worden."

Sociaal Liberaal Verbond

"Voorkomen moet worden dat de echte minima gaan “bezuinigen” op zorg, met alle gevolgen van dien voor niet alleen de eigen, maar ook de volksgezondheid. Hierin mag de gemeenschap best bijspringen. Hierbij mag de groep die net buiten alle regelingen valt niet uit het oog worden verloren."

Ouderenpartij Schiedam

"Het eigen risico in de zorg brengt mensen aan de bedelstaf en leidt tot zorgmijding. Dat is principieel niet juist. Zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn. Anders leidt het verderop in het proces tot extra kosten."

Geen van beide

D66

"Binnen de huidige regels kan de gemeente deze mensen ondersteunen. Een collectieve aanvullende verzekering, zoals we deze nu hebben, vinden wij wenselijk."

Oneens

VVD

"Wij willen dat zorg ook in de toekomst betaalbaar, beschikbaar en toegankelijk blijft. Het eigen risico wordt bepaald door het Rijk, daar gaat de gemeente Schiedam niet over. Voor mensen met een laag inkomen zijn er in Schiedam al voldoende mogelijkheden voor ondersteuning."

PS Progressief Schiedam

"Dit wordt vanuit de landelijke overheid verrekend in de zorgtoeslag. De gemeente Schiedam zou wel kunnen onderzoeken of een collectieve verzekering voor verlaging van de premie zou zorgen."

ChristenUnie-SGP

"De lasten voor burgers met een sociaal minimum inkomen zijn veelal gelijk aan die van anderen, maar zij kunnen terugvallen op diverse regelingen. Schiedam heeft het meest uitgebreide sociale pakket in de regio. Zo nemen we de aanvullende verzekeringen voor de sociale minima voor de gemeentelijke rekening evenals een vrij gebruik van het openbaar vervoer. Een gemeentelijke inkomenspolitiek willen we vermijden. Het eigen risico heeft ook voor de minima eenzelfde doel."

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"Het eigen risico is ingevoerd om de kosten in de hand te houden. Dit instrument werkt goed. Als de gemeente dit eigen risico betaalt, wordt de rekening uiteindelijk toch door de burger betaald middels belastingverhoging."

15. Meer handhavers

Handhavers van de gemeente (lichtblauwe brigade) moeten vaker boetes geven aan mensen die zich niet aan de regels houden.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"De PvdA vindt dat Schiedammers zich aan de regels moeten houden. "

VVD

"De VVD wil een uitbreiding van de lichtblauwe brigade. Hun inzet in de vroege ochtenduren, de weekenden en na 22.00 uur is noodzakelijk voor een veiliger Schiedam. Raddraaiers die willens en wetens de regels overtreden moeten dit in hun portemonnee voelen. Dit komt de leefbaarheid in de Schiedamse wijken ten goede."

Algemeen Ouderen Verbond

"Het AOV vindt dat het logisch is dat iedereen zich aan de regels houdt. Soms is het nodig dat na diverse waarschuwingen toch boetes worden uitgeschreven. De handhavers van de gemeente moeten wel zich flexibel opstellen: dreigen met een boete leidt vaak tot meer overtredend gedrag. Als het niet anders kan, bv. door burgers die hun afval gewoon op straat zetten/gooien, dan kan het soms niet anders dat een boete nodig is om iemands gedrag te wijzigen. Regels zijn regels en die gelden voor iedereen."

CDA

"De maatschappelijke baten moeten we tegen de kosten opwegen. "

GroenLinks

"Handhaving is belangrijk om Schiedam leefbaar te houden. De ‘lichtblauwe brigade’ heeft hierin een belangrijke rol. Maar, handhavers kunnen de politie niet vervangen. GroenLinks ziet een belangrijke rol voor wijkagenten. De “omloopsnelheid” van wijkagenten ligt veel te hoog. Wij zien graag dat zij langere tijd in dezelfde wijken werkzaam blijven. Als agenten vaker op de fiets of lopend door de wijk gaan, zijn zij ook makkelijker aanspreekbaar dan hun collega’s in surveillanceauto’s."

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"Zeker, en de inkomsten van deze boetes moeten ingezet worden om de handhavers ook na 22.00 's avonds op pad te kunnen sturen."

DENK

"Handhavers worden niet alleen ingezet om boetes uit te schrijven. DENK Schiedam is voorstander voor het vergroten van expertise en kennis van onze handhavers. Zo kunnen de handhavers zich klantgerichter en dienstbaarder opstellen."

Sociaal Liberaal Verbond

"Wat is het nut van een lichtblauwe brigade als ze niets mogen? Tevens kan het een ontlasting vormen van de politie: we hebben nu eenmaal regels, die moeten we ook kunnen handhaven."

Ouderenpartij Schiedam

"Handhaven doe je alleen door echt te handhaven. Daar horen ook sancties bij."

Geen van beide

ChristenUnie-SGP

"Handhaving kan verschillende vormen aan nemen. Soms is er sprake van overmacht of onbekendheid met de regelgeving. Het geven van een waarschuwing kan dan al voldoende zijn. Bij herhaling van de overtreding dient zonder aanzien van de persoon een sanctie te volgen. Bij onverschilligheid voor de regelgeving, gebrek aan ontzag voor de overheid of waardering voor de hulpverleners dient met vaste hand opgetreden te worden."

Oneens

D66

"Preventie en zichtbaarheid is minstens zo belangrijk als boetes uitdelen. Soms moet het, maar het is geen doel op zich."

SP

"Boetes uitdelen is geen doel maar een middel. Als op andere manieren de lichtblauwe brigade mensen kan bewegen om zich aan de regels te houden, verdient dat de voorkeur."

PS Progressief Schiedam

"Deze stelling zou inhouden dat de handhavers op dit moment te weinig boetes geven. Een quotum op boetes is niet wenselijk. Boetes mogen geen vaste vorm van inkomsten zijn in de begroting van Schiedam. Handhavers moeten binnen de gestelde kaders zelf bekijken of een boete op zijn plaats is."

16. Wethouder ouderenbeleid

Schiedam moet een wethouder krijgen die zich alleen met ouderenbeleid bezighoudt.

Wat vinden de partijen?

Eens

Algemeen Ouderen Verbond

"Dit is natuurlijk het optimale, maar of het ook daadwerkelijk realiseerbaar is? Een wethouder die het e.e.a. coördineert is prima, maar ouderenbeleid zit in alle werkgebieden van de gemeente. Het is een oude wens van het AOV, maar het zou ook mooi zijn als in het gehele beleid van de gemeente een ouderenparagraaf wordt toegevoegd."

CDA

"Deze wethouder zou zich tevens ook over jongerenbeleid moeten ontfermen."

Ouderenpartij Schiedam

"Als bijna de helft van de Schiedamse bevolking ouder dan vijftig is, is het alleen maar verstandig om iemand al het daarbij behorende beleid te laten samenvatten."

Geen van beide

Oneens

D66

"Oudenbeleid is een belangrijke portefeuille die juist op allerlei terreinen mee moet worden genomen. Zowel bij wonen, zorg als participatie. "

PvdA

"De PvdA Schiedam vindt dat er rekening moet worden gehouden met ouderen in alle portefeuilles."

SP

"Er zijn vele schiedammers die onze aandacht verdienen, waarbij vele ouderen prima zonder extra aandacht van de gemeente voor zichzelf kunnen zorgen. Ouderen moeten bij alle wethouders, van zorg tot wonen, aandacht krijgen."

VVD

"De VVD streeft naar een effectieve gemeente die zuinig omgaat met ons belastinggeld. Met het besparen van de kosten die gepaard gaan met een extra wethouder kan de gemeente betere voorzieningen realiseren voor onze ouderen. Geen symboolpolitiek, maar zorg en aandacht voor de Schiedamse ouderen! "

GroenLinks

"Ouderen verdienen alle zorg en aandacht die ze nodig hebben. Sommige ouderen hebben problemen, maar vele ouderen zijn vitaal, gezond en gelukkig. Daarin verschillen ouderen niet veel van jongere Schiedammers. Problemen en zorgen van ouderen moeten net zo goed aangepakt worden als problemen en zorgen van jongere Schiedammers. GroenLinks discrimineert niet, ook niet op leeftijd. Een wethouder die zich alleen met ouderenbeleid bezig houdt is dan ook niet nodig. "

PS Progressief Schiedam

"Schiedam heeft op dit moment 5 wethouders, daar waar dat in het verleden prima ging met 4 wethouders. Uitsluitend omdat Schiedam een 5-partijen-coalitie heeft, zijn er 5 wethouders. Dat kost Schiedam geld. Een wethouder met slechts 1 dossier is onzinnig en onwenselijk."

ChristenUnie-SGP

"Schiedam heeft een relatief jonge bevolking. Dat maakt dat we specifiek beleid voeren voor jongeren waar dat nodig is. Evenzo is er op deelterreinen specifiek beleid voor ouderen of een nadere invulling van regelgeving voor ouderen. Een wethouder voor uitsluitend ouderen is op dit moment nog niet nodig. Zo is bijvoorbeeld eenzaamheid een problematiek die zeker zo vaak bij jongeren voorkomt als bij ouderen. In samenhang aanpakken dus. "

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"Wij zijn geen voorstander van aparte wethouders voor ouderen of LHTB'ers of een aparte bevolkingsgroep. Wij verwachten van wethouders dat zij zich inzetten voor alle Schiedammers."

DENK

"Ouderenbeleid verdient de nodige aandacht en behoeft prioriteit, zoals een aantal andere dossiers. Het is niet mogelijk om voor iedere urgente dossier een wethouder aan te stellen. Echter zien we dat ouderenbeleid soms de dupe wordt van een inefficiënte portefeuilleverdeling. DENK Schiedam pleit voor een duidelijke rolverdeling wat betreft ouderenbeleid. Daarbij kan een wethouder verantwoordelijk zijn voor meerdere onderwerpen tegelijk."

Sociaal Liberaal Verbond

"Ouderenbeleid is belangrijk en hoort in een portefeuille van een wethouder, maar jongerenbeleid is even belangrijk, zeker voor de toekomst van de stad. Een ambtenaar ouderenbeleid is niet vreemd en die valt direct onder de wethouder die zorg in de portefeuille heeft."

17. Natuur- en milieueducatie

De gemeente moet geld steken in natuur- en milieueducatie op basisscholen.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"In samenspraak met het onderwijs kan er worden ingezet op meer educatie op deze specifieke terreinen."

SP

"Dat vindt reeds plaats. We steunen het Natuur- en Milieueducatiecentrum (NME) om dit thema breder te trekken naar ook duurzaamheid in het algemeen."

VVD

"De VVD vindt dat scholen zelf verantwoordelijk zijn voor de inrichting van het curriculum. Docenten weten immers beter dan de gemeente wat er geschikt en leerzaam is voor de scholieren. De gemeente kan hier extra geld of middelen, zoals een tuin, voor beschikbaar stellen."

Algemeen Ouderen Verbond

"Het bewust worden van natuur en milieu moet al op de basisschool beginnen, omdat een goede opvoeding en opleiding de basis zijn van de toekomst van onze kinderen. Door extra hierin te investeren op jonge leeftijd maakt in de toekomst bewuste burgers die weten hoe ze met de omgeving om moeten gaan."

CDA

"De gemeente Schiedam heeft een Natuur- en Milieu-Educatiecentrum aan de Harreweg. NME organiseert lessen, excursies en publieksactiviteiten. NME werkt zodoende aan de ecologische basisvorming van alle leerlingen van Schiedamse basisscholen (groep 1 t/m 8) en van leerlingen van het voortgezet onderwijs. Dit centrum moet blijven!"

GroenLinks

"Natuur maakt gezond en gelukkig. Of je nu in het Beatrixpark gaat picknicken, een wandeling maakt in het oudste stadspark van Nederland of geniet van bomen. Die rijkdom wil GroenLinks in Schiedam behouden en het liefst uitbreiden. Stadsnatuur komt het best tot zijn recht als we er ons met zijn allen verantwoordelijk voor voelen. Dat doen we door meer ruimte te bieden voor onderwijs over natuur en milieu. Jong geleerd is oud gedaan!"

PS Progressief Schiedam

"Het is belangrijk dat scholieren, buiten het standaard lespakket om, kennis nemen van verschillende maatschappelijke zaken. Dit hoeft niet beperkt te blijven tot natuur- en milieueducatie. Denk verder aan informatie over criminaliteit, het gevangeniswezen, soft- en harddrugs maar ook gezonde voeding en gezond bewegen."

ChristenUnie-SGP

"Schiedam heeft een uitstekend natuur- en milieueducatie centrum aan de Harreweg waar intensief gebruik van gemaakt wordt door de diverse basisscholen. De invulling van het lesprogramma is binnen de gestelde wettelijke leerdoelen aan de schoolleiding en ouders toevertrouwd. De gemeente doet al heel vaak een beroep op de scholen om ruimte van allerlei zaken in het curriculum vrij te maken. Dat zet de vrijheid van onderwijs steeds meer onder druk. "

DENK

"Om in de toekomst natuur- en milieuvriendelijk te kunnen leven is bewustwording op jonge leeftijd belangrijk. "

Sociaal Liberaal Verbond

"Natuur en milieu is een fundamenteel onderdeel van de leefomgeving. Kinderen moeten dit kunnen herkennen en erkennen. Alleen zo kunnen we een bewuste burger opleiden."

Geen van beide

Ouderenpartij Schiedam

"Het is zinnig, maar de OuderenPartij Schiedam waarschuwt wel voor de tendens om alles wat interessant is, maar bij het onderwijs neer te leggen. Primair is het de verantwoordelijkheid van de ouders om hun kinderen op te voeden. "

Oneens

PvdA

"Natuur- en milieueducatie maakt al deel uit van het reguliere programma op scholen. De naschoolse activiteiten willen we handhaven."

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"De gemeente moet zich niet te veel bemoeien met inhoudelijke invulling van het onderwijs. Het gaat niet alleen om geld. Ook qua tijd kunnen de scholen veel taken niet meer aan. Taal en rekenen en omgangsvormen hebben voor ons priorititeit."

18. Bordelen

De gemeente mag nieuwe bordelen en seksclubs in Schiedam toestaan.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Als zij zich houden aan de kaders die er gelden. Er worden bijvoorbeeld eisen gesteld aan de ondernemer."

SP

"Om illegale prostitutie in woningen te voorkomen is het wenselijk om bordelen/ seksclubs die voldoen aan wetten en regels toe te staan."

VVD

"Het gemeentelijk beleid biedt ruimte voor een aantal seksclubs in Schiedam. De locatie van mogelijke seksclubs staat echter nergens vastgelegd. Wij willen dat seksclubs zich niet zomaar overal kunnen vestigen en zijn daarom voorstander van het vooraf vastleggen van de gebieden waarin de gemeente geen seksclubs toestaat."

GroenLinks

"De positie van de sekswerkers moet sterker. Waar sekswerkers dit werk bewust kiezen hebben ze,net als iedereen recht op voorzieningen. Sekswerkers moeten in onze gemeente de mogelijkheid krijgen op een veilige en comfortabele plek hun werk te doen. Als bordelen voldoen aan de regels moet de gemeente ze dus toestaan. Maar dan wel met het goed informeren en betrekken van omwonenden!"

PS Progressief Schiedam

"Schiedam heeft heel duidelijke kaders waarbinnen de prostitutie kan plaats vinden. Juist door dit in een legaal circuit te controleren, dragen we bij aan minder mensenhandel, overlast en illegaliteit. Een goede controle bij het uitgeven van de vergunning en controles achteraf zijn hierbij wel nodig."

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"De legale seksindustrie is een reguliere onderneming en moet wat ons betreft net zo behandeld te worden als elke andere onderneming. Uiteraard moet er goede controle zijn op misstanden, zoals mensenhandel en hygiëne."

Sociaal Liberaal Verbond

"Elke vorm van ondernemen welke legaal is bij wet is mogelijk in Schiedam. De gemeente kan hooguit randvoorwaarden scheppen om wijken, buurten en bedrijventerreinen te ontzien. "

Geen van beide

PvdA

"-"

Algemeen Ouderen Verbond

"Dit is afhankelijk van zoveel verschillende factoren dat hier geen ja of nee kan volgen. Het is afhankelijk van de vergunningsaanvraag, bezwaarschriften van omwonenden, de wijk of buurt, de gemaakte afspraken en vooral het voorkomen van overlast. Het AOV vindt dat twee locaties het maximum is en dat er met zorg met de omgeving moet worden omgegaan."

Ouderenpartij Schiedam

"Ieder legaal bedrijf mag zich, zolang het aan de vergunningen voldoet, in Schiedam vestigen. De Gemeente moet dan wel omwonenden goed voorlichten en ruim de tijd geven om zo nodig bezwaar te maken."

Oneens

CDA

"We willen af van de valse romantiek dat vrouwen vrijwillig kiezen voor een leven in de prostitutie. In veel gevallen is er sprake van georganiseerde criminaliteit, uitbuiting, of ernstige sociale problemen. Daar maken pooiers en klanten misbruik van."

ChristenUnie-SGP

"De gemeente moet op grond van landelijke wet- en regelgeving een bordeel of een seksclub als een "normale" onderneming benaderen. Dat het college extra aandacht besteed aan het controleren of het een bonafide ondernemer is en of aan alle arbeidsvoorwaarden en gezondheidseisen voldaan wordt, is niet meer dan terecht. Een normale benadering van deze "abnormale" bedrijfstak is niet echt mogelijk. Met een plek waar het minst overlast ervaren wordt is helaas niet elke burger of bedrijf geholpen."

DENK

"Uit eerdere ervaringen blijkt dat bordelen stuiten op hevig protest van onze inwoners en ondernemers. Om deze reden zijn wij geen voorstander van het realiseren van bordelen, zeker niet in de buurt van woonwijken, bedrijven en scholen."

19. Tegenprestatie bijstand

De gemeente moet er streng op toezien dat mensen in de bijstand in ruil daarvoor zinvol werk voor de maatschappij doen.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Elke mogelijkheid om mensen volwaardig (door middel van werk of vrijwilligerswerk) mee te laten doen in onze samenleving moet worden aangegrepen. Wel moet dit beleid uitvoerbaar blijven en getoetst worden op effectiviteit en haalbaarheid."

VVD

"Schiedammers die (tijdelijk) zonder werk zitten, gaan zo snel mogelijk weer aan de slag. In de tussentijd is er een vangnet: de uitkering. Dit vangnet wordt betaald door de samenleving. De VVD vindt dat de samenleving een tegenprestatie mag verwachten van degene die een bijstandsuitkering ontvangt. Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, wordt gekort op de uitkering."

Algemeen Ouderen Verbond

"Het AOV vindt dat er zoveel mogelijk via Stroomopwaarts moet worden gewerkt aan herscholing, re-integratietrajecten, leer-werktrajecten en projecten moet worden gestreefd naar een betaalde baan. Als dit (tijdelijk) niet mogelijk is, vindt het AOV het belangrijk dat deelnemen aan de maatschappij door mantelzorg, of activiteiten in de wijk (zonder verdringing van betaalde banen) een goede optie is. Er mag best wat tegenover het krijgen van een uitkering staan."

CDA

"CDA Schiedam juicht het toe wanneer mensen in een uitkeringssituatie een tegenprestatie willen leveren. Wie geen betaald werk verricht, kan op andere manieren een maatschappelijke bijdrage leveren. Zodoende doet iedereen mee en mag zijn of haar talent inzetten en daarvoor erkenning krijgen. Geen mogelijkheid wordt onbenut gelaten om mensen te stimuleren een bijdrage te leveren om zo mee te kunnen doen aan de samenleving, zo nodig gelijktijdig met het oplossen van andere (zorg)problemen."

ChristenUnie-SGP

"Degene die moeten terugvallen op de bijstand zijn er in principe mee geholpen wanneer zij aan het maatschappelijke verkeer kunnen blijven deelnemen. Deelnemen heeft altijd zin ook al is maatwerk in het "vrijwilligers" werk niet verzekerd. Toezicht is nodig. Hoe streng erop toe gezien moet worden is geheel afhankelijk van de specifieke omstandigheden waardoor men in de bijstand is gekomen. "

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"Het is om drie redenen nodig. Ten eerste is het voor de bijstandsgerechtigde goed om zinvol bezig te zijn. Ten tweede wordt de kans op het krijgen van regulier werk vergroot. Ten derde mag de samenleving iets terugverwachten. Belangrijk is wel dat er geen regulier werk wordt verdreven door vrijwilligerswerk."

Sociaal Liberaal Verbond

"Een van de doelen is om mensen in de bijstand er zo snel mogelijk weer uit helpen: dit is door werkervaring, zinvolle bezigheden en maatschappelijk wenselijke activiteiten. Hierdoor geef je ook respect aan mensen die buiten de boot zijn gevallen."

Ouderenpartij Schiedam

"Die strengheid geldt dan wel nadrukkelijk naar twee kanten. In ruil voor bijstand mag de gemeenschap iets verwachten, maar de te verwachten tegenprestatie moet echt zinnig zijn en niet, zoals in sommige gemeentes vooral bedoeld om te vernederen. Vijftigplussers met een oranje hesje aan papier laten prikken, heeft nadrukkelijk niet onze voorkeur. "

Geen van beide

PS Progressief Schiedam

"Schiedammers in de bijstand mogen best wel hun maatschappelijke steentje bijdragen. Denk hierbij aan een vrijwilligerspool. Daar kan de gemeente op toezien. We moeten ervoor oppassen dat we mensen in de bijstand, concurrerend werk laten doen met behoud van uitkering. Dit zal vooral resulteren in tariefverlagingen en meer werklozen."

Oneens

PvdA

"De PvdA Schiedam vindt dat de gemeente Schiedammers moet stimuleren, motiveren en activeren om mee te doen. "

SP

"Bij werk hoort een salaris. Bovendien zijn er niet genoeg banen voor iedereen. Mensen extra dwingen om vrijwilligerswerk te doen, levert enkel ongemotiveerde mensen waar geen vrijwilligersorganisatie op zit te wachten."

GroenLinks

"De bijstand is een sociaal vangnet voor als het tegen zit. Schiedammers in de bijstand krijgen de ruimte om zich te ontplooien. GroenLinks wil dat de gemeente toewerkt naar een regelvrije bijstand. De enige logische tegenprestatie die bijstandsgerechtigden moeten leveren is; zo snel mogelijk aan het werk gaan. Het opleggen en controleren van een verplichte tegenprestatie kost veel geld en energie. Die kan beter besteed worden aan het uit de bijstand helpen van Schiedammers. "

DENK

"DENK Schiedam pleit voor een nieuwe visie voor de zogenoemde tegenprestatie. De gemeente Schiedam zet in op zinvol werk voor de bijstandgerechtigden zelf. Alleen zo kunnen we mensen helpen om uit de bijstand te komen. Alleen zo kunnen we zorgen voor doorstroom naar de arbeidsmarkt."

20. AOW gratis reizen

Voor alle Schiedammers die AOW ontvangen moet de gemeente reizen met openbaar vervoer in Schiedam betalen.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"De PvdA Schiedam heeft zich altijd al ingezet voor het toegankelijk houden van het ov voor minima. Dit beleid werkt uitstekend en de PvdA Schiedam wil dit graag uitbreiden en beschikbaar maken voor alle ouderen, zodat alle AOW-gerechtigden mee kunnen doen en de stad bereikbaar blijft."

Algemeen Ouderen Verbond

"Het AOV pleit al jaren voor één duidelijke regeling voor alle ouderen in de vervoersregio MRDH. Daar dit (nog steeds) niet het geval is, is het goed dat Schiedam in ieder geval voor minima, schoolgaande kinderen van minima en ouderen met een 120% norm minimum inkomen een regeling heeft vast gelegd. Als je niet met het ov reist of er niet gebruik van kan maken, heeft dit absoluut geen zin. Dit is iets wat op hoger niveau getrokken moet worden! Geen verschillende regelingen in onze regio!"

Ouderenpartij Schiedam

"Ook Schiedammers met een klein pensioen hebben het lang niet altijd makkelijk. Het verhaal van al die rijke ouderen met grandioze pensioenen is kletskoek. Omdat je van de wet alleen maar armoedebeleid tot 120% mag toepassen, pleiten wij dus nadrukkelijk voor gratis ov voor alle ouderen. In Rotterdam kan het ook."

Geen van beide

Oneens

D66

"Iedereen tot 110% van de bijstandsnorm kan wat D66 betreft aansprak maken op vrij reizen. Inkomen en niet leeftijd is bepalend."

SP

"De SP is voorstander van gratis openbaar vervoer voor de lage inkomens. "

VVD

"Gelukkig kunnen veel Schiedamse ouderen prima hun eigen boontjes doppen. Daar zijn wij trots op. De VVD vindt het dan ook voorbarig en onnodig om de belastingbetaler op te laten draaien voor het openbaar vervoer gebruik van alle AOW-gerechtigden. Voor Schiedamse ouderen die hulp nodig hebben staan er mantelzorgers, vrijwilligers en professionals klaar. "

CDA

"Het CDA wil de huidige regeling (gratis ov voor minima) blijven ondersteunen. "

GroenLinks

"De lasten voor de minima zijn de afgelopen jaren fors gestegen. GroenLinks vindt dit onaanvaardbaar. Minimaregelingen dienen toegankelijk en ruimhartig te zijn. Daarom willen we het gratis openbaar vervoer voor minima voortzetten. Dat helpt alle Schiedammers met een smalle beurs, jong én oud. AOW'ers met een aanvullend pensioen horen niet tot de minima. Uiteindelijk zou GroenLinks naar meer en beter, gratis, ov voor iedereen willen. Maar tot die tijd helpen we de minima vooruit. Letterlijk!"

PS Progressief Schiedam

"De Schiedammers die naast hun AOW een pensioen ontvangen, kunnen uitstekend zelf hun ov-kosten betalen. Wij zetten dit geld liever ook in voor kinderen en ouders die dit niet zelf kunnen betalen. Het liefst ook tijdens spitsuren, zodat de kinderen zo nodig ook met dit gratis ov naar hun school kunnen gaan."

ChristenUnie-SGP

"De meeste AOW'ers kunnen het gebruik van het ov zelf dragen. Voor diegene die daartoe financieel niet in staat zijn is het vrije gebruik van het ov voorlopig geregeld. De noodzaak voor een algemene regeling ontbreekt. Dan kunnen we de schaarse middelen beter inzetten voor diegene die geen AOW hebben, maar een minimum inkomen, en van het ov gebruik willen maken om in de maatschappij mee te kunnen blijven doen."

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"Gelukkig is niet elke AOW'er onbemiddeld. Veel senioren maken, indien mogelijk, ook liever gebruik van hun auto. Het ouderenvervoer wordt overigens al ruim gesubsidieerd middels de ouderenkorting."

DENK

"Wij hebben het er beste over voor onze ouderen, maar zijn ons ervan bewust, dat naast gratis ov voor minima, gratis ov voor ouderen, de gemeentebegroting behoorlijk onder druk zal zetten en ten koste kan gaan van andere dienstverlening van de gemeente."

Sociaal Liberaal Verbond

"Alleen de AOW-doelgroep is te beperkt en leidt tot ongelijkheid. De afgelopen jaren heeft het vrij reizen voor de minima (tot 120% van de bijstandsnorm) een grote groep mensen beholpen in hun mobiliteit en participatie in de samenleving. Wij zijn er voor om het percentage voor vrij reizen op te trekken tot minimaal 130% van de bijstandsnorm. Veel ouderen voldoen namelijk ook aan deze doelgroep."

21. OZB

De belasting op eigen woningbezit (onroerendezaakbelasting - ozb) moet omlaag.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Stijging met meer dan inflatie is uitgesloten. Streven is om de belastingdruk af te laten nemen."

VVD

"De VVD is voor het bevorderen van eigen woningbezit. Dat heeft een positief effect op de leefbaarheid in de wijken. Daarom zijn we voor het verlagen van de belasting op eigen woningbezit."

Algemeen Ouderen Verbond

"Het AOV vindt dat er niet meer ozb moet worden geheven dan noodzakelijk is. Schiedam is een middeldure gemeente, dit kan dus beter. Door de ozb aan te passen naar beneden wordt het misschien ook wel aantrekkelijker voor midden- en hogere inkomens om zich te vestigen in onze stad. "

DENK

"DENK Schiedam pleit voor ozb die wordt geïndexeerd naar draagkracht van haar inwoners."

Sociaal Liberaal Verbond

"Ja, de onroerendezaakbelasting moet redelijk zijn en mag niet een melkkoe voor de gemeente zijn. Daarnaast worden mensen die door hard werken een eigen woning of appartement hebben kunnen kopen extra gestraft door de overheid."

Geen van beide

PvdA

"De PvdA Schiedam wil een stabiel ozb-beleid en geen jaarlijkse aanpassingen. "

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"De ozb is een belangrijke inkomstenbron van de gemeente. Verlaging ervan zal gevolgen hebben voor de uitgaven. Wij zien wel graag dat de ozb niet hoger is dan de buurgemeenten."

Ouderenpartij Schiedam

"Een gratis-bier-motie van partijen die vinden dat alles altijd maar geld kost."

Oneens

SP

"Mensen met meer vermogen moeten en kunnen meer bijdragen dan Schiedammers met een lager vermogen. De ozb is een manier om lokale belastingen eerlijker te verdelen. Daarbij moet wel worden gekeken naar alle belastingen en niet enkel de ozb."

CDA

"De ozb is kostendekkend. Het uitgangspunt van het CDA Schiedam is, dat alle gemeentelijke heffingen, rechten en leges kostendekkend moeten zijn, maar ook niet meer dan dat!"

GroenLinks

"Woningbezit wordt in Nederland al flink gesubsidieerd. Een lokaal belastingbeleid moeten we kunnen verantwoorden aan de mensen die jaarlijks de rekening betalen. Dat geldt ook voor de ozb. Uitgangspunt is natuurlijk dat de inkomsten de kosten dekken. Maar niet meer dan dat. Belastingen verhogen we alleen met de inflatiecorrectie. We willen wonen in Schiedam aantrekkelijk maken en betaalbaar houden. "

PS Progressief Schiedam

"In de regio Rotterdam/Maassluis/Vlaardingen/Schiedam is de gemeente Schiedam de goedkoopste gemeente met de ozb. Wij houden wel vast aan een maximale stijging van de jaarlijkse inflatie."

ChristenUnie-SGP

"Uiteraard willen we dat de belastingen niet hoger zijn dan noodzakelijk. De gemeentelijke dienstverlening zien we met zijn allen graag op een hoog niveau. De gemeenten hebben niet zoveel mogelijkheden om belastingen te heffen en zijn vaak van het Rijk afhankelijk. De ozb is een bestemmingsbelasting, wat teveel is gaat terug naar de burgers. De ozb is niet bedoeld of geschikt om financiële armslag te krijgen."

22. Gemeentelijke informatie

Schiedam mag de gemeentelijke informatie alleen in het Nederlands en Engels aanbieden.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"De PvdA Schiedam vindt dat de gemeente iedereen moet stimuleren en ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal, om zo mee te kunnen doen in onze stad. "

VVD

"Integreren is Nederlands leren. Nieuwkomers passen zich aan aan wat wij normaal vinden, niet andersom. Het communiceren in andere talen dan het Nederlands is onwenselijk, omdat je het Nederlands als nieuwkomer juist onder de knie krijgt door de taal te gebruiken. "

Algemeen Ouderen Verbond

"Het AOV vindt dat het ondoenlijk is om gemeentelijke informatie in alle talen aan te bieden. Nederlands en Engels zijn talen die door bijna iedereen wel beheerst (kunnen) worden. In bijzondere gevallen kan gebruik gemaakt worden van de tolkentelefoon of op maat het e.e.a. worden geregeld. Voor blinden en slechtzienden moet gemeentelijke informatie in braille of in gesproken teksten beschikbaar zijn. Communicatieproblemen kunnen altijd met persoonlijk contact opgelost worden."

CDA

"Een goede beheersing van de Nederlandse taal behoort tot de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle inburgering van nieuwkomers. Een betere taalbeheersing wordt door de gemeente ondersteund. De gemeente moet bovendien communiceren in heldere, begrijpelijke taal! De gemeentelijke website moet ook in het Engels te raadplegen zijn."

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"Nederlands is taal die wij in dit land spreken en is essentieel om volwaardig mee te doen in de maatschappij. Door het aanbieden van informatie in vreemde talen geven wij een verkeerd signaal."

Sociaal Liberaal Verbond

"Sterker nog, de gemeente dient informatie aan te bieden in de relevante talen van het Koninkrijk. Het is badinerend om informatie aan te bieden in talen waar de spreker vervolgens niets mee kan aan de balie. "

Ouderenpartij Schiedam

"In Nederland heb je Nederlands nodig om het verder te brengen. Al het vervolgonderwijs is Nederlands- of Engelstalig."

Geen van beide

Oneens

D66

"Uiteraard is Nederlands leidend bij communicatie met onze inwoners. Als het echter noodzakelijk is, kan er uiteraard ook gebruik gemaakt worden van andere talen. Belangrijk is dat de boodschap op de goede plek aankomt."

SP

"Het aanbieden van informatie in andere talen is soms nodig om bepaalde groepen in Schiedam te bereiken. Door ze te betrekken bij de Schiedamse samenleving, integreren, is de kans groter dat ze de Nederlandse taal machtig worden dan het enkel aanbieden van taalcursussen."

GroenLinks

"De komst van nieuwe Schiedammers vraagt om wederzijds begrip en goede inburgering om in harmonie samen te kunnen leven. Taal is essentieel. GroenLinks wil dat nieuwkomers vanaf de eerste dag de mogelijkheid krijgen taallessen te volgen. De gemeente biedt daarom actief taalonderwijs aan. Maar ook mensen die het Nederlands of Engels nog niet machtig zijn hebben recht op duidelijke informatie van de gemeente. Waar nodig is het dus goed dat de gemeente die in andere talen aanbiedt."

PS Progressief Schiedam

"Vanuit Europa, mogen werknemers vanuit allerlei landen in Nederland komen werken. Ook deze mensen die in Schiedam (Nederland) zijn komen wonen hebben recht op informatie vanuit de gemeente. "

ChristenUnie-SGP

"Het aanbieden van de gemeentelijke informatie in tientallen talen is ondoenlijk. De inspanningen en kosten die daarmee gemoeid zijn moet in verhouding blijven staan met het aantal Schiedammers dat hiervan gebruik moet maken. Er is een gemeentelijke informatie balie als hulp van landgenoten niet toereikend is. Daarnaast biedt internet allerlei vertaal mogelijkheden om je weg te kunnen vinden. Alleen Nederlands en Engels gaat tegen Europese regelgeving in. "

DENK

"De gemeente stelt zich dienstbaar op, voor iedereen. Ook voor diegenen die de Nederlandse taal, door verschillende redenen, niet voldoende beheersen. Ook zij hebben recht op informatievoorziening. "

23. Subsidie bedrijfsleven

De gemeente moet ondernemers subsidie geven voor innovatie en duurzaamheid.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"De PvdA Schiedam wil creatief en innovatief ondernemerschap stimuleren. "

SP

"Waar banken, investeerders of andere overheden hierin niet willen investeren, moet de gemeente inspringen om de noodzakelijke verduurzaming en innovatie voor nieuwe werkgelegenheid te stimuleren."

Algemeen Ouderen Verbond

"Het AOV vindt dat ondernemers zich gesteund moeten voelen door de gemeente. De Schiedamse economie en werkgelegenheid wordt alleen maar bevorderd als er door de gemeente stimulerende en faciliterende subsidies worden verstrekt waardoor ondernemers zich graag willen vestigen binnen onze gemeente en daar ook willen blijven en doorgroeien, daar hoort duurzaamheid en innovatie ook bij. Het meedenken aan een duurzame toekomst is het paradepaardje van de gemeente Schiedam en dus heel belangrijk!"

GroenLinks

"GroenLinks is voorstander van een circulaire economie. Wij zien Schiedam graag als een broedplaats voor duurzame bedrijven. Innovatie is een belangrijke taak van de (lokale) overheid. De gemeente maakt zich sterk om dit actief te ondersteunen. Daarmee besparen we grondstoffen en kunnen deze opnieuw gebruiken. Subsidies voor innovatie en duurzaamheid leveren op de lange termijn veel winst op, ook economisch! "

PS Progressief Schiedam

"Ondernemers in Schiedam zijn goed voor onze werkgelegenheid. Als we dat kunnen combineren met innovatie en duurzaamheid, mag de gemeente daar wel aan bijdragen. Subsidie kan ook een lage-rente-lening zijn. Denk hierbij aan het opzetten van een revolving fund."

ChristenUnie-SGP

"Subsidie kan in allerlei vormen verstrekt worden om daarmee aanloop problemen bij het ondernemen, bij innovaties en initiatieven te kunnen nemen. De duurzaamheidsopgave is zo omvangrijk en zo veel omvattend dat we zorgvuldig en jaarlijks moeten nagaan welke initiatieven het meeste rendement gaan opleveren. Daarvoor zal een kennisnetwerk onmisbaar blijken te zijn om ervaringen tot hun recht te laten komen."

DENK

Geen toelichting gegeven

Sociaal Liberaal Verbond

"Door een positief klimaat te creëren voor nieuwe vormen van ondernemen kunnen we innovatieve en duurzame bedrijvigheid naar Schiedam trekken. Dit zorgt weer voor werkgelegenheid en geldstromen."

Geen van beide

Oneens

D66

"Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bedrijven, inwoners en overheid om innovatie en duurzaamheid te stimuleren. De overheid kan uiteraard wel een rol spelen om deze investeringen (die zich uiteindelijk terugverdienen) mogelijk te maken. D66 pleit voor een duurzaamheidsfonds die gevuld kan worden met de opbrengst van het bezit van Eneco."

VVD

"Duurzaamheid en innovatie bieden een kans voor economische ontwikkeling. De VVD wil dat de gemeente duurzaamheid en innovatie stimuleert door belemmeringen en regels te verminderen. Voor financiële middelen moeten de ondernemers zelf zorgen."

CDA

"Er zijn naar de mening van het CDA al rijks- en/of Europese regelingen waar met behulp van het servicepunt particuliere woningverbetering een beroep op kan worden gedaan. Wij willen dat de gemeente zich nog meer gaat inzetten om ondernemers te ontzorgen, ondersteunen en stimuleren om duurzame maatregelen en innovaties te realiseren. "

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"LOS is principieel tegen subsidie aan ondernemers. Wel kan de gemeente gezamenlijk de inkoop van bijvoorbeeld zonnepanelen coördineren waar ondernemers voordeel van hebben."

Ouderenpartij Schiedam

"Innovatie en duurzaamheid verdienen zich bij een echte ondernemer ook zonder subsidie terug."

24. Parkeernorm

Schiedam moet de parkeernorm (een minimum aantal parkeerplaatsen) loslaten bij woningen die op minder dan 500 meter van een ov-halte staan.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"De PvdA Schiedam wil de parkeernorm loslaten in gebieden dichtbij ov-voorzieningen en in het centrum."

SP

"Niet de wijze waarop, zoals de auto, maar het recht op mobiliteit moet centraal staan. We creëren geen extra parkeerplekken bij nieuwbouw waar er een goed alternatief is, zoals bij ov-stations. Bestaande bewoners rond die locaties verleiden we verder met deelauto's en leenfietsen. Alleen zo ontstaat er ruimte voor meer woningen, groen en spelen."

VVD

"Mobiliteit verandert en dat vraagt om creativiteit van de gemeente als beleidsmaker. De gemeente moet maatwerk en tevens meer mogelijkheden bieden voor het hanteren van flexibelere parkeernormen. Op stationslocaties is een parkeernorm van 0 daarom denkbaar."

GroenLinks

"GroenLinks staat voor schoner vervoer. Het gebruik van ov en van schone auto’s en scooters stimuleren we. Opladen van accu’s langs de openbare weg kan veel sneller. Daarom rusten we benzinepompen snel uit met (snel)laadstations en breiden we het aantal laadpalen flink uit. Deze laadpalen moeten ook geschikt zijn voor elektrische fietsen en scooters. Bij nieuwbouw of herinrichting van wijken houden we rekening met de toekomstige vormen van vervoer. Parkeernormen kunnen dan ook anders worden. "

Sociaal Liberaal Verbond

"Stimulans van het openbaar vervoer gekoppeld aan ontmoediging van het autogebruik komt de leefbaarheid van de stad ten goede."

Geen van beide

D66

"Voor de binnenstad is de huidige parkeernorm teveel belemmerend voor nieuwbouw. Op deze plek is de parkeernorm niet leidend."

DENK

"De parkeernorm kan wat ons betreft aangepast worden in wijken waar bereikbaarheid met het ov goed is geregeld. Wij zijn geen voorstander van het volledig loslaten van de parkeernorm. De afweging om de parkeernorm te wijzigen wordt, wat DENK Schiedam betreft, enkel gemaakt als het resulteert in het verrijken van ons woningaanbod. "

Ouderenpartij Schiedam

Geen toelichting gegeven

Oneens

Algemeen Ouderen Verbond

"Het AOV vindt dat je burgers niet kan verplichten om met het ov te gaan. Dit is zo afhankelijk van iemand's persoonlijke situatie. Bovendien wordt eenzaamheid bevorderd als mensen niet meer bereikbaar zijn of ver moeten lopen en/of veel extra moeten gaan betalen om familie en vrienden te kunnen blijven bezoeken. Daar het gemiddelde werkende huishouden minstens een auto bezit, is deze stelling niet haalbaar."

CDA

"Ov autoriteiten moeten een afweging maken tussen snelheid, nabijheid, kosten en nog tal van andere factoren zoals duurzaamheid, toegankelijkheid, sociale functie, bezettingsgraad en andere vormen van vervoer. "

PS Progressief Schiedam

"De parkeernorm moet onafhankelijk zijn van het aanwezige ov. Iedere inwoner in Schiedam heeft recht op het hebben van een auto en op de mogelijkheid deze te parkeren. Het stimuleren van gebruik van de fiets, de deelauto en het ov kan op andere manieren dan iemand de mogelijkheid tot parkeren af te nemen."

ChristenUnie-SGP

"Wij zien liever dat er meer parkeerterreinen aan de rand van de stad gerealiseerd worden. Dat biedt de mogelijkheid om oplaadpalen voor elektrische auto's meer centraal aan te bieden. Het openbaar vervoer van de bedrijven- en parkeerterreinen naar de wijken en de binnenstad te intensiveren. Het ov is niet het sluitstuk, maar het begin van de laatste halve mijl, die we niet uitsluitend met de auto moeten willen afleggen."

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"De aanschaf van een auto zal niet veel beïnvloed worden door de aanwezigheid van een ov-halte. Wij zien derhalve het verband niet."

25. Schoolzwemmen

Schiedam moet schoolzwemmen opnieuw invoeren en betalen.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Cijfers laten zien dat er meer kinderen verdrinken sinds de zwemlessen zijn afgeschaft. Hoewel het in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de ouders is, kan de school een initiërende rol spelen hierin. Een eigen bijdrage is gewenst."

SP

"Veel ouders deden al hun kinderen eerder op zwemles, toen scholen het nog regelden. Beter is om minima te ondersteunen die vanwege kosten dit nalaten en gerichte voorlichting aan te beiden aan ouders die hierin niet hun verantwoordelijkheid nemen."

Algemeen Ouderen Verbond

"Het AOV vindt dat elk kind op de basisschool een zwemdiploma dient te behalen. Er verdrinken nog steeds te veel kinderen die niet naar zwemles zijn gegaan. Daar wij omringd worden door water en Nederland een waterland is, is dit eigenlijk de eerste prioriteit naast het naar school gaan. Het is een soort zorgplicht van de gemeente. Nu niet alle scholen in Schiedam dit voor hun kinderen regelen/geregeld hebben is het belangrijk om hier het voortouw in te nemen."

CDA

"Het CDA zet in op kindvriendelijke buurten. Ieder kind verdient een veilige en uitdagende leefomgeving. Veilig betekent in een waterrijke omgeving als Schiedam ook dat kinderen snel leren omgaan met dat water en dus snel leren zwemmen. "

GroenLinks

"Zwemmen hoort een vast onderdeel te zijn van elke opvoeding. Het baart ons zorgen dat het aantal kinderen dat zonder zwemdiploma A en B de basisschool verlaat toeneemt. Het aantal ongevallen van verdrinking neemt daarnaast ook toe. In het verleden werd gedacht dat het bieden van sportpassen aan gezinnen met een smalle beurs dit probleem kon verhelpen. Dat blijkt niet het geval. Daarom moet de gemeente de verantwoordelijkheid nemen en schoolzwemmen opnieuw invoeren."

PS Progressief Schiedam

"Zwemmen valt onder sporten, maar draagt ook bij aan de veiligheid van onze Schiedamse kinderen. Voor veel ouders heeft zwemles geen prioriteit, of zijn de kosten te hoog. Tot enkele jaren geleden was het heel gewoon dat kinderen via school zwemles kregen. In de crisistijd is dit afgeschaft. De crisis is voorbij, dus schoolzwemmen kan weer worden ingevoerd."

ChristenUnie-SGP

"De zelfredzaamheid van de burgers is gediend met het schoolzwemmen. Overigens niet alleen voor jongeren, maar ook voor nieuwkomers in ons waterrijke land. Dat op scholen deze mogelijkheid wordt aangeboden is ook voor de lichamelijke ontwikkeling en het perspectief op deelnemen aan sportactiviteiten een gezonde zaak. De handreiking zou overigens de ouders ook financieel wat waard moeten zijn."

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"In een waterrijke stad als Schiedam is het van levensbelang dat kinderen kunnen zwemmen. Zwemmen is bovendien een sport waar iedereen aan mee kan doen. Wat LOS betreft komt het schoolzwemmen dus weer terug."

DENK

"Wij zijn ons ervan bewust dat er nodige kosten verbonden zijn aan gratis schoolzwemmen. DENK Schiedam pleit ervoor dat schoolzwemmen wel betaalbaarder wordt. Dus als het niet kosteloos kan, kan het wel betaalbaarder."

Sociaal Liberaal Verbond

"In een stad met veel water en een historische binding met het water is het zaak om ook de veiligheid van de inwoners te beschermen door hen de vaardigheden mee te geven voor het geval ze te water raken."

Geen van beide

Ouderenpartij Schiedam

Geen toelichting gegeven

Oneens

PvdA

"De PvdA Schiedam wil het huidige beleid met sportvouchers voortzetten en wil graag verkennen of de inzet van deze vouchers zo kan worden vormgegeven dat geen enkel kind zonder zwemdiploma de basisschool verlaat."

VVD

"Sporten en bewegen is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en het helpt bij het leggen van sociale contacten. Sportvoorzieningen moeten er voor iedereen in ruime mate zijn. Wij vinden het belangrijk dat elke Schiedammer de keuze heeft te bewegen en te sporten op een manier die bij hem past. Het is niet aan de gemeente om te bepalen dat iedereen moet leren zwemmen, daar zijn ouders verantwoordelijk voor."

26. Omleiden verkeer

De gemeente moet een omleiding realiseren voor het doorgaand verkeer naar Rotterdam, zodat het historische centrum geen verkeersknooppunt meer is.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"De binnenstad moet bereikbaar zijn voor bestemmingsverkeer. Doorgaand verkeer moet zoveel mogelijk worden omgeleid. "

PvdA

"De PvdA Schiedam wil de stad ontlasten door zware verkeersstromen te voorkomen. Daarnaast zet de PvdA Schiedam in op een fiets- en voetgangervriendelijke (binnen)stad."

SP

"Het vele doorgaande verkeer zorgt nu al voor een zeer ongezonde hoeveelheid uitstoot in bijvoorbeeld de Oranjestraat en maakt van de Koemarkt een rommelig verkeersknooppunt wat beter een echt plein kan worden. Bovendien zal de druk enkel toenemen als in de Merwedevierhaven in Rotterdam een nieuwe woonwijk ontstaat."

CDA

"Omleiding is al mogelijk o.a. via Horváthweg. Alternatieve vormen van duurzame bevoorrading van de winkels moeten onderzocht worden."

GroenLinks

"Het historische centrum van Schiedam is prachtig. Mooie havens, gezellige terrassen en bevlogen ondernemers. Het is zonde dat het centrum ook een verkeersknooppunt voor doorgaand verkeer naar Rotterdam is. De luchtkwaliteit in Schiedam is slecht. Omleiden van verkeer dat niet in de binnenstad hoeft te zijn, komt de luchtkwaliteit en de bereikbaarheid van de stad ten goede. "

PS Progressief Schiedam

"Om de milieudoelstellingen te halen moet de Schiedamse binnenstad ontzien worden van doorgaand verkeer. Bewoners en bestemmingsverkeer hebben wel toegang."

ChristenUnie-SGP

"De luchtkwaliteit rond de doorgaande wegen is onvoldoende en ziekmakend evenals de geluidsdruk. De overheden zijn door de rechter opgeroepen om meer concrete maatregelen te treffen om gezondheidsschade bij de burgers tegen te gaan. We zullen met die opdracht aan de slag moeten en elke gelegenheid moeten aangrijpen om maatregelen ter verbetering door te voeren. Omleiden of toeleiden naar het openbaar vervoer. "

DENK

Geen toelichting gegeven

Sociaal Liberaal Verbond

"Een verkeersluw historisch centrum is aantrekkelijker voor inwoners en bezoekers dan een verkeersknooppunt. Dat laten ontwikkelingen in vele andere steden ook zien. Daarnaast wordt daardoor de uitstoot van fijnstof in de binnenstad ook beperkt."

Ouderenpartij Schiedam

"Wie alle door de GPS gestuurde vrachtwagens door woonwijken of centra heeft zien daveren, omdat dat drie kilometer korter is, kan die vraag zelf wel beantwoorden."

Geen van beide

Oneens

VVD

"Wij willen onze unieke binnenstad laten bruisen. Dat doen we met een geconcentreerd aanbod van winkels en woningen, door evenementen en bloeiende musea, en door goede bereikbaarheid, ook met de auto. De meeste bezoekers van onze binnenstad komen met de auto en wij willen voor hen geen blokkades opwerpen."

Algemeen Ouderen Verbond

"Het doorgaand verkeer vanaf de Koemarkt vindt voor meer dan 60% plaats door Schiedammers die in Oost wonen. 25% is voor de binnenstad en slechts 15 % gaat naar Rotterdam, waarvan veel Schiedammers. Voor het vrachtverkeer is omleiding via de A20 wel van belang. Vrachtverkeer uit het centrum weren, maar personenvervoer toestaan voor goede bereikbaarheid van de stad, denk aan onze ondernemers en winkeliers. Het autoluw maken is voor het AOV onbespreekbaar!"

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"Het gaat hier om een knip midden door de Koemarkt, die vooral Schiedamse wijken niet langer meer met elkaar verbindt. Verkeersproblemen worden zo verlegd naar woonwijken. Deze maatregel is vooral funest voor de wijken Zuid en Oost, die nog meer extra sluipverkeer krijgen."

27. Verkeersbrigadiers scholen

Schiedam moet tijdens de spitsuren bij basisscholen gemeentelijke verkeersbrigadiers inzetten.

Wat vinden de partijen?

Eens

Algemeen Ouderen Verbond

"Bij veel Schiedamse scholen wordt al gebruik gemaakt van ouders die bij toerbeurt de kinderen veilig laten oversteken. Ook wordt er door Handhaving en Veiligheid bijgesprongen, en dat is ook prima. Gemeentelijke verkeersbrigadiers zouden verkeersregelaars kunnen zijn die hun opleiding doen bij Stroomopwaarts. Dit hoeft dus niet onnodig veel te kosten. Het gaat er voor het AOV vooral om in overleg met scholen en ouders passende maatregelen te treffen."

CDA

"Wij zijn voorstanders van vrijwilligers als verkeersbrigadier bij scholen wanneer dat de verkeersveiligheid kan bevorderen."

DENK

"Waar blijkt dat andere verkeersmaatregelen, zoals het instellen van eenrichtingswegen, niet de verkeersveiligheid bevorderen kan er gekozen worden om verkeersbrigadiers in te zetten, die inzetten op de doorstroom van voornamelijk autoverkeer."

Sociaal Liberaal Verbond

"Verkeersopstoppingen ten gevolge van schoolgaande jeugd zijn de omgeving een doorn in het oog. Een verkeersbrigadier zou dit in goede banen kunnen leiden en ouders bewust kunnen maken van de overlast. Dit is de beste oplossing, omdat het autovrij maken van schoolgebieden niet te realiseren is."

Ouderenpartij Schiedam

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

PvdA

"De PvdA Schiedam juicht actieve ouders toe die toezien op gevaarlijke oversteekplaatsen. De gemeente moet wel zorgen voor veilige oversteekplaatsen. "

SP

"Er moeten in samenspraak tussen gemeente, scholen, maar vooral ook de ouders maatregelen worden genomen om de verkeerschaos rond scholen terug te dringen. Verkeersbrigadiers kunnen mogelijk een bijdrage leveren, maar niet zonder dat ouders daarbij ook hun verantwoordelijkheid nemen."

Oneens

D66

Geen toelichting gegeven

VVD

"De VVD wil dat de gemeente de veiligheid van onze kinderen meeneemt bij de herinrichting van straten en wijken in de buurt van scholen en sportclubs. Voor de inzet van verkeersbrigadiers bij scholen doen wij, net als vele andere gemeenten, een beroep op vrijwilligers. "

GroenLinks

"Het kan bij scholen in de spits erg druk zijn in Schiedam. Dan zijn verkeersbrigadiers nodig om de boel in goede banen te leiden. En natuurlijk het stimuleren van ander vervoer dan de auto. Maar een veilige verkeerssituatie bij scholen maken we samen. Dat is bij uitstek een verantwoordelijk die ouders hebben, samen met docenten. De gemeente kan stimuleren en helpen, maar gaat geen eigen verkeersbrigadiers inhuren. Die verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij ons allemaal. "

PS Progressief Schiedam

"Scholen en bereidwillige ouders kunnen dit uitstekend zelf regelen. Schiedam zou er wel op moeten inzetten dat minder ouders hun kinderen met de auto naar school brengen."

ChristenUnie-SGP

"Er zijn al diverse maatregelen rond basisscholen getroffen. De verantwoordelijkheid van burgers voor elkaars veiligheid in het verkeer kan niet uitsluitend door regelgeving en handhaving afgedwongen worden. Met enige sociale controle is hufterig gedrag bij de politie en de licht blauwe brigade aan te kaarten en aan te pakken. Ook na schooltijd moet verkeersveiligheid verzekerd zijn. "

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"Dit is iets wat ouders en scholen prima zelf kunnen regelen, zonder overheidsbemoeienis."

28. Vluchtelingen met verblijfsvergunning

De gemeente mag vluchtelingen met een verblijfsvergunning voorrang geven bij de toewijzing van een sociale huurwoning.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Er is een taakstelling om statushouders te huisvesten binnen een bepaalde termijn. Om aan deze wettelijke verplichting te voldoen, is in de praktijk voorrang nodig."

SP

"Moeten zelfs! We laten mensen die in Nederland mogen blijven met verblijfsvergunning toch niet verpieteren in een asielzoekerscentrum? Wel moet er aandacht blijven voor voldoende sociale huurwoningen, zodat onze schiedammers niet ervan de dupe worden."

GroenLinks

"Vluchtelingen zijn gevlucht voor oorlog, geweld of vervolging. GroenLinks staat voor een menselijke opvang en zorg voor deze mensen. Grootschalige opvang van statushouders komt integratie niet ten goede. Wij zijn daarom voorstander van kleinschalige opvang. Vluchtelingen kunnen huurwoningen toegewezen krijgen met voorrang. Dat hoeft echter niet als de gemeente zorgt dat het tekort aan sociale huurwoningen wordt opgelost. Dat is in het belang van alle Schiedammers die hierop zijn aangewezen."

ChristenUnie-SGP

"De afgelopen jaren was de vraag vanuit de overloop uit Rotterdam zodanig groot dat Schiedam zich extra moest inspannen om statushouders gelijke kansen op een sociale huurwoning te kunnen bieden. Wanneer we realiseren dat de keuze is tussen geen woning of een minder passende woning, dan kiezen we voor het eerste. Diegenen die hiernaar toe vluchten hebben dezelfde rechten als wij. In hun situatie zouden wij niet anders voor onszelf wensen."

DENK

"Mensen die genoodzaakt zijn hun land te verlaten, krijgen de mogelijkheid om een nieuw bestaan op te bouwen. Een nieuw bestaan begint bij een dak boven je hoofd."

Geen van beide

D66

"We hebben als samenleving de verplichting om nieuwkomers te huisvesten. Binnen de huidige voorraad huizen dient er een eerlijke verdeling komen. Tijdelijke opvang om de druk te verminderen is bespreekbaar."

Oneens

VVD

"Iedereen die daar recht op heeft, moet dezelfde kansen hebben bij het verkrijgen van een sociale huurwoning. Slechts in urgente gevallen kan voorrang worden verleend. Die urgentie is er niet bij vluchtelingen met een verblijfsstatus."

Algemeen Ouderen Verbond

"Het AOV vindt dat vluchtelingen met een verblijfsvergunning net zoveel rechten hebben als Schiedammers die al heel lang wachten op een goede woning. Iedereen die in Schiedam in aanmerking wil komen voor een woning heeft dezelfde rechten en plichten. Natuurlijk is het zo dat er bepaalde afspraken zijn gemaakt voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Dit moet wel goed gemonitord worden."

CDA

"Vergunninghouders krijgen niet automatisch voorrang bij een sociale huurwoning, maar gemeenten hebben wel de taak hen woonruimte te geven. Het CDA Schiedam wil dat gemeenten bij de uitvoering van deze verplichting nadrukkelijk rekening houdt met de toegankelijkheid van sociale huur voor iedereen die hierop is aangewezen."

PS Progressief Schiedam

"Vluchtelingen met een verblijfsvergunning worden automatisch Schiedammers. Vanaf dat moment hebben zij dezelfde rechten en plichten als iedere Schiedammer. Schiedam krijgt vanuit de landelijke politiek wel de verplichting deze mensen te huisvesten. Via een locatie waar zij tijdelijk wonen, kunnen zij doorstromen naar woningen."

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"Voor LOS zijn alle Schiedammers gelijk. Voor ons geld de regel, wie het laatst komt, het laatst maalt. We hebben niet voor niets een wachtlijst waar men voor ingeschreven staat."

Sociaal Liberaal Verbond

"Een verblijfsvergunning betekent alleen dat je in Nederland mag verblijven, het is geen voorrangspas voor allerlei diensten. Mensen met een verblijfsvergunning dienen deel te nemen aan de processen zoals regelgeving ze voorschrijft. "

Ouderenpartij Schiedam

"Schiedam wordt op dit moment geconfronteerd met een instroom uit Rotterdam van lage inkomens en nog meer lage inkomens zorgt voor een verdere ondermijning van het draagvlak voor voorzieningen in Schiedam. Het klinkt heel edel, maar gaat feitelijk in tegen de belangen van de Schiedammers met lage inkomens."

29. Belasting reclameborden

Schiedam moet de belasting voor het gebruik van gemeentegrond voor bijvoorbeeld reclameborden en terrassen afschaffen.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Onlangs is het tarief gelijkgesteld met die van omliggende gemeenten. Een verdere verlaging of afschaffing lijkt ons, in samenhang met andere maatregelen, wenselijk."

PvdA

"De PvdA Schiedam wil een bruisende (binnen)stad met een goed ondernemersklimaat tot stand brengen. Door deze belasting af te schaffen, kunnen ondernemers makkelijker zelf evenementen organiseren in Schiedam."

VVD

"De gemeente stimuleert ondernemers zich te vestigen in Schiedam. Elke investering komt onze stad ten goede. Door investeringen wordt de werkgelegenheid gestimuleerd, hebben Schiedammers meer te besteden en blijft ons voorzieningenniveau op peil. Dat draagt bij aan de aantrekkelijkheid van onze stad en het economisch vestigingsklimaat wordt daardoor versterkt."

CDA

"Om de economie te versterken willen wij de regeldruk voor ondernemers verlagen. "

PS Progressief Schiedam

"Ondernemers in Schiedam hebben het al erg zwaar. Schiedam investeert veel om meer bezoekers naar het centrum te krijgen, maar verhaalt dit vervolgens indirect door deze belastingen te heffen."

DENK

"Ondernemers in Schiedam dienen ondersteund te worden. Als we het vestigingsklimaat voor onze ondernemers kunnen verbeteren door de financiële druk te verlagen, dan staan wij daar voor open."

Sociaal Liberaal Verbond

"Er is goede reden waarom dit “luchtbelasting” wordt genoemd. Wij zien het nut van deze belastingen, anders dan geldklopperij bij ondernemers, niet in. "

Geen van beide

Algemeen Ouderen Verbond

"De vraag is altijd, waar is deze belasting voor bedoeld? Tot op heden heeft de precariobelasting niet opgeleverd waarvoor het bedoeld was. Het AOV vindt dat je beter andere afspraken kunt maken, zoals vrijstelling tenzij... We willen af van te veel regels. Dan moet je hier ook andere afspraken maken. Wel moet je kunnen handhaven als je bijvoorbeeld niet meer over de stoep kunt lopen door het gebruik daarvan. Beter een meldingsplicht en goede afspraken maken! En daarop handhaven!"

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"Afschaffen is niet nodig, omdat belasting betalen over commerciel gebruik van gemeentegrond vrij logich is. Wel moet de hoogte van de precario in lijn zijn met gemeenten om ons heen."

Oneens

SP

"Voor grond die commercieel wordt gebruikt en waaraan wordt verdiend, moet een rechtvaardige vergoeding tegenover staan, omdat deze grond dan immers niet voor andere doeleinden kan worden gebruikt."

GroenLinks

"Deze 'precariobelasting' is de afgelopen periode al verlaagd. Ook zijn de regels van de gemeente voor terrassen soepeler geworden. Dat is goed nieuws. Een open en uitnodigende stad is gebaat bij bedrijven en terrassen. Maar als zij gebruik maken van gemeentegrond, is het logisch dat daarvoor een vergoeding wordt betaald. "

ChristenUnie-SGP

"Tegenover het gebruik van de openbare ruimte moet een zekere vergoeding staan. Het moet gereguleerd worden, opdat iedereen er op gelijke wijze recht op heeft en er gebruik van kan maken. Wanneer een particulier een stuk grond in gebruik neemt moet men daar ook een vergoeding of huur voor betalen. Voor een bedrijf of ondernemer moet dat niet anders zijn."

Ouderenpartij Schiedam

Geen toelichting gegeven

30. Vestigingseisen bedrijven

Om bedrijven over te halen zich in Schiedam te vestigen, moet de gemeente de vestigingseisen voor bedrijven versoepelen.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Onnodige regels actief tegengaan. De oneerlijke reclamebelasting voor winkeliers in de binnenstad is op initiatief van D66 afgeschaft. Regels op het gebied van milieu en geluid dienen uiteraard niet versoepeld te worden."

VVD

"De VVD wil dat de gemeente ondernemers stimuleert zich te vestigen in Schiedam. Dit kan onder andere door het versoepelen van vestigingseisen en verminderen van bureaucratie. Door investeringen van ondernemers wordt de werkgelegenheid gestimuleerd, hebben Schiedammers meer te besteden en blijft ons voorzieningenniveau op peil. "

Algemeen Ouderen Verbond

"Het AOV vindt dat werkgelegenheid voor onze stad heel belangrijk is. Daarom moet de gemeente ook actief zorgen voor het aantrekkelijk maken voor bedrijven om zich te vestigen in onze stad. Duurzaamheid staat hoog op het verlanglijstje. Het is belangrijk dat de bureaucratie afneemt en het meedenken toeneemt. Bedrijven binnenhalen en behouden is belangrijk voor onze stad, zeker omdat wij meer werkgelegenheid nodig hebben voor onze inwoners."

CDA

"Het CDA is van mening dat de gemeente randvoorwaarden moet scheppen voor een gezonde lokale economie en bedrijven moet ondersteunen door bijvoorbeeld de regeldruk te verminderen of een gunstig vergunningenbeleid te voeren. De gemeente dient ruimte en voorrang te geven aan bedrijven met veel werkgelegenheid."

GroenLinks

"GroenLinks wil bouwen aan een duurzame toekomst. Bedrijven die producten maken die daaraan bijdragen zien we graag. GroenLinks wil niet alleen bedrijven aantrekken die milieuvriendelijk werken. We willen de werkgelegenheid in Schiedam versterken. Daarbij kijken we naar wat onze regio nodig heeft. Om bedrijven naar Schiedam te krijgen moet Schiedam zorgen voor goede dienstverlening aan ondernemers. Als vestigingseisen onnodige obstakels opleveren, moeten deze versoepeld worden."

PS Progressief Schiedam

"Te veel ondernemers die naar Schiedam komen lopen tegen onvoorziene eisen aan, waardoor het te lang duurt voordat de vergunningen er zijn. Daar waar mogelijk moet Schiedam de regelgeving, vestigingseisen en de procedures aanpassen. Naast het versoepelen van vestigingseisen moet de gemeente duurzaam ondernemen stimuleren."

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"Als een bedrijf naar Schiedam wil komen moet men er alles aandoen om ze binnen te halen. Struikelblok voor veel bedrijven is de uitgifte van grond in erfpacht. LOS ziet graag dat ook bedrijven de grond onder hun bedrijf kunnen kopen."

DENK

"Meer bedrijven betekent meer banen. Als dat het geval is dan zijn wij het er mee eens dat de vestigingseisen voor bedrijven versoepeld moeten worden en anders niet. "

Sociaal Liberaal Verbond

"Bedrijvigheid en ondernemerschap is het levensbloed van een stad. De gemeente dient zich als partner op te stellen richting ondernemers om zo werkgelegenheid en inkomsten voor haar bewoners te stimuleren. Wel moet voorkomen worden dat de gemeente criminele ondernemers faciliteert, daarvoor bestaat de wet Bibob."

Ouderenpartij Schiedam

"Dit geldt wat ons betreft alleen voor bedrijven waarvan de personeelsbehoefte aansluit bij de Schiedamse arbeidsmarkt"

Geen van beide

Oneens

PvdA

"De grootste aantrekkingskracht van een stad zit hem in goede bereikbaarheid, beschikbaarheid van vakpersoneel en een luisterend oor van de gemeente."

SP

"We moeten niet concurreren met andere gemeenten om de bestaande bedrijven, maar juist samenwerken om extra bedrijvigheid en werkgelegenheid te creëren. Niet minder regels met betrekking tot bijvoorbeeld milieu, duurzaamheid en veiligheid helpt daarbij, maar wel minder bureaucratie en goede samenwerking met ondernemers."

ChristenUnie-SGP

"De kwaliteit van het vestigingsklimaat bepaalt mede welke bedrijven zich nieuw in Schiedam willen vestigen. Schiedam heeft veel te bieden. Bedrijven die zich evengoed elders kunnen vestigen en geen meerwaarde voor de stad bieden moeten we niet naar Schiedam willen trekken. Ambachtelijke bedrijven hebben in de binnenstad een meerwaarde. De maritieme sector en de ICT-bedrijven hebben hier toekomst. De vestigingseisen voor bonafide bedrijven zijn overigens veelal geen drempel."

Zijn er onderwerpen die u extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resulaat.

Extra belangrijke onderwerpen

Welke partijen wilt u meenemen in het resultaat?

U kunt kiezen voor alle partijen, die aan de verkiezingen deelnemen. U kunt ook een eigen selectie maken van tenminste drie partijen.

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

Uw mening komt het best overeen met:

0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst

Selecteer hieronder de partijen die u met elkaar wil vergelijken

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1. Sociale huurwoningen Extra belangrijk

In Schiedam moeten minder sociale huurwoningen worden gebouwd.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Schiedam heeft veel slechte sociale huurwoningen. De huidige moeten we beter en duurzamer maken. Daarnaast kunnen we een gedeelte omzetten in betaalbare huur- en koopwoningen. Daar hebben Schiedammers behoefte aan."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA Schiedam is voorstander van een beleid waarin er meer variatie komt in de woonvormen en het type woningen in Schiedam. Er moeten woningen beschikbaar zijn voor alle Schiedammers: voor Schiedammers met een kleine beurs en voor Schiedammers die meer te besteden hebben."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er is woningnood. Er zijn meer woningen nodig in alle prijsklassen. Door strengere hypotheekeisen, de toename van eenpersoonshuishoudens en meer flexibele banen is de verdere afname van betaalbare (sociale) woningen onverantwoord."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij willen meer huizen met een tuin! En daar is een tekort aan, waardoor veel Schiedammers onze stad verlaten. De VVD wil dus minder sociale huurwoningen en meer huizen in het midden- en hogere segment."

 • Algemeen Ouderen Verbond: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het AOV vindt dat het rapport "de staat van de stad" duidelijk aangeeft dat beter opgeleide en verdienende Schiedammers de stad verlaten, omdat er voor hen geen alternatief is op woninggebied. De huidige sociale huurwoningen moeten alleen voor Schiedammers beschikbaar zijn. Er moet juist een grotere variatie aan woningen komen. Er moet meer geïnvesteerd worden in starterswoningen, levensloopbestendige woningen, studentenwoningen en ouderenwoningen."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "In totaal valt zo’n 60 á 70 procent in het goedkope segment. Het CDA Schiedam vindt dat deze verhouding echt moet veranderen. Dit kan bereikt worden door grote herstructureringen en hiervoor dient Schiedam nu al grote plannen te maken. Alle wijken in Schiedam verdienen hierbij evenredig veel aandacht! Het toepassen van elementen uit de ‘Rotterdam wet’ kan hier een versterkende rol in hebben."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Iedereen in Schiedam moet een eerlijke kans op een passende woning hebben. De komende jaren moet Schiedam meer dan 5.000 woningen bijbouwen. Wat GroenLinks betreft zijn die allemaal duurzaam en zitten er voldoende betaalbare woningen bij. Passende woningen voor mensen met een smalle én brede beurs, huur én koop, jong én oud. Meer koopwoningen is prima. Maar onze startende leraren, politieagenten en verplegers hebben behoefte aan meer betaalbare huurwoningen. Ook die bouwen we dus bij. "

 • PS Progressief Schiedam: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De woningmarkt in Schiedam moet in een betere balans komen. Dat doe je niet door minder sociale huurwoningen te bouwen, maar door meer midden- en hoger segment woningen te bouwen. Ook Schiedammers die afhankelijk zijn van een sociale huurwoning hebben recht op huisvesting. De groei van sociale huurwoningen mag iets minder zijn dan bij het midden- en hoger segment. "

 • ChristenUnie-SGP : Eens
  Toelichting van de partij

  "De regio Rijnmond huisvest vele burgers in sociale huurwoningen. De afgelopen jaren is de overloop vanuit de regio naar Schiedam aantoonbaar. In 2016 kwamen netto zelfs 600 Rotterdammers over naar Schiedam. Schiedam heeft een krachtig sociaal pakket. Als de bevolkingssamenstelling niet in evenwicht blijft zijn we gedwongen om het sociale pakket van Rotterdam over te nemen. Schiedam kan de regionale problematiek niet alleen oplossen. De verscheidenheid in huur- en koopwoningen moet daarom groter."

 • Lokaal Onafhankelijk Schiedam: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het woningaanbod is niet in evenwicht, waardoor Schiedammers de stad verlaten. Er moeten zeker geen sociale woningen toegevoegd worden. Wel vervanging van kwalitatief slechte huurwoningen."

 • DENK: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente Schiedam is verantwoordelijk voor een woningaanbod dat aansluit bij de behoeften van onze inwoners. Wij waken daarom ruimte voor voldoende aanbod van sociale huurwoningen."

 • Sociaal Liberaal Verbond: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er dient een goede balans te zijn tussen sociale woningbouw en vrije sector (duurdere woningbouw). Waarbij juist meer betaalbare woningen neergezet te worden voor starters en studenten die aan het begin van hun wooncarrière staan."

 • Ouderenpartij Schiedam: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Schiedammers hebben betaalbare woningen hard nodig."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

2. Parkeren binnenstad Extra belangrijk

Om winkels en horeca in de binnenstad te helpen, moet de gemeente tussen 11.00 en 16.00 uur blauwe zones (2 uur gratis parkeren) instellen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De parkeergarages zijn nu al beschikbaar voor gratis of betaalbaar parkeren. Op straat is dit niet zinvol. We moeten inzetten op aantrekkelijk en divers aanbod, niet op gratis parkeren."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA Schiedam wil van het centrum van Schiedam een nog aantrekkelijkere winkellocatie met een rijk en gevarieerd horeca-aanbod maken, om zodoende het vestigingsklimaat voor ondernemers te verbeteren. Parkeerkosten mogen overdag tussen 11:00 en 16:00 niet de reden zijn dat Schiedammers de binnenstad mijden."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het centrum is niet langer een primair winkelgebied. Via o.a. horeca en evenementen moet het een belevenisgebied worden. Daar past geen gratis parkeren bij dat parkeerruimte verhoogd en flitsboodschappen stimuleert i.p.v. fietsen, wandelen of ov."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De binnenstad en de ondernemers in horeca, winkels en andere bedrijven zijn voor een groot deel afhankelijk van bezoekers die met hun auto komen. De VVD is geen fan van betaald parkeren. De auto is immers geen betaalmiddel, maar een vervoersmiddel. De VVD is voorstander van gratis parkeren in het centrum van Schiedam gedurende rustige periodes, zoals schoolvakanties."

 • Algemeen Ouderen Verbond: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het AOV vindt dat het instellen van blauwe zones met een maximum aan parkeertijd een oplossing kan zijn voor het huidige probleem van ondernemers en winkeliers die hun klanten niet meer kunnen bereiken door de hoge parkeerlasten. Als er een periode gratis parkeren zou worden ingesteld zouden de parkeergarages hier ook in betrokken moeten worden. Vooral omdat er wijken zijn waar je gratis kan parkeren als je de boodschappen moet doen. Een stukje gerechtigheid voor het centrum, vindt het AOV!"

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA is zelfs voor het afschaffen van parkeergeld."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks wil een schone, toegankelijke en aantrekkelijke binnenstad. Vervuilend vervoer heeft hierin geen plaats. Met het autoluw maken van de Lange Haven is een begin gemaakt met een aantrekkelijkere en verkeersveiligere binnenstad. Maar waarom de Lange Haven niet helemaal vrijmaken van geparkeerde auto’s en inrichten als wandelpromenade? De binnenstad moet goed bereikbaar zijn met fiets en ov. Gratis parkeren hoort daar niet bij. "

 • PS Progressief Schiedam: Eens
  Toelichting van de partij

  "In omliggende steden zoals Capelle ad IJssel en Spijkenisse wordt dit systeem met succes gebruikt. In Schiedam zou dit ook succesvol kunnen zijn. Nu investeert Schiedam veel geld in de binnenstad, anderzijds moeten de toekomstige bezoekers (te veel) betalen om te parkeren. Zie het verlies op parkeergeld als een mooie investering in de binnenstad van Schiedam."

 • ChristenUnie-SGP : Oneens
  Toelichting van de partij

  "In de binnenstad vindt een veelheid aan activiteiten plaats. Juist die verscheidenheid geeft leven in de brouwerij. Daar heeft de horeca baat bij. De aandacht is al heel lang te eenzijdig gericht op het winkelen. De winkelcentra in de omliggende wijken voorzien het eigen gebied. Het accent in de historische binnenstad moet op het toerisme gericht zijn. Parkeermaatregelen zal het koopgedrag nauwelijks veranderen. Bovendien maakt een uitstekende verbinding met tram, bus en metro de auto overbodig."

 • Lokaal Onafhankelijk Schiedam: Eens
  Toelichting van de partij

  "Goed idee. Dit is een van de instrumenten om het winkelen in de binnenstad aantrekkelijk te maken."

 • DENK: Eens
  Toelichting van de partij

  "DENK Schiedam juicht alle initiatieven toe die onze binnenstad levendiger maakt."

 • Sociaal Liberaal Verbond: Eens
  Toelichting van de partij

  "Om potentiële klanten te stimuleren juist de winkels en horeca in de binnenstad te bezoeken is dit een maatregel die drempelverlagend werkt. Door het betaald parkeren te beperken, bijvoorbeeld van 09:00 uur tot 14:00 kan deze stimulatie ook bereikt worden. "

 • Ouderenpartij Schiedam: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Schiedamse binnenstad heeft het als gebied met winkelvoorzieningen moeilijk en gratis parkeren blijkt in de praktijk te werken om een winkelgebied aantrekkelijker te maken."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

3. Fietspaden Extra belangrijk

De gemeente moet meer en bredere fietspaden aanleggen, ook al gaat dat ten koste van autoverkeer.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Fietsvervoer is een serieus en volwaardig alternatief voor korte en middellange afstanden. Goed voor mensen, milieu en leefbaarheid. Dit moeten wij faciliteren en stimuleren. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA Schiedam blijft zich er keihard voor inzetten dat Schiedam een nog fiets- en voetgangervriendelijkere stad wordt. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De openbare ruimte moet slimmer worden ingericht, ter versterking van fietsen, wandelen en ov. Minder ruimtegebruik door de auto kan daarbij helpen, zonder dat mensen die afhankelijk zijn van de auto daarvan de dupe van worden."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Schiedam moet toegankelijk en veilig zijn voor alle verkeersdeelnemers. Dus ook fietsers. Goed begaanbare fietspaden verdienen de aandacht van de gemeente, maar dat mag niet ten koste gaan van autorijders."

 • Algemeen Ouderen Verbond: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het AOV vindt niet dat bredere fietspaden ten koste van de voetgangers en ander verkeersdeelnemers moet gaan. Het AOV heeft veel liever dat er meer wordt gedaan aan verlichting bij fiets- en wandelpaden, dan dat er onnodig brede fietspaden worden aangelegd, terwijl het autoverkeer hieronder moet leiden. Veiligheid betekent balans tussen alle verkeersdeelnemers. Het is nog maar de vraag hoeveel fietsers er dagelijks gebruik van maken en waar het efficiënt is dat extra fietspaden worden aangelegd?"

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Fietsen is niet alleen gezond, maar ook een goede en duurzame manier van mobiliteit. Dit vergt wel goed onderhouden fietspaden en snelfietsroutes, zeker nu het gebruik van elektrische fietsen toeneemt. De gemeente Schiedam moet daarom zorgen dat mensen van alle leeftijden die willen fietsen, dat ook op een goede en veilige manier kunnen."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks wil fietsgebruik stimuleren. Belemmeringen voor de fietser ruimen we op. De fietsers krijgen voorrang. Zeker nu steeds meer mensen gebruik maken van fietsen met elektrische trapondersteuning, willen we inderdaad meer en betere fietspaden. GroenLinks maakt werk van brede en goed onderhouden fietspaden. We willen meer fietsstraten waar auto's te gast zijn. Fietsersvriendelijk afgestelde verkeerslichten en veilige, hoogwaardige stallingsmogelijkheden maken het pakket compleet."

 • PS Progressief Schiedam: Eens
  Toelichting van de partij

  "Schiedam Fietsstad is een mooi, ambitieus en duurzaam plan. Dit kunnen we alleen bereiken door fietspaden veiliger en aantrekkelijker te maken. De eventuele beperkingen voor het autoverkeer mogen niet ten koste gaan van de veiligheid of zorgen voor een hogere CO2 uitstoot."

 • ChristenUnie-SGP : Eens
  Toelichting van de partij

  "Het netwerk van fietspaden is al flink onderhanden genomen. Het nuttig gebruik van auto's hoeven we niet te ontmoedigen. Wanneer we het bezit van auto's niet ontmoedigen dan loopt de Randstad dicht en komt de bereikbaarheid, economische groei en werkgelegenheid echt onder druk te staan. Meer bewegen en fietsen draagt bij aan de gezondheid en de luchtkwaliteit. Elke burger kan een steentje bijdragen en wat extra comfort inleveren."

 • Lokaal Onafhankelijk Schiedam: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De komst van e-bikes zorgt ervoor dat er verschillende snelheden op het fietspad gereden wordt. Verbreding is dan een oplossing. Dit mag echter niet ten koste gaan van de doorstroming van het autoverkeer. "

 • DENK: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente Schiedam heeft in de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de aanleg en verbetering van fietspaden. "

 • Sociaal Liberaal Verbond: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Juist een genuanceerd, afgestemd beleid gaat werken. Niet nietsontziend overal fietspaden neergooien. Dat creëert juist onveilige situaties."

 • Ouderenpartij Schiedam: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Iedere vorm van vervoer heeft rechten en wij zijn niet van het bij voorbaat auto pesten."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

4. Gratis bijles Extra belangrijk

De gemeente moet uitval van jongeren op school voorkomen door gratis bijlessen aan te bieden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Elke investering in onderwijs levert veel rendement op. Uitval moet voorkomen worden met alle beschikbare middelen."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA Schiedam vindt dit een te beperkte oplossing, er zijn meerdere factoren die bijdragen aan een succesvolle schoolcarrière. "

 • SP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Aanpak op maat. Niet beperken tot bijlessen. Iedere jongere heeft zo haar/zijn redenen. Hierop moet ingespeeld worden."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Iedereen heeft recht op goed onderwijs. Om schooluitval tegen te gaan en om de kans op een baan te vergroten, willen we dat de gemeente de samenwerking tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt stimuleert. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het curriculum en bijlessen kunnen door de scholen worden aangeboden. De zogeheten Summer school is hiervan een goed voorbeeld."

 • Algemeen Ouderen Verbond: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het AOV vindt dat bijlessen kunnen bijdragen aan betere prestaties, maar dit voorkomt niet altijd uitval van jongeren op school. Goede begeleiding van scholieren, op school, thuis in de huissituatie en zo nodig via de leerplichtambtenaar is belangrijk. Bij de ene jongere is het belangrijk om goed door de schoolperiode te komen en bij de andere iets anders. Als het ouders niet lukt, kan de gemeente ondersteunen. Het behalen van de opleiding is voor de toekomst heel belangrijk!"

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Gemeente, onderwijs en Bureau Leerplicht moeten schooluitval voorkomen, omdat goed onderwijs de sleutel is voor de toekomst van ieder kind. De gemeente moet subsidie verstrekken voor gekwalificeerde krachten die bijlessen verzorgen. "

 • GroenLinks: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Schiedam accepteert geen thuiszitters. Voortijdige schoolverlaters zien we het liefst terug op school. Als scholen die leerlingen weigeren, spreken we hen daar op aan. Bijlessen zijn een goed idee. De gemeente kan dit stimuleren en faciliteiten, maar biedt deze lessen niet zelf aan. Hiervoor zijn docenten en vrijwilligersorganisaties beschikbaar. Die docenten en organisaties ondersteunen we graag."

 • PS Progressief Schiedam: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het onderwijs in Schiedam moet gewoon goed zijn. Het bieden van bijles aan kinderen die dat nodig hebben moet onderdeel zijn van het reguliere onderwijs. Passend onderwijs voor iedereen is inclusief bijles."

 • ChristenUnie-SGP : Eens
  Toelichting van de partij

  "De schooluitval in Schiedam is al sterk teruggedrongen. De opvang en begeleiding van jongeren is effectief. Gratis bijlessen kunnen een hulp zijn, naast mentoren en het perspectief op een betere aansluiting op de arbeidsmarkt. Het is onduidelijk hoe groot de behoefte en vraag zal zijn naar bijlessen of dat extra aandacht op andere aspecten nodig is."

 • Lokaal Onafhankelijk Schiedam: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit is geen taak van de gemeente, maar van de scholen."

 • DENK: Eens
  Toelichting van de partij

  "Iedere jongere die vroegtijdig een einde maakt aan haar/zijn schoolcarrière, door gebrek aan goede begeleiding, is er een teveel. "

 • Sociaal Liberaal Verbond: Eens
  Toelichting van de partij

  "De jeugd is onze toekomst. Schiedam is juist gebaat bij een positief klimaat rondom onderwijs. Zeker ook bij minderheidsgroeperingen die bijvoorbeeld een taalachterstand hebben, en daardoor later achterstand op de arbeidsmarkt."

 • Ouderenpartij Schiedam: Eens
  Toelichting van de partij

  "Uiteindelijk kosten jongeren zonder diploma de samenleving meer. Jongeren met een diploma hebben een toekomst, werk en een zinnige tijdsbesteding."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

5. Afvalstoffenheffing Extra belangrijk

De afvalstoffenheffing moet afhangen van de hoeveelheid afval die een huishouden aanbiedt. Meer afval betekent meer betalen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "De vervuiler betaalt is een goed uitgangspunt. D66 is tegen een ingewikkeld systeem, dus het moet vooral werkbaar zijn."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA Schiedam is van mening dat grote gezinnen, Schiedammers die vanwege gezondheidsredenen meer afval hebben en ouderen die vaker in kleine hoeveelheden afval aanbieden, gedupeerd worden. "

 • SP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Het afvalinzamelingssysteem, zoals met kliko’s, is niet geschikt om overal in Schiedam door te voeren. Bovendien zijn effecten zoals afvaltoerisme nog niet bekend. Daarnaast kan het onrechtvaardig uitpakken voor grotere gezinnen en lagere inkomens. Daarom eerst een grondig onderzoek."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD vindt het oneerlijk dat een klein huishouden evenveel afvalstoffenheffing betaalt als een groot huishouden. Wij willen dat de gemeente bij het heffen kijkt naar het aantal personen dat op een adres woont. Het systeem waarbij de hoeveelheid afval per huishouden wordt bijgehouden heeft in andere gemeenten aantoonbaar niet gewerkt en kost de belastingbetaler onnodig veel geld. Daarom zijn wij hier geen voorstander van."

 • Algemeen Ouderen Verbond: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als al onze burgers optimaal afval kunnen scheiden en dit ook gescheiden kunnen aanbieden, is deze maatregel niet nodig. Om te stimuleren dat iedereen hier daadwerkelijk iets mee doet, is het betalen voor de hoeveelheid afval wel een sturende maatregel. Het zou niet eerlijk zijn dat een alleenstaande oudere bijdraagt aan de buren die met een groot gezin veel afval produceren. Het gaat uiteindelijk om de hoeveelheid kilo's afval. Het AOV vindt wel dat de vervuiler moet betalen."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De baten wegen niet op tegen de kosten van de handhaving. Het CDA wil juist meer inzetten op verandering van gedrag door het ondersteunen, verleiden en stimuleren van afvalscheiding. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Afval moeten we zoveel mogelijk voorkomen door milieubewustzijn te bevorderen. Huishoudens kunnen, en moeten, minder restafval produceren. Dat scheelt uiteindelijk in de kosten: minder afval betekent minder betalen. GroenLinks wil bewust omgaan met afval bevorderen door praktische programma’s voor educatie op scholen en in wijken."

 • PS Progressief Schiedam: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er zal goed nagedacht moeten worden om dit systeem werkzaam in te voeren. De kans op illegale stort neemt namelijk wel toe. Maar als dit ingevoerd kan worden, is dit een goede stimulering om tot minder huisvuil te komen. Restafval is een grote belasting voor het milieu en een grote kostenpost voor de Schiedamse inwoners. De afvalstoffenheffing moet niet gelden voor gescheiden afval als papier, glas, plastic en groenafval."

 • ChristenUnie-SGP : Eens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn voorbeelden van een gemengd systeem van afvalstoffenheffing. Een basistarief voor iedereen en daarbovenop een stapsgewijze verhoging afhankelijk van de hoeveelheid afval die een huishouden aanbiedt. Over het geheel doen Schiedammers al veel aan het gescheiden aanbieden van afval. De tarieven hoeven niet omhoog."

 • Lokaal Onafhankelijk Schiedam: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Op zich een mooi idee, maar dit zal leiden tot illegaal plaatsen van afval buiten de containers. De afvalstoffenheffing is nu al gerelateerd aan het aantal personen van een huishouding. "

 • DENK: Eens
  Toelichting van de partij

  "Schiedammers dienen gestimuleerd te worden om afval te scheiden. De gemeente investeert in meer containers om afval te scheiden. De hoogte van de afvalstoffenheffing kan geïndexeerd worden op het deponeren van restafval. "

 • Sociaal Liberaal Verbond: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Deze maatregel is op een aantal plaatsen in het land geprobeerd en roept overal verzet op. Het werkt fraude en afvaldumping in de hand. Waarom een gezin met kinderen opzadelen met extra kosten? Wat wel kan is door een actief scheiden van afval, en er daardoor dus minder afval in milieu komt, de afvalstoffenheffing in zijn geheel verminderen. Immers er worden dan minder kosten gemaakt voor de afval inzameling."

 • Ouderenpartij Schiedam: Eens
  Toelichting van de partij

  "Veel alleenstaande ouderen betalen anders disproportioneel veel afvalstoffenheffing."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

6. Mobiel cameratoezicht Extra belangrijk

Schiedam moet in woonwijken mobiel cameratoezicht invoeren.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Cameratoezicht is geen totaaloplossing voor problemen in de wijk. Indien strikt noodzakelijk kan dit middel worden ingezet. Tegelijkertijd moet er worden ingezet op structurele oplossingen voor onveiligheid. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA vindt dat de gemeente en de inwoners van Schiedam samen moeten bouwen aan een veilige en schone wijk. Mobiel cameratoezicht is daarvoor niet de beste oplossing. "

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Mobiel cameratoezicht kan in alle wijken al tijdelijk worden ingevoerd indien er een belangrijke aanleiding voor is. Belangrijker is preventie van criminaliteit dan enkel het vergroten van bepaalde schijnveiligheid en het vergroten van de pakkans achteraf."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Slimme investeringen in veiligheid vergroten de leefbaarheid van Schiedam. De VVD is voorstander van de inzet van cameratoezicht op onveilige plekken. Cameratoezicht versterkt het veiligheidsgevoel van de Schiedammers en vergoot de pakkans van daders. "

 • Algemeen Ouderen Verbond: Eens
  Toelichting van de partij

  "Van belang is dat camera toezicht vooral wordt ingevoerd op plaatsen in de binnenstad en de wijken waar de veiligheid in het geding is. Het voorkomen van criminaliteit en vandalisme is daarbij van het grootste belang. Soms zal dit permanent moeten, dit moet dan wel goed gemotiveerd worden."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De privacy en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn evengoed belangrijke waarden als veiligheid. Het CDA vindt dat er telkens afgewogen keuzes gemaakt moet worden als het gaat om de inzet van cameratoezicht. "

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks wil dat de gemeente samen met bewoners, politie en maatschappelijke organisaties zorgdraagt voor een veilige woon- en leefomgeving. Onderzoek laat zien dat bewoners zich dan echt veiliger voelen. Cameratoezicht en andere repressieve maatregelen kunnen soms nodig zijn. Maar GroenLinks wil deze middelen alleen inzetten als het echt niet anders kan. We willen geen schijnveiligheid creëren. En zeker niet de vrijheden van mensen onnodig schaden. "

 • PS Progressief Schiedam: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In woonwijken kan wel mobiel cameratoezicht ingezet worden, maar dan alleen daar waar dit aantoonbaar nodig is. Verder moet er goed geëvalueerd worden worden op cameratoezicht. Wat zijn de effecten van dat cameratoezicht? Vindt er een waterbed-effect plaats? Wordt de privacy niet aangetast?"

 • ChristenUnie-SGP : Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een terughoudend beleid in het gericht plaatsen van camera's is geboden. Sociale controle en onderlinge zorg werken effectiever. Met een buurt-app vergroot je de betrokkenheid en alertheid veel beter. Meer camera's in de wijken vergroten de veiligheid nog niet, hooguit de pakkans. Juist de samenwerking tussen burgers, bedrijven en politie leidt tot het terugdringen van criminaliteit. Zodra er een incident is, pakt menigeen zijn mobiel en maakt een foto of opname. "

 • Lokaal Onafhankelijk Schiedam: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn voorstander van meer cameratoezicht en dit mag ook middels mobiele camera's. Wie niets te verbergen heeft hoeft zich ook niet bespeidt te voelen. Het idee, dat een wetsoverteder altijd alert moet zijn, dat hij bespiedt wordt, zal helpen de criminaliteit te verminderen. Ook wordt de pakkans groter."

 • DENK: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Mobiel cameratoezicht wordt enkel ingezet bij noodzaak. Meer mobiel cameratoezicht betekent niet perse dat de veiligheid verbeterd wordt. Privacy van onze inwoners wordt te allen tijde gewaarborgd."

 • Sociaal Liberaal Verbond: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Overal cameratoezicht werkt niet. In winkelgebieden en industrieterreinen is het zeker zinvol, maar in woonwijken is het een slechte investering."

 • Ouderenpartij Schiedam: Eens
  Toelichting van de partij

  "Cameratoezicht is maar een van de pijlers waarop ons veiligheidsbeleid is gestoeld. Weerbaar maken van ouderen ten opzichte van babbeltrucs en cybercriminaliteit hoort er zeker ook bij. Op strategische plekken vast camera toezicht en indien daar reden voor is: mobiel cameratoezicht."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

7. Station Schiedam-Kethel Extra belangrijk

De gemeente mag geen geld steken in de bouw van station Schiedam-Kethel.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Station Kethel wordt steeds meer een reële optie. Dit biedt een kans om hier een samenhangend plan voor o.a. woningen te maken. Dit uiteraard in samenspraak met private partijen."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA Schiedam vindt dat Schiedam-Noord goed bereikbaar moet zijn met het ov en is daarom voor een stationsvoorziening in Kethel. Dat betekent niet dat de gemeente dit station moet betalen. Wel zal het mooi moeten worden ingepast in de omgeving, door de gemeente."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De realisatie van station Kethel kan alleen samen met de bouw van veel woningen, waar nu al een tekort aan is, en een betere ontsluiting van Schiedam-Noord door het ov, zoals tram/bus. De gemeente mag daar aan bijdragen als het deze ontwikkeling met grote maatschappelijke voordelen dichterbij brengt."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Schiedam Noord verdient een betere ontsluiting. Dat realiseren we door een extra verbindingsweg vanaf de Doenkade naar de Matlingeweg en door op regionaal en landelijk niveau steun en middelen te verwerven voor een volwaardig Station Kethel. Indien noodzakelijk levert de gemeente daar ook financiële steun voor."

 • Algemeen Ouderen Verbond: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het AOV pleit al jaren voor de bouw van Station Kethel. Als deze uiteindelijk wordt aangelegd (voorlopig nog uitgesteld door de Regio en het Rijk), is het logisch dat de gemeente de infrastructuur rond dit station aanpast aan de behoeften zoals roltrap, fietsenstalling, een P&R en zo meer. Schiedam Noord hierdoor bereikbaarder maken, trekt ook meer gezinnen aan die daar hun toekomst willen opbouwen, de wijken in Noord schreeuwen al jaren om betere verbindingen. Belofte maakt schuld!!"

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente hoort niet op te draaien voor kosten die per definitie bij NS en ProRail thuishoren."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Openbaar vervoer moet goed, betrouwbaar en frequent zijn in alle delen van de stad. GroenLinks vindt dat de gemeente zich sterk moet maken voor een directe verbinding vanuit Spaland/Sveaparken met station Schiedam-Centrum. Wij pleiten voor de extra tramverbinding die de bewoners decennia geleden is beloofd. Mogelijk liggen er zelfs kansen voor station Kethel als lightrailstation. Als die er zijn mag de gemeente daar best in investeren. Net als in ov in de andere wijken. "

 • PS Progressief Schiedam: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Schiedam wordt “verdeeld” door de snelweg. Het zuidelijke gedeelte kan uitstekend gebruik maken van zowel bus als trein. De inwoners uit het noordelijke gedeelte niet. Schiedam moet zich hard maken voor Station Kethel én voor het doortrekken van de tram over de 's Gravelandseweg."

 • ChristenUnie-SGP : Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wie betaalt bepaalt. De CU-SGP heeft jaren, ook landelijk, gepleit voor de viersporigheid, die er nu ook gaat komen, en een station Kethel. De aansluiting bij de trambaan ligt er al. De omgeving is deels geschikt voor woningbouw. Schiedam zal bij bouwplannen goed mee willen denken bij de realisatie en uiteraard de RET, de NS, de MRDH, de provincie en het Rijk erbij betrekken. Wie wat gaat bijdragen is afhankelijk van ieders belang. Schiedam-Noord heeft in elk geval er groot belang bij. "

 • Lokaal Onafhankelijk Schiedam: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit is een taak voor de gemeente en de Metropoolregio samen, waar de gemeente overigens ook aan mee betaald."

 • DENK: Eens
  Toelichting van de partij

  "Openbaar vervoer wordt regionaal aangepakt. Wij zijn voorstander van een station in Schiedam-Kethel, maar vinden dat dit door het Metropoolregio Rotterdam Den Haag opgepakt dient te worden."

 • Sociaal Liberaal Verbond: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De bredere ontsluiting van Schiedam voor het openbaar vervoer is gewenst. De gemeente mag hier best in participeren. Dit mag niet ten koste gaan van het milieu en de Schiedammers, zoals bijvoorbeeld de niet wenselijke uitbreiding van het vliegveld."

 • Ouderenpartij Schiedam: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

8. Koopzondagen Extra belangrijk

Het aantal koopzondagen in Schiedam moet omlaag.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De consument vraagt om ruimere openingstijden. De winkelier moet daar op in willen spelen als zij dat willen. D66 heeft het initiatief genomen om het verschil in zondag en werkdag te laten vervallen. Dit is inmiddels van kracht! "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA Schiedam wil dat Schiedam een aantrekkelijke winkellocatie blijft en dat het vestigingsklimaat voor ondernemers verbeterd wordt. Ondernemers moeten de keuze hebben of zij op zondag de deuren openen. "

 • SP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De winkeltijden zijn pas verruimd. Daar waren we geen voorstander van. We zijn echter geen voorstander van een jojobeleid. Over een paar jaar eerst grondig evalueren, waarbij nadrukkelijk oog is voor effecten voor de kleine ondernemer zonder personeel."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Shoppen is ook zondagsrust! Schiedammers mogen zelf bepalen wanneer, waar en hoe zij hun aankopen doen. Steeds meer mensen doen dat op zondag, daarom is het mogelijk dat winkels in Schiedam op zondag open mogen. Winkeliers mogen op hun beurt zelf bepalen of zij zondag al dan niet open zijn."

 • Algemeen Ouderen Verbond: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente Schiedam heeft net dit soort regels los gelaten. De ondernemer bepaalt zelf of hij open is of niet. Het hangt van zijn soort klanten af. Een supermarkt is nu eenmaal anders dan een speciaalzaak. Gezamenlijke acties van winkeliers in de wijken en in het centrum zorgen dat koopzondagen bijdragen tot meer inkomsten voor onze winkeliers. Het AOV vindt dat elke ondernemer zijn eigen afweging moet maken en niet verplicht kan worden. Het is ook een kostenplaatje."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De koopzondag ondermijnt de gemeenschappelijke vrije dag waarop het maatschappelijk leven tot rust komt en aandacht en tijd kan worden gegeven aan andere wezenlijke belangen van het samenleven."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks is voorstander van vrijheid voor ondernemers om zelf te kiezen wanneer zij open zijn. En dus ook wanneer ze dicht gaan. Voor sommige ondernemers is dat op maandag, voor andere op zondag. Daarom heeft GroenLinks onlangs met andere partijen een voorstel gedaan om de winkels op zondagen toe te staan langer open te gaan. Dat voorstel is overgenomen. En dat blijft wat GroenLinks betreft zo. "

 • PS Progressief Schiedam: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Elke winkelier bepaalt zelf of de winkel al dan niet is geopend op koopzondagen en op welke koopzondagen. Het aantal koopzondagen omlaag brengen zal hooguit verwarrend kunnen werken voor de klanten van de winkeliers. "

 • ChristenUnie-SGP : Eens
  Toelichting van de partij

  "De zondag is een uitzonderlijke dag. Het ritme van zes dagen werken en één dag rust blijkt om allerlei redenen heilzaam te zijn. Niet in de laatste plaats vanwege de sociale verbanden en cohesie in de samenleving. De 24/7 economie breekt gezinnen op. Ondernemers hebben recht op een gezond gezins- en sociaal leven. Dienen we het geld of dienen we God?"

 • Lokaal Onafhankelijk Schiedam: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Raad heeft onlangs de koopzondagen juist uitgebreid. Om dit nu weer terug te draaien zou vreemd zijn. Het idee om de (overbodige) donderdagse koopavond af te schaffen lijkt ons een beter idee, maar daar gaan de ondernemers zelf over."

 • DENK: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente Schiedam is verantwoordelijk voor een gunstiger vestigingsklimaat voor ondernemers. Het beperken van de koopzondagen zal een negatief effect hebben, daarom zijn wij voorstander van meer koopzondagen."

 • Sociaal Liberaal Verbond: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Openstelling op zondag moet een keus van de ondernemer zijn. De veranderde economie en het veranderde consumentengedrag houdt geen rekening meer met zondag."

 • Ouderenpartij Schiedam: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Dat is iets voor de winkelier en de consument en maar uiterst beperkt voor de politiek."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

9. Zorg en ondersteuning Extra belangrijk

Schiedam krijgt geld van het Rijk voor zorg en ondersteuning. Als dat niet genoeg is, moet de gemeente hier zelf geen geld in steken.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Uitgangspunt is de behoefte van de Schiedammer. Uiteraard moet dit financieel verantwoord zijn maar wij maken daarin ons eigen keuzes."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Iedere Schiedammer moet de zorg krijgen die hij of zij nodig heeft. "

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Onzin. Zorg is een recht. Dit kan niet betekenen dat mensen die dit nodig hebben door de bezuinigingen van de regering hier niet in kunnen worden voorzien."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Iedere Schiedammer verdient goede zorg en aandacht. Als je gezondheid je in de steek laat, dan helpen we elkaar. We vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, dan staan professionals klaar ter ondersteuning. "

 • Algemeen Ouderen Verbond: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het AOV vindt dat Schiedam een zorgplicht heeft voor haar burgers. Het is wel zo dat de gemeente bij het Rijk en via de VNG kan aangeven dat de bijdrage niet voldoende is en daar voor lobbyen. De gemeente zelf probeert zoveel mogelijk zelf te reserveren. Zorg en ondersteuning is een belangrijk aandachtspunt voor het AOV, daar verpleegtehuizen en verzorgingstehuizen verdwijnen en onze zorgbehoevende burgers thuis zonder ondersteuning niet goed voor zichzelf kunnen blijven zorgen."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA heeft destijds tegen deze wet gestemd, omdat hiermee te snel allerlei hervormingen met bijbehorende bezuinigingen zijn doorgevoerd. Het CDA wil de wet verbeteren, door de positie van families en mantelzorgers te versterken. Ook moet er voldoende geld beschikbaar zijn bij gemeente om de juiste zorg en ondersteuning te kunnen bieden aan kwetsbare inwoners die het nodig hebben. Het staat buiten kijf, dat het CDA Schiedam zich hiervoor zal inzetten. "

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Schiedammers die zorg nodig hebben verdienen zorg op maat. Er moet oog zijn voor álle problemen van mensen: werk, inkomen, wonen, gezondheid en jeugdzorg. Dat moeten we in samenhang aanpakken. De dienstverlening van de thuiszorg dreigt verder te verschralen door aanbestedingen en keuze voor de aanbieder met de laagste prijs. Door de zorg anders te organiseren is betere zorg mogelijk. En als het echt nodig, is legt de gemeente er zelf geld bij. Dat verdienen Schiedammers die zorg nodig hebben!"

 • PS Progressief Schiedam: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het toegekende budget vanuit het Rijk zou groot genoeg moeten zijn. Indien dit niet het geval is, zal de gemeente tijd en moeite moeten steken in verhoging van het budget vanuit het Rijk. Schiedam moet dan tevens bij het Rijk kenbaar maken dat de budgetten ontoereikend zijn."

 • ChristenUnie-SGP : Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gedachte is dat een decentrale aanpak meer maatwerk in de zorg zou kunnen opleveren. Regionale samenwerking is nodig willen we samen de middelen zo goed mogelijk inzetten. De bezuiniging gaat verder en kan tekorten opleveren. In alle redelijkheid proberen we daar een mouw aan te passen en met het Rijk tot een vergelijk te komen. Tot die tijd moeten we voorkomen dat de burger de last alleen moet dragen."

 • Lokaal Onafhankelijk Schiedam: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het zal het steeds moeilijker worden, omdat de bevolking vergrijst en dus meer en langer zorg nodig heeft."

 • DENK: Oneens
  Toelichting van de partij

  "DENK wil niemand in de kou laten staan. Als wij met het huidige budget Schiedammers niet voldoende kunnen ondersteunen, gaan we op zoek naar financiële middelen."

 • Sociaal Liberaal Verbond: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Zorg is leidend, geld is dienend. Schiedammers hebben recht op de beste zorg mogelijk. Als wij als gemeente niet meer voor onze zwakkeren kunnen zorgen, waar zijn we dan mee bezig?"

 • Ouderenpartij Schiedam: Eens
  Toelichting van de partij

  "Volkomen onzin. Schiedam moet voor zijn burgers zorgen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

10. Opknappen stad Extra belangrijk

De gemeente moet de komende jaren extra geld steken in het opknappen van de stad, zoals wegen en groen, ook al gaat dit ten koste van andere dienstverlening.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De buitenruimte is belangrijk maar niet ten koste van alles. Achterstanden zijn inmiddels grotendeels weggewerkt en we moeten zorgen dat ze niet opnieuw ontstaan."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA Schiedam vindt dat de wegen en de groenvoorzieningen opgeknapt moeten worden, maar dit mag niet ten koste gaan van de zorg en de sociale voorzieningen. "

 • SP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De afgelopen jaren is er met succes meer geïnvesteerd in de openbare ruimte en ook meer geld uitgetrokken voor het dagelijks onderhoud. Indien het financieel toelaat zonder te bezuinigingen op zorg, werk en inkomen of wonen, kan er pas extra geld voor worden uitgetrokken."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er moet voldoende geld beschikbaar zijn voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Dat is nodig om de leefbaarheid op orde te houden. Wij zijn een grote voorstander van initiatieven waarbij Schiedammers hun eigen wijk of buurt schoonhouden. De gemeente stimuleert en faciliteert dergelijke initiatieven."

 • Algemeen Ouderen Verbond: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het AOV vindt dat Schiedam schoon heel en veilig moet zijn. Daar moet voortdurend aan gewerkt worden. Dit geldt voor alle wijken in Schiedam. Door zaken goed te plannen en te communiceren, kan er gefaseerd gewerkt worden aan het opknappen van de stad. Het kan niet allemaal in een keer goed, maar wel als je goede afspraken maakt over waar, wanneer en hoe. Een schone, hele en veilige stad trekt ook bezoekers aan en promoot onze stad, wat weer meer oplevert."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente heeft de plicht alle taken op een zo hoog mogelijk niveau te handhaven. "

 • GroenLinks: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks is voorstander van het opknappen van de stad. We moeten beter voor ons groen zorgen. Bomen kappen we niet zomaar, bomen koesteren we! Wegen moeten goed onderhouden worden om Schiedam bereikbaar en veilig te houden. Dat hoeft echter niet ten koste te gaan van andere dienstverlening. Goed onderhoud bespaart onnodige kosten voor vervanging. "

 • PS Progressief Schiedam: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn reeds budgetten gereserveerd. Deze kunnen we inzetten. Het is onzinnig dit ten koste te laten gaan van andere dienstverleningen."

 • ChristenUnie-SGP : Eens
  Toelichting van de partij

  "De stad heeft al een flinke opknap beurt gehad, maar meer bomen en groen heeft allerlei voordelen. In de gemeenteraad is naar de aard van het gebied afgesproken wat het onderhoudsniveau dient te zijn. Daarmee besteden we de beperkte middelen zo optimaal mogelijk. Bij gebreken aan wegdek en verlichting wordt veelal adequaat gereageerd. "

 • Lokaal Onafhankelijk Schiedam: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het onderhoud van de openbare ruimte is een basisvoorziening die de gemeente verstrekt. "

 • DENK: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er dient een zorgvuldige afweging gemaakt te worden van de te besteden middelen. Hierbij zet de gemeente in op het aantrekkelijker maken en behouden van onze stad."

 • Sociaal Liberaal Verbond: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een aantrekkelijk Schiedam is goed voor bewoners en bezoekers. Welk nut heeft een geweldige dienstverlening in een verpauperde stad? Zorgdragen voor de leefomgeving in overleg met de wijk."

 • Ouderenpartij Schiedam: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Dit soort afwegingen moet je per project bekijken."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

11. Hondenbelasting Extra belangrijk

De hondenbelasting in Schiedam moet blijven.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Deze achterhaalde belasting kan wat ons betreft worden afgeschaft. Op dit moment zijn de opbrengsten ongeveer gelijk aan de kosten die we maken voor voorzieningen voor honden."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA Schiedam vindt dat hondenbezit niet ontmoedigd moet worden. Een hond is voor veel Schiedammers een gezelschaps- of hulpdier en vervuld daarmee een belangrijke sociale functie voor menig Schiedammer."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De hondenbelasting is al verlaagd. Verwachting is dat verder verlaging/afschaffing zal plaatsvinden indien er ruimte is zonder te bezuinigen op andere belangrijke taken."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD is voor het afschaffen van de hondenbelasting. De gemeente levert namelijk geen duidelijke tegenprestatie voor deze belasting. Daarnaast is de belasting vrij willekeurig, aangezien er ook geen katten- of paardenbelasting bestaat. "

 • Algemeen Ouderen Verbond: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De hondenbelasting wordt geleidelijk afgeschaft. Het draagt namelijk nergens aan bij. Wel is het belangrijk dat voor hondenbezitters duidelijk is dat er regels zijn waaraan zij zich moeten houden. Het bij zich hebben van hondenpoepzakjes bij het uitlaten zou verplicht moeten zijn. Het handhaven zou gericht moeten zijn op het aangelijnd uitlaten en het opruimen van hondenpoep. Wel moet de gemeente zorgen voor voldoende afvalemmers voor hondenpoepzakjes."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De opbrengsten van deze belasting moet echter wel besteed worden aan gerelateerde zaken, zoals bijvoorbeeld de communicatie over losloopgebieden of aanpak overlast hondenpoep."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dieren zijn ook inwoners van Schiedam. Welkome inwoners. Zonder dieren is Schiedam een stille, kille stad. We moeten niet alleen zorgen voor honden, maar voor alle huisdieren. Het is daarom onterecht dat inwoners alleen voor honden belasting betalen, zeker als er meer belasting binnenkomt dan er aan honden wordt uitgegeven. GroenLinks heeft in de gemeenteraad al voor elkaar gekregen dat de hondenbelasting is verlaagd. Wat ons betreft is afschaffen de volgende stap!"

 • PS Progressief Schiedam: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Hondenbelasting is een achterhaalde en ouderwetse belasting. Als Schiedam al hondenbelasting heft, dan moet deze ingezet worden voor het hondenbeleid. Denk hierbij aan losloopgebieden en hondentoiletten. De inkomsten mogen dan niet hoger zijn dan de uitgaven."

 • ChristenUnie-SGP : Eens
  Toelichting van de partij

  "Het heffen van hondenbelasting is uit de tijd dat trekhonden onder een kar, de hondenkar in beweging hielpen. Het alternatief in deze tijd is het heffen van belasting op het gebruik van de openbare ruimte door de moderne versie van de hondenkar, de auto of bestelbus. De overlast van hondenpoep zou de hondenbezitter moeten aanspreken, helaas is dat niet altijd het geval. De openbare ruimte is geen openbaar toilet, dan maar strenger handhaven. "

 • Lokaal Onafhankelijk Schiedam: Oneens
  Toelichting van de partij

  "LOS is voorstander van afschaffing van de hondenbelasting. In ieder geval een verlaging en er een doelbelasting van maken en geen gemakkelijke aanvulling voor de algemene reserve."

 • DENK: Eens
  Toelichting van de partij

  "Hondenbelasting dient doelmatig(er) ingezet te worden. De gemeente Schiedam realiseert meer hondentoiletten en zet in op handhaving van overlast door hondenpoep."

 • Sociaal Liberaal Verbond: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Hondenbelasting is geen doelbelasting, de inkomsten uit de belasting worden niet besteed aan hondentoiletten etc. Voorts, draagt het hebben van hond bij velen bij aan een actief sociaal leven, het brengt de eenzame oudere naar buiten. Wel moet actief gehandhaafd worden op overlast, zoals hondenpoep op plaatsen waar het niet hoort etc."

 • Ouderenpartij Schiedam: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Eerst onderzoeken wat de kosten en de baten zijn. Hondenpoep is overlast en die moet worden bestreden, maar juist een hond helpt goed tegen de eenzaamheid."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

12. Spreiding wonen Extra belangrijk

Mensen in de bijstand mogen geen toestemming krijgen om in verarmde straten van Schiedam te gaan wonen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Inkomen is voor D66 geen weigeringsgrond om in Schiedam te komen wonen. Wel kan er voorrang worden gegeven aan bepaalde beroepen (leraar, verpleger, etc.) en notoire overlastgevers kunnen geweerd worden. Deze maatregel moet wel na 2 jaar worden gevaluteerd op effectiviteit."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Afgezien van de merkwaardige formulering (verarmde straten), staat ook de Rotterdamwet niet in de weg dat Schiedammers met een uitkering in Rotterdamwet-gebieden zouden kunnen gaan wonen. Overigens selecteren we in Schiedam niet naar inkomen uit arbeid, daar is de PvdA het mee eens."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Ook mensen in de bijstand moeten kunnen verhuizen. Zij komen in bepaalde buurten terecht, omdat elders, in rijkere buurten, betaalbare woningen juist ontbreken! Daarom moeten voortaan gemengde wijken worden gebouwd en niet, zoals in het verleden, alleen voor de midden- en hogere inkomens."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De VVD wil dat er in kwetsbare woonwijken voorrang wordt gegeven aan woningzoekenden die de wijk socialer, sterker en gezelliger maken. Dit vergroot de leefbaarheid in deze kwetsbare wijken."

 • Algemeen Ouderen Verbond: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het AOV vindt deze stelling een verkapt gevoel van "burger pesten" weergeven. Als je weinig kunt betalen heb je vaak geen andere keus. De meeste mensen zitten niet "voor hun plezier" in de bijstand. Een woning in een nieuwbouw wijk is vaak niet haalbaar. Mensen zijn vrij om keuzes te maken waar ze willen gaan wonen. Voor mensen die hun hele leven in een bepaalde wijk hebben gewoond is het logisch dat ze in die wijk proberen te blijven wonen."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit jaagt de Schiedammers de stad uit."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit jaar wordt de 'Rotterdamwet' ingevoerd waardoor groepen kunnen worden geweerd. Dit is een maatregel die in de kern is gebaseerd op uitsluiting. Hiermee wordt de indruk gewekt dat er wat aan problemen in de wijken wordt gedaan, terwijl de wet in de praktijk nog nergens heeft gewerkt. GroenLinks is hier tegen. Het verhardt onze samenleving. Wat wél werkt is gericht beleid: maatwerk, buurtregisseurs, aanpakken van huisjesmelkers, het creëren van sociale cohesie i.p.v. sociale uitsluiting. "

 • PS Progressief Schiedam: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Elke Schiedammer heeft recht op een woning. Een Schiedammer met een uitkering is geen paria die je mag weren in bepaalde straten of wijken. Schiedam moet erop inzetten om deze straten te upgraden. Ook mensen met een uitkering hebben recht op een prettige woonomgeving."

 • ChristenUnie-SGP : Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dat de gemeente wil voorkomen dat burgers die zich niet als goede medeburgers weten te gedragen niet allen in eenzelfde straat bij elkaar geplaatst worden, is helaas wat voor te zeggen. Het inkomen mag geen doorslaggevend vestigingscriterium zijn. De ontwikkeling van het sociale draagvermogen van de bevolking als geheel is een punt van zorg. Willen we het Schiedamse sociale karakter op termijn kunnen invullen is een diverse bevolkingssamenstelling noodzakelijk. Studerenden zijn ook welkom. "

 • Lokaal Onafhankelijk Schiedam: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Prioriteit is om de woningen aan te pakken, zodat het niet langer verarmde straten zijn. Evenwichtige herstructurering zet meer zoden aan de dijk dan artikel 8 van de Rotterdamwet."

 • DENK: Eens
  Toelichting van de partij

  "DENK Schiedam is er faliekant op tegen om armoedewijken in het leven te roepen of te behouden. De gemeente Schiedam zet in op sociale cohesie, door een gevarieerd woningaanbod, waar arm en rijk naast elkaar leven."

 • Sociaal Liberaal Verbond: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Iedere inwoner mag wonen waar hij of zij wil. De gemeente moet zich daar niet in mengen. Het realiseren van meer sociale woningbouw en het opknappen van wijken wordt hier als beter middel gezien."

 • Ouderenpartij Schiedam: Eens
  Toelichting van de partij

  "De huidige versie van de Rotterdamwet, zoals die is ingevoerd in Schiedam, gaat feitelijk voorbij aan de reden van die wet. Het in stand houden van voorzieningen voor alle Schiedammers in alle wijken, kan alleen als er voldoende draagvlak is voor die voorzieningen. Wie hier tegen is, kiest uiteindelijk tegen de Schiedammers met een laag inkomen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

13. Afspiegeling samenleving Extra belangrijk

Voor een betere afspiegeling van de samenleving moet de gemeente bij vacatures meer mensen met een migratieachtergrond in dienst nemen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Werk is een belangrijk middel om nieuwkomers te betrekken bij onze samenleving. De gemeente heeft niet alleen de verantwoordelijkheid, maar kan wel een voorbeeldrol vervullen."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA Schiedam is tegen iedere vorm van discriminatie en vindt dat mensen op basis van hun individuele kwaliteiten in dienst genomen moeten worden."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SP vindt dat de juiste persoon op de juiste plek moet zitten. De gemeente moet voor wat betreft de invulling van vacatures gelijkwaardige kansen bieden aan iedereen, zodat de mogelijkheid ontstaat van een afspiegeling van de samenleving."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Voor de VVD tel je mee als persoon. Het maakt daarbij absoluut niet uit waar je vandaan komt of bij welke groep je hoort. De VVD wil niet dat de gemeente als werkgever selecteert op godsdienst, seksuele voorkeur, ras of geslacht. "

 • Algemeen Ouderen Verbond: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Voor het AOV geldt altijd de beste kandidaat op de beste plaats. Achtergrond van de kandidaat is minder belangrijk. De gemeente heeft al mensen met een migratieachtergrond in dienst. Het zou juist tot discriminatie leiden als je mensen met minder kwaliteiten boven mensen met kwaliteiten zou aannemen. Het AOV ziet liever dat oudere werklozen weer aan een baan worden geholpen. Leeftijdsdiscriminatie is net zo naar als discriminatie op migratieachtergrond."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. Het werknemersbestand dient zo veel als mogelijk is een afspiegeling van de Schiedamse bevolking te zijn. De kwalificaties van de sollicitant blijven echter wel doorslaggevend."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks koestert een open en vrije samenleving waar iedereen dezelfde rechten heeft. We voorkomen en bestrijden discriminatie en racisme. De gemeente Schiedam heeft hierin een voorbeeldrol en moet daarnaar handelen. Bijvoorbeeld door kwetsbare groepen in onze stad extra ondersteuning, bescherming en begeleiding te bieden. En door te zorgen dat de gemeentelijke organisatie een zo goed mogelijke afspiegeling is van Schiedam. Er zijn genoeg goede medewerkers beschikbaar!"

 • PS Progressief Schiedam: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Bij de invulling van vacatures tellen ervaring, opleiding en kwaliteiten, maar niet de afkomst van een persoon. Positieve discriminatie is ook een vorm van discriminatie."

 • ChristenUnie-SGP : Oneens
  Toelichting van de partij

  "Langs diverse wegen neemt de gemeente mensen in dienst op grond van bekwaamheid en sociale afspraken. De kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente moet voorop blijven staan. Het is uiteraard heel gezond wanneer statushouders zo snel mogelijk de handen uit de mouwen kunnen steken, dat hoeft niet alleen bij de gemeente te zijn."

 • Lokaal Onafhankelijk Schiedam: Oneens
  Toelichting van de partij

  "LOS is geen voorstander van positieve discriminatie. Bij een vacature moet simpelweg de meest geschikte kandidaat aangenomen worden."

 • DENK: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door het personeelsbestand een afspiegeling van de inwoners van de gemeente te laten zijn."

 • Sociaal Liberaal Verbond: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet een afspiegeling zijn van de gemeenschap. Een ieder moet daarin gelijke kansen hebben en gestimuleerd worden zonder onderscheid. "

 • Ouderenpartij Schiedam: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De burger is gebaat bij de beste dienstverlening en niet bij andere criteria."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

14. Eigen risico zorg Extra belangrijk

De gemeente moet het eigen risico in de zorg vergoeden van mensen met een laag inkomen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Binnen de huidige regels kan de gemeente deze mensen ondersteunen. Een collectieve aanvullende verzekering, zoals we deze nu hebben, vinden wij wenselijk."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA Schiedam ziet dat het eigen risico de afgelopen jaren enorm gestegen is. Hierdoor komt voor veel Schiedammers de betaalbaarheid van de zorg in het geding. De PvdA Schiedam wil dat zorg voor iedereen toegankelijk, laagdrempelig en betaalbaar blijft. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het eigen risico is een boete op ziek zijn. De SP vindt dat het eigen risico afgeschaft moet worden. Zolang dit niet gebeurt, is de SP voorstander van het vergoeden van het eigen risico door de gemeente voor mensen met een laag inkomen."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij willen dat zorg ook in de toekomst betaalbaar, beschikbaar en toegankelijk blijft. Het eigen risico wordt bepaald door het Rijk, daar gaat de gemeente Schiedam niet over. Voor mensen met een laag inkomen zijn er in Schiedam al voldoende mogelijkheden voor ondersteuning."

 • Algemeen Ouderen Verbond: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het AOV vindt het absurd dat de gemeente moet opdraaien voor landelijke maatregelen. Dit moet op Rijksniveau opgelost worden. Het is belangrijk dat er niet bezuinigd wordt op gezondheidszorg. Zolang dit landelijk niet opgelost is, zorgen de gemeentes via een extra contract met zorgverzekeraars en het reserveren van gelden voor mensen die door een minimum inkomen dit niet kunnen voldoen. Dit hoort bij het armoedebeleid van de gemeente. Geen bezuiniging op gezondheidszorg van onze burgers."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als de eigen bijdrage van mensen te hoog wordt, kan dat zorgmijding veroorzaken. In de gemeente Schiedam is er al een tegemoetkoming in de ziektekosten bij een laag inkomen. Het CDA vindt dat er gekeken moet worden of hier nog meer maatwerk geleverd kan worden zodat de zorg voor iedereen toegankelijk blijft. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ziek zijn is geen eigen risico. Daarom pleit GroenLinks voor afschaffen van het eigen risico dat ervoor zorgt dat mensen met een kleine portemonnee zorg mijden. Ze hebben zorg nodig, maar gaan niet naar de dokter uit angst om doorverwezen te worden naar een specialist die ze dan uit hun eigen portemonnee moeten betalen. Dat moet veranderen. Wie ziek is, moet niet horen: eigen schuld, dikke bult. Het eigen risico in de collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen moet verdwijnen. "

 • PS Progressief Schiedam: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit wordt vanuit de landelijke overheid verrekend in de zorgtoeslag. De gemeente Schiedam zou wel kunnen onderzoeken of een collectieve verzekering voor verlaging van de premie zou zorgen."

 • ChristenUnie-SGP : Oneens
  Toelichting van de partij

  "De lasten voor burgers met een sociaal minimum inkomen zijn veelal gelijk aan die van anderen, maar zij kunnen terugvallen op diverse regelingen. Schiedam heeft het meest uitgebreide sociale pakket in de regio. Zo nemen we de aanvullende verzekeringen voor de sociale minima voor de gemeentelijke rekening evenals een vrij gebruik van het openbaar vervoer. Een gemeentelijke inkomenspolitiek willen we vermijden. Het eigen risico heeft ook voor de minima eenzelfde doel."

 • Lokaal Onafhankelijk Schiedam: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het eigen risico is ingevoerd om de kosten in de hand te houden. Dit instrument werkt goed. Als de gemeente dit eigen risico betaalt, wordt de rekening uiteindelijk toch door de burger betaald middels belastingverhoging."

 • DENK: Eens
  Toelichting van de partij

  "DENK Schiedam staat voor een rechtvaardige stad. Minima dienen zo goed als mogelijk ondersteund te worden."

 • Sociaal Liberaal Verbond: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voorkomen moet worden dat de echte minima gaan “bezuinigen” op zorg, met alle gevolgen van dien voor niet alleen de eigen, maar ook de volksgezondheid. Hierin mag de gemeenschap best bijspringen. Hierbij mag de groep die net buiten alle regelingen valt niet uit het oog worden verloren."

 • Ouderenpartij Schiedam: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het eigen risico in de zorg brengt mensen aan de bedelstaf en leidt tot zorgmijding. Dat is principieel niet juist. Zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn. Anders leidt het verderop in het proces tot extra kosten."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

15. Meer handhavers Extra belangrijk

Handhavers van de gemeente (lichtblauwe brigade) moeten vaker boetes geven aan mensen die zich niet aan de regels houden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Preventie en zichtbaarheid is minstens zo belangrijk als boetes uitdelen. Soms moet het, maar het is geen doel op zich."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA vindt dat Schiedammers zich aan de regels moeten houden. "

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Boetes uitdelen is geen doel maar een middel. Als op andere manieren de lichtblauwe brigade mensen kan bewegen om zich aan de regels te houden, verdient dat de voorkeur."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De VVD wil een uitbreiding van de lichtblauwe brigade. Hun inzet in de vroege ochtenduren, de weekenden en na 22.00 uur is noodzakelijk voor een veiliger Schiedam. Raddraaiers die willens en wetens de regels overtreden moeten dit in hun portemonnee voelen. Dit komt de leefbaarheid in de Schiedamse wijken ten goede."

 • Algemeen Ouderen Verbond: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het AOV vindt dat het logisch is dat iedereen zich aan de regels houdt. Soms is het nodig dat na diverse waarschuwingen toch boetes worden uitgeschreven. De handhavers van de gemeente moeten wel zich flexibel opstellen: dreigen met een boete leidt vaak tot meer overtredend gedrag. Als het niet anders kan, bv. door burgers die hun afval gewoon op straat zetten/gooien, dan kan het soms niet anders dat een boete nodig is om iemands gedrag te wijzigen. Regels zijn regels en die gelden voor iedereen."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De maatschappelijke baten moeten we tegen de kosten opwegen. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Handhaving is belangrijk om Schiedam leefbaar te houden. De ‘lichtblauwe brigade’ heeft hierin een belangrijke rol. Maar, handhavers kunnen de politie niet vervangen. GroenLinks ziet een belangrijke rol voor wijkagenten. De “omloopsnelheid” van wijkagenten ligt veel te hoog. Wij zien graag dat zij langere tijd in dezelfde wijken werkzaam blijven. Als agenten vaker op de fiets of lopend door de wijk gaan, zijn zij ook makkelijker aanspreekbaar dan hun collega’s in surveillanceauto’s."

 • PS Progressief Schiedam: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Deze stelling zou inhouden dat de handhavers op dit moment te weinig boetes geven. Een quotum op boetes is niet wenselijk. Boetes mogen geen vaste vorm van inkomsten zijn in de begroting van Schiedam. Handhavers moeten binnen de gestelde kaders zelf bekijken of een boete op zijn plaats is."

 • ChristenUnie-SGP : Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Handhaving kan verschillende vormen aan nemen. Soms is er sprake van overmacht of onbekendheid met de regelgeving. Het geven van een waarschuwing kan dan al voldoende zijn. Bij herhaling van de overtreding dient zonder aanzien van de persoon een sanctie te volgen. Bij onverschilligheid voor de regelgeving, gebrek aan ontzag voor de overheid of waardering voor de hulpverleners dient met vaste hand opgetreden te worden."

 • Lokaal Onafhankelijk Schiedam: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zeker, en de inkomsten van deze boetes moeten ingezet worden om de handhavers ook na 22.00 's avonds op pad te kunnen sturen."

 • DENK: Eens
  Toelichting van de partij

  "Handhavers worden niet alleen ingezet om boetes uit te schrijven. DENK Schiedam is voorstander voor het vergroten van expertise en kennis van onze handhavers. Zo kunnen de handhavers zich klantgerichter en dienstbaarder opstellen."

 • Sociaal Liberaal Verbond: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wat is het nut van een lichtblauwe brigade als ze niets mogen? Tevens kan het een ontlasting vormen van de politie: we hebben nu eenmaal regels, die moeten we ook kunnen handhaven."

 • Ouderenpartij Schiedam: Eens
  Toelichting van de partij

  "Handhaven doe je alleen door echt te handhaven. Daar horen ook sancties bij."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

16. Wethouder ouderenbeleid Extra belangrijk

Schiedam moet een wethouder krijgen die zich alleen met ouderenbeleid bezighoudt.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Oudenbeleid is een belangrijke portefeuille die juist op allerlei terreinen mee moet worden genomen. Zowel bij wonen, zorg als participatie. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA Schiedam vindt dat er rekening moet worden gehouden met ouderen in alle portefeuilles."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn vele schiedammers die onze aandacht verdienen, waarbij vele ouderen prima zonder extra aandacht van de gemeente voor zichzelf kunnen zorgen. Ouderen moeten bij alle wethouders, van zorg tot wonen, aandacht krijgen."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD streeft naar een effectieve gemeente die zuinig omgaat met ons belastinggeld. Met het besparen van de kosten die gepaard gaan met een extra wethouder kan de gemeente betere voorzieningen realiseren voor onze ouderen. Geen symboolpolitiek, maar zorg en aandacht voor de Schiedamse ouderen! "

 • Algemeen Ouderen Verbond: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit is natuurlijk het optimale, maar of het ook daadwerkelijk realiseerbaar is? Een wethouder die het e.e.a. coördineert is prima, maar ouderenbeleid zit in alle werkgebieden van de gemeente. Het is een oude wens van het AOV, maar het zou ook mooi zijn als in het gehele beleid van de gemeente een ouderenparagraaf wordt toegevoegd."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Deze wethouder zou zich tevens ook over jongerenbeleid moeten ontfermen."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Ouderen verdienen alle zorg en aandacht die ze nodig hebben. Sommige ouderen hebben problemen, maar vele ouderen zijn vitaal, gezond en gelukkig. Daarin verschillen ouderen niet veel van jongere Schiedammers. Problemen en zorgen van ouderen moeten net zo goed aangepakt worden als problemen en zorgen van jongere Schiedammers. GroenLinks discrimineert niet, ook niet op leeftijd. Een wethouder die zich alleen met ouderenbeleid bezig houdt is dan ook niet nodig. "

 • PS Progressief Schiedam: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Schiedam heeft op dit moment 5 wethouders, daar waar dat in het verleden prima ging met 4 wethouders. Uitsluitend omdat Schiedam een 5-partijen-coalitie heeft, zijn er 5 wethouders. Dat kost Schiedam geld. Een wethouder met slechts 1 dossier is onzinnig en onwenselijk."

 • ChristenUnie-SGP : Oneens
  Toelichting van de partij

  "Schiedam heeft een relatief jonge bevolking. Dat maakt dat we specifiek beleid voeren voor jongeren waar dat nodig is. Evenzo is er op deelterreinen specifiek beleid voor ouderen of een nadere invulling van regelgeving voor ouderen. Een wethouder voor uitsluitend ouderen is op dit moment nog niet nodig. Zo is bijvoorbeeld eenzaamheid een problematiek die zeker zo vaak bij jongeren voorkomt als bij ouderen. In samenhang aanpakken dus. "

 • Lokaal Onafhankelijk Schiedam: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn geen voorstander van aparte wethouders voor ouderen of LHTB'ers of een aparte bevolkingsgroep. Wij verwachten van wethouders dat zij zich inzetten voor alle Schiedammers."

 • DENK: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Ouderenbeleid verdient de nodige aandacht en behoeft prioriteit, zoals een aantal andere dossiers. Het is niet mogelijk om voor iedere urgente dossier een wethouder aan te stellen. Echter zien we dat ouderenbeleid soms de dupe wordt van een inefficiënte portefeuilleverdeling. DENK Schiedam pleit voor een duidelijke rolverdeling wat betreft ouderenbeleid. Daarbij kan een wethouder verantwoordelijk zijn voor meerdere onderwerpen tegelijk."

 • Sociaal Liberaal Verbond: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Ouderenbeleid is belangrijk en hoort in een portefeuille van een wethouder, maar jongerenbeleid is even belangrijk, zeker voor de toekomst van de stad. Een ambtenaar ouderenbeleid is niet vreemd en die valt direct onder de wethouder die zorg in de portefeuille heeft."

 • Ouderenpartij Schiedam: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als bijna de helft van de Schiedamse bevolking ouder dan vijftig is, is het alleen maar verstandig om iemand al het daarbij behorende beleid te laten samenvatten."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

17. Natuur- en milieueducatie Extra belangrijk

De gemeente moet geld steken in natuur- en milieueducatie op basisscholen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "In samenspraak met het onderwijs kan er worden ingezet op meer educatie op deze specifieke terreinen."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Natuur- en milieueducatie maakt al deel uit van het reguliere programma op scholen. De naschoolse activiteiten willen we handhaven."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dat vindt reeds plaats. We steunen het Natuur- en Milieueducatiecentrum (NME) om dit thema breder te trekken naar ook duurzaamheid in het algemeen."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De VVD vindt dat scholen zelf verantwoordelijk zijn voor de inrichting van het curriculum. Docenten weten immers beter dan de gemeente wat er geschikt en leerzaam is voor de scholieren. De gemeente kan hier extra geld of middelen, zoals een tuin, voor beschikbaar stellen."

 • Algemeen Ouderen Verbond: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het bewust worden van natuur en milieu moet al op de basisschool beginnen, omdat een goede opvoeding en opleiding de basis zijn van de toekomst van onze kinderen. Door extra hierin te investeren op jonge leeftijd maakt in de toekomst bewuste burgers die weten hoe ze met de omgeving om moeten gaan."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente Schiedam heeft een Natuur- en Milieu-Educatiecentrum aan de Harreweg. NME organiseert lessen, excursies en publieksactiviteiten. NME werkt zodoende aan de ecologische basisvorming van alle leerlingen van Schiedamse basisscholen (groep 1 t/m 8) en van leerlingen van het voortgezet onderwijs. Dit centrum moet blijven!"

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Natuur maakt gezond en gelukkig. Of je nu in het Beatrixpark gaat picknicken, een wandeling maakt in het oudste stadspark van Nederland of geniet van bomen. Die rijkdom wil GroenLinks in Schiedam behouden en het liefst uitbreiden. Stadsnatuur komt het best tot zijn recht als we er ons met zijn allen verantwoordelijk voor voelen. Dat doen we door meer ruimte te bieden voor onderwijs over natuur en milieu. Jong geleerd is oud gedaan!"

 • PS Progressief Schiedam: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is belangrijk dat scholieren, buiten het standaard lespakket om, kennis nemen van verschillende maatschappelijke zaken. Dit hoeft niet beperkt te blijven tot natuur- en milieueducatie. Denk verder aan informatie over criminaliteit, het gevangeniswezen, soft- en harddrugs maar ook gezonde voeding en gezond bewegen."

 • ChristenUnie-SGP : Eens
  Toelichting van de partij

  "Schiedam heeft een uitstekend natuur- en milieueducatie centrum aan de Harreweg waar intensief gebruik van gemaakt wordt door de diverse basisscholen. De invulling van het lesprogramma is binnen de gestelde wettelijke leerdoelen aan de schoolleiding en ouders toevertrouwd. De gemeente doet al heel vaak een beroep op de scholen om ruimte van allerlei zaken in het curriculum vrij te maken. Dat zet de vrijheid van onderwijs steeds meer onder druk. "

 • Lokaal Onafhankelijk Schiedam: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet zich niet te veel bemoeien met inhoudelijke invulling van het onderwijs. Het gaat niet alleen om geld. Ook qua tijd kunnen de scholen veel taken niet meer aan. Taal en rekenen en omgangsvormen hebben voor ons priorititeit."

 • DENK: Eens
  Toelichting van de partij

  "Om in de toekomst natuur- en milieuvriendelijk te kunnen leven is bewustwording op jonge leeftijd belangrijk. "

 • Sociaal Liberaal Verbond: Eens
  Toelichting van de partij

  "Natuur en milieu is een fundamenteel onderdeel van de leefomgeving. Kinderen moeten dit kunnen herkennen en erkennen. Alleen zo kunnen we een bewuste burger opleiden."

 • Ouderenpartij Schiedam: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Het is zinnig, maar de OuderenPartij Schiedam waarschuwt wel voor de tendens om alles wat interessant is, maar bij het onderwijs neer te leggen. Primair is het de verantwoordelijkheid van de ouders om hun kinderen op te voeden. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

18. Bordelen Extra belangrijk

De gemeente mag nieuwe bordelen en seksclubs in Schiedam toestaan.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als zij zich houden aan de kaders die er gelden. Er worden bijvoorbeeld eisen gesteld aan de ondernemer."

 • PvdA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "-"

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Om illegale prostitutie in woningen te voorkomen is het wenselijk om bordelen/ seksclubs die voldoen aan wetten en regels toe te staan."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het gemeentelijk beleid biedt ruimte voor een aantal seksclubs in Schiedam. De locatie van mogelijke seksclubs staat echter nergens vastgelegd. Wij willen dat seksclubs zich niet zomaar overal kunnen vestigen en zijn daarom voorstander van het vooraf vastleggen van de gebieden waarin de gemeente geen seksclubs toestaat."

 • Algemeen Ouderen Verbond: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Dit is afhankelijk van zoveel verschillende factoren dat hier geen ja of nee kan volgen. Het is afhankelijk van de vergunningsaanvraag, bezwaarschriften van omwonenden, de wijk of buurt, de gemaakte afspraken en vooral het voorkomen van overlast. Het AOV vindt dat twee locaties het maximum is en dat er met zorg met de omgeving moet worden omgegaan."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We willen af van de valse romantiek dat vrouwen vrijwillig kiezen voor een leven in de prostitutie. In veel gevallen is er sprake van georganiseerde criminaliteit, uitbuiting, of ernstige sociale problemen. Daar maken pooiers en klanten misbruik van."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "De positie van de sekswerkers moet sterker. Waar sekswerkers dit werk bewust kiezen hebben ze,net als iedereen recht op voorzieningen. Sekswerkers moeten in onze gemeente de mogelijkheid krijgen op een veilige en comfortabele plek hun werk te doen. Als bordelen voldoen aan de regels moet de gemeente ze dus toestaan. Maar dan wel met het goed informeren en betrekken van omwonenden!"

 • PS Progressief Schiedam: Eens
  Toelichting van de partij

  "Schiedam heeft heel duidelijke kaders waarbinnen de prostitutie kan plaats vinden. Juist door dit in een legaal circuit te controleren, dragen we bij aan minder mensenhandel, overlast en illegaliteit. Een goede controle bij het uitgeven van de vergunning en controles achteraf zijn hierbij wel nodig."

 • ChristenUnie-SGP : Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet op grond van landelijke wet- en regelgeving een bordeel of een seksclub als een "normale" onderneming benaderen. Dat het college extra aandacht besteed aan het controleren of het een bonafide ondernemer is en of aan alle arbeidsvoorwaarden en gezondheidseisen voldaan wordt, is niet meer dan terecht. Een normale benadering van deze "abnormale" bedrijfstak is niet echt mogelijk. Met een plek waar het minst overlast ervaren wordt is helaas niet elke burger of bedrijf geholpen."

 • Lokaal Onafhankelijk Schiedam: Eens
  Toelichting van de partij

  "De legale seksindustrie is een reguliere onderneming en moet wat ons betreft net zo behandeld te worden als elke andere onderneming. Uiteraard moet er goede controle zijn op misstanden, zoals mensenhandel en hygiëne."

 • DENK: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Uit eerdere ervaringen blijkt dat bordelen stuiten op hevig protest van onze inwoners en ondernemers. Om deze reden zijn wij geen voorstander van het realiseren van bordelen, zeker niet in de buurt van woonwijken, bedrijven en scholen."

 • Sociaal Liberaal Verbond: Eens
  Toelichting van de partij

  "Elke vorm van ondernemen welke legaal is bij wet is mogelijk in Schiedam. De gemeente kan hooguit randvoorwaarden scheppen om wijken, buurten en bedrijventerreinen te ontzien. "

 • Ouderenpartij Schiedam: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Ieder legaal bedrijf mag zich, zolang het aan de vergunningen voldoet, in Schiedam vestigen. De Gemeente moet dan wel omwonenden goed voorlichten en ruim de tijd geven om zo nodig bezwaar te maken."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

19. Tegenprestatie bijstand Extra belangrijk

De gemeente moet er streng op toezien dat mensen in de bijstand in ruil daarvoor zinvol werk voor de maatschappij doen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Elke mogelijkheid om mensen volwaardig (door middel van werk of vrijwilligerswerk) mee te laten doen in onze samenleving moet worden aangegrepen. Wel moet dit beleid uitvoerbaar blijven en getoetst worden op effectiviteit en haalbaarheid."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA Schiedam vindt dat de gemeente Schiedammers moet stimuleren, motiveren en activeren om mee te doen. "

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Bij werk hoort een salaris. Bovendien zijn er niet genoeg banen voor iedereen. Mensen extra dwingen om vrijwilligerswerk te doen, levert enkel ongemotiveerde mensen waar geen vrijwilligersorganisatie op zit te wachten."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Schiedammers die (tijdelijk) zonder werk zitten, gaan zo snel mogelijk weer aan de slag. In de tussentijd is er een vangnet: de uitkering. Dit vangnet wordt betaald door de samenleving. De VVD vindt dat de samenleving een tegenprestatie mag verwachten van degene die een bijstandsuitkering ontvangt. Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, wordt gekort op de uitkering."

 • Algemeen Ouderen Verbond: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het AOV vindt dat er zoveel mogelijk via Stroomopwaarts moet worden gewerkt aan herscholing, re-integratietrajecten, leer-werktrajecten en projecten moet worden gestreefd naar een betaalde baan. Als dit (tijdelijk) niet mogelijk is, vindt het AOV het belangrijk dat deelnemen aan de maatschappij door mantelzorg, of activiteiten in de wijk (zonder verdringing van betaalde banen) een goede optie is. Er mag best wat tegenover het krijgen van een uitkering staan."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "CDA Schiedam juicht het toe wanneer mensen in een uitkeringssituatie een tegenprestatie willen leveren. Wie geen betaald werk verricht, kan op andere manieren een maatschappelijke bijdrage leveren. Zodoende doet iedereen mee en mag zijn of haar talent inzetten en daarvoor erkenning krijgen. Geen mogelijkheid wordt onbenut gelaten om mensen te stimuleren een bijdrage te leveren om zo mee te kunnen doen aan de samenleving, zo nodig gelijktijdig met het oplossen van andere (zorg)problemen."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De bijstand is een sociaal vangnet voor als het tegen zit. Schiedammers in de bijstand krijgen de ruimte om zich te ontplooien. GroenLinks wil dat de gemeente toewerkt naar een regelvrije bijstand. De enige logische tegenprestatie die bijstandsgerechtigden moeten leveren is; zo snel mogelijk aan het werk gaan. Het opleggen en controleren van een verplichte tegenprestatie kost veel geld en energie. Die kan beter besteed worden aan het uit de bijstand helpen van Schiedammers. "

 • PS Progressief Schiedam: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Schiedammers in de bijstand mogen best wel hun maatschappelijke steentje bijdragen. Denk hierbij aan een vrijwilligerspool. Daar kan de gemeente op toezien. We moeten ervoor oppassen dat we mensen in de bijstand, concurrerend werk laten doen met behoud van uitkering. Dit zal vooral resulteren in tariefverlagingen en meer werklozen."

 • ChristenUnie-SGP : Eens
  Toelichting van de partij

  "Degene die moeten terugvallen op de bijstand zijn er in principe mee geholpen wanneer zij aan het maatschappelijke verkeer kunnen blijven deelnemen. Deelnemen heeft altijd zin ook al is maatwerk in het "vrijwilligers" werk niet verzekerd. Toezicht is nodig. Hoe streng erop toe gezien moet worden is geheel afhankelijk van de specifieke omstandigheden waardoor men in de bijstand is gekomen. "

 • Lokaal Onafhankelijk Schiedam: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is om drie redenen nodig. Ten eerste is het voor de bijstandsgerechtigde goed om zinvol bezig te zijn. Ten tweede wordt de kans op het krijgen van regulier werk vergroot. Ten derde mag de samenleving iets terugverwachten. Belangrijk is wel dat er geen regulier werk wordt verdreven door vrijwilligerswerk."

 • DENK: Oneens
  Toelichting van de partij

  "DENK Schiedam pleit voor een nieuwe visie voor de zogenoemde tegenprestatie. De gemeente Schiedam zet in op zinvol werk voor de bijstandgerechtigden zelf. Alleen zo kunnen we mensen helpen om uit de bijstand te komen. Alleen zo kunnen we zorgen voor doorstroom naar de arbeidsmarkt."

 • Sociaal Liberaal Verbond: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een van de doelen is om mensen in de bijstand er zo snel mogelijk weer uit helpen: dit is door werkervaring, zinvolle bezigheden en maatschappelijk wenselijke activiteiten. Hierdoor geef je ook respect aan mensen die buiten de boot zijn gevallen."

 • Ouderenpartij Schiedam: Eens
  Toelichting van de partij

  "Die strengheid geldt dan wel nadrukkelijk naar twee kanten. In ruil voor bijstand mag de gemeenschap iets verwachten, maar de te verwachten tegenprestatie moet echt zinnig zijn en niet, zoals in sommige gemeentes vooral bedoeld om te vernederen. Vijftigplussers met een oranje hesje aan papier laten prikken, heeft nadrukkelijk niet onze voorkeur. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

20. AOW gratis reizen Extra belangrijk

Voor alle Schiedammers die AOW ontvangen moet de gemeente reizen met openbaar vervoer in Schiedam betalen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Iedereen tot 110% van de bijstandsnorm kan wat D66 betreft aansprak maken op vrij reizen. Inkomen en niet leeftijd is bepalend."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA Schiedam heeft zich altijd al ingezet voor het toegankelijk houden van het ov voor minima. Dit beleid werkt uitstekend en de PvdA Schiedam wil dit graag uitbreiden en beschikbaar maken voor alle ouderen, zodat alle AOW-gerechtigden mee kunnen doen en de stad bereikbaar blijft."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De SP is voorstander van gratis openbaar vervoer voor de lage inkomens. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Gelukkig kunnen veel Schiedamse ouderen prima hun eigen boontjes doppen. Daar zijn wij trots op. De VVD vindt het dan ook voorbarig en onnodig om de belastingbetaler op te laten draaien voor het openbaar vervoer gebruik van alle AOW-gerechtigden. Voor Schiedamse ouderen die hulp nodig hebben staan er mantelzorgers, vrijwilligers en professionals klaar. "

 • Algemeen Ouderen Verbond: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het AOV pleit al jaren voor één duidelijke regeling voor alle ouderen in de vervoersregio MRDH. Daar dit (nog steeds) niet het geval is, is het goed dat Schiedam in ieder geval voor minima, schoolgaande kinderen van minima en ouderen met een 120% norm minimum inkomen een regeling heeft vast gelegd. Als je niet met het ov reist of er niet gebruik van kan maken, heeft dit absoluut geen zin. Dit is iets wat op hoger niveau getrokken moet worden! Geen verschillende regelingen in onze regio!"

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA wil de huidige regeling (gratis ov voor minima) blijven ondersteunen. "

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De lasten voor de minima zijn de afgelopen jaren fors gestegen. GroenLinks vindt dit onaanvaardbaar. Minimaregelingen dienen toegankelijk en ruimhartig te zijn. Daarom willen we het gratis openbaar vervoer voor minima voortzetten. Dat helpt alle Schiedammers met een smalle beurs, jong én oud. AOW'ers met een aanvullend pensioen horen niet tot de minima. Uiteindelijk zou GroenLinks naar meer en beter, gratis, ov voor iedereen willen. Maar tot die tijd helpen we de minima vooruit. Letterlijk!"

 • PS Progressief Schiedam: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Schiedammers die naast hun AOW een pensioen ontvangen, kunnen uitstekend zelf hun ov-kosten betalen. Wij zetten dit geld liever ook in voor kinderen en ouders die dit niet zelf kunnen betalen. Het liefst ook tijdens spitsuren, zodat de kinderen zo nodig ook met dit gratis ov naar hun school kunnen gaan."

 • ChristenUnie-SGP : Oneens
  Toelichting van de partij

  "De meeste AOW'ers kunnen het gebruik van het ov zelf dragen. Voor diegene die daartoe financieel niet in staat zijn is het vrije gebruik van het ov voorlopig geregeld. De noodzaak voor een algemene regeling ontbreekt. Dan kunnen we de schaarse middelen beter inzetten voor diegene die geen AOW hebben, maar een minimum inkomen, en van het ov gebruik willen maken om in de maatschappij mee te kunnen blijven doen."

 • Lokaal Onafhankelijk Schiedam: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Gelukkig is niet elke AOW'er onbemiddeld. Veel senioren maken, indien mogelijk, ook liever gebruik van hun auto. Het ouderenvervoer wordt overigens al ruim gesubsidieerd middels de ouderenkorting."

 • DENK: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij hebben het er beste over voor onze ouderen, maar zijn ons ervan bewust, dat naast gratis ov voor minima, gratis ov voor ouderen, de gemeentebegroting behoorlijk onder druk zal zetten en ten koste kan gaan van andere dienstverlening van de gemeente."

 • Sociaal Liberaal Verbond: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Alleen de AOW-doelgroep is te beperkt en leidt tot ongelijkheid. De afgelopen jaren heeft het vrij reizen voor de minima (tot 120% van de bijstandsnorm) een grote groep mensen beholpen in hun mobiliteit en participatie in de samenleving. Wij zijn er voor om het percentage voor vrij reizen op te trekken tot minimaal 130% van de bijstandsnorm. Veel ouderen voldoen namelijk ook aan deze doelgroep."

 • Ouderenpartij Schiedam: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ook Schiedammers met een klein pensioen hebben het lang niet altijd makkelijk. Het verhaal van al die rijke ouderen met grandioze pensioenen is kletskoek. Omdat je van de wet alleen maar armoedebeleid tot 120% mag toepassen, pleiten wij dus nadrukkelijk voor gratis ov voor alle ouderen. In Rotterdam kan het ook."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

21. OZB Extra belangrijk

De belasting op eigen woningbezit (onroerendezaakbelasting - ozb) moet omlaag.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Stijging met meer dan inflatie is uitgesloten. Streven is om de belastingdruk af te laten nemen."

 • PvdA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De PvdA Schiedam wil een stabiel ozb-beleid en geen jaarlijkse aanpassingen. "

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Mensen met meer vermogen moeten en kunnen meer bijdragen dan Schiedammers met een lager vermogen. De ozb is een manier om lokale belastingen eerlijker te verdelen. Daarbij moet wel worden gekeken naar alle belastingen en niet enkel de ozb."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De VVD is voor het bevorderen van eigen woningbezit. Dat heeft een positief effect op de leefbaarheid in de wijken. Daarom zijn we voor het verlagen van de belasting op eigen woningbezit."

 • Algemeen Ouderen Verbond: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het AOV vindt dat er niet meer ozb moet worden geheven dan noodzakelijk is. Schiedam is een middeldure gemeente, dit kan dus beter. Door de ozb aan te passen naar beneden wordt het misschien ook wel aantrekkelijker voor midden- en hogere inkomens om zich te vestigen in onze stad. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ozb is kostendekkend. Het uitgangspunt van het CDA Schiedam is, dat alle gemeentelijke heffingen, rechten en leges kostendekkend moeten zijn, maar ook niet meer dan dat!"

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Woningbezit wordt in Nederland al flink gesubsidieerd. Een lokaal belastingbeleid moeten we kunnen verantwoorden aan de mensen die jaarlijks de rekening betalen. Dat geldt ook voor de ozb. Uitgangspunt is natuurlijk dat de inkomsten de kosten dekken. Maar niet meer dan dat. Belastingen verhogen we alleen met de inflatiecorrectie. We willen wonen in Schiedam aantrekkelijk maken en betaalbaar houden. "

 • PS Progressief Schiedam: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In de regio Rotterdam/Maassluis/Vlaardingen/Schiedam is de gemeente Schiedam de goedkoopste gemeente met de ozb. Wij houden wel vast aan een maximale stijging van de jaarlijkse inflatie."

 • ChristenUnie-SGP : Oneens
  Toelichting van de partij

  "Uiteraard willen we dat de belastingen niet hoger zijn dan noodzakelijk. De gemeentelijke dienstverlening zien we met zijn allen graag op een hoog niveau. De gemeenten hebben niet zoveel mogelijkheden om belastingen te heffen en zijn vaak van het Rijk afhankelijk. De ozb is een bestemmingsbelasting, wat teveel is gaat terug naar de burgers. De ozb is niet bedoeld of geschikt om financiële armslag te krijgen."

 • Lokaal Onafhankelijk Schiedam: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De ozb is een belangrijke inkomstenbron van de gemeente. Verlaging ervan zal gevolgen hebben voor de uitgaven. Wij zien wel graag dat de ozb niet hoger is dan de buurgemeenten."

 • DENK: Eens
  Toelichting van de partij

  "DENK Schiedam pleit voor ozb die wordt geïndexeerd naar draagkracht van haar inwoners."

 • Sociaal Liberaal Verbond: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ja, de onroerendezaakbelasting moet redelijk zijn en mag niet een melkkoe voor de gemeente zijn. Daarnaast worden mensen die door hard werken een eigen woning of appartement hebben kunnen kopen extra gestraft door de overheid."

 • Ouderenpartij Schiedam: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Een gratis-bier-motie van partijen die vinden dat alles altijd maar geld kost."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

22. Gemeentelijke informatie Extra belangrijk

Schiedam mag de gemeentelijke informatie alleen in het Nederlands en Engels aanbieden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Uiteraard is Nederlands leidend bij communicatie met onze inwoners. Als het echter noodzakelijk is, kan er uiteraard ook gebruik gemaakt worden van andere talen. Belangrijk is dat de boodschap op de goede plek aankomt."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA Schiedam vindt dat de gemeente iedereen moet stimuleren en ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal, om zo mee te kunnen doen in onze stad. "

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het aanbieden van informatie in andere talen is soms nodig om bepaalde groepen in Schiedam te bereiken. Door ze te betrekken bij de Schiedamse samenleving, integreren, is de kans groter dat ze de Nederlandse taal machtig worden dan het enkel aanbieden van taalcursussen."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Integreren is Nederlands leren. Nieuwkomers passen zich aan aan wat wij normaal vinden, niet andersom. Het communiceren in andere talen dan het Nederlands is onwenselijk, omdat je het Nederlands als nieuwkomer juist onder de knie krijgt door de taal te gebruiken. "

 • Algemeen Ouderen Verbond: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het AOV vindt dat het ondoenlijk is om gemeentelijke informatie in alle talen aan te bieden. Nederlands en Engels zijn talen die door bijna iedereen wel beheerst (kunnen) worden. In bijzondere gevallen kan gebruik gemaakt worden van de tolkentelefoon of op maat het e.e.a. worden geregeld. Voor blinden en slechtzienden moet gemeentelijke informatie in braille of in gesproken teksten beschikbaar zijn. Communicatieproblemen kunnen altijd met persoonlijk contact opgelost worden."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een goede beheersing van de Nederlandse taal behoort tot de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle inburgering van nieuwkomers. Een betere taalbeheersing wordt door de gemeente ondersteund. De gemeente moet bovendien communiceren in heldere, begrijpelijke taal! De gemeentelijke website moet ook in het Engels te raadplegen zijn."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De komst van nieuwe Schiedammers vraagt om wederzijds begrip en goede inburgering om in harmonie samen te kunnen leven. Taal is essentieel. GroenLinks wil dat nieuwkomers vanaf de eerste dag de mogelijkheid krijgen taallessen te volgen. De gemeente biedt daarom actief taalonderwijs aan. Maar ook mensen die het Nederlands of Engels nog niet machtig zijn hebben recht op duidelijke informatie van de gemeente. Waar nodig is het dus goed dat de gemeente die in andere talen aanbiedt."

 • PS Progressief Schiedam: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Vanuit Europa, mogen werknemers vanuit allerlei landen in Nederland komen werken. Ook deze mensen die in Schiedam (Nederland) zijn komen wonen hebben recht op informatie vanuit de gemeente. "

 • ChristenUnie-SGP : Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het aanbieden van de gemeentelijke informatie in tientallen talen is ondoenlijk. De inspanningen en kosten die daarmee gemoeid zijn moet in verhouding blijven staan met het aantal Schiedammers dat hiervan gebruik moet maken. Er is een gemeentelijke informatie balie als hulp van landgenoten niet toereikend is. Daarnaast biedt internet allerlei vertaal mogelijkheden om je weg te kunnen vinden. Alleen Nederlands en Engels gaat tegen Europese regelgeving in. "

 • Lokaal Onafhankelijk Schiedam: Eens
  Toelichting van de partij

  "Nederlands is taal die wij in dit land spreken en is essentieel om volwaardig mee te doen in de maatschappij. Door het aanbieden van informatie in vreemde talen geven wij een verkeerd signaal."

 • DENK: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente stelt zich dienstbaar op, voor iedereen. Ook voor diegenen die de Nederlandse taal, door verschillende redenen, niet voldoende beheersen. Ook zij hebben recht op informatievoorziening. "

 • Sociaal Liberaal Verbond: Eens
  Toelichting van de partij

  "Sterker nog, de gemeente dient informatie aan te bieden in de relevante talen van het Koninkrijk. Het is badinerend om informatie aan te bieden in talen waar de spreker vervolgens niets mee kan aan de balie. "

 • Ouderenpartij Schiedam: Eens
  Toelichting van de partij

  "In Nederland heb je Nederlands nodig om het verder te brengen. Al het vervolgonderwijs is Nederlands- of Engelstalig."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

23. Subsidie bedrijfsleven Extra belangrijk

De gemeente moet ondernemers subsidie geven voor innovatie en duurzaamheid.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bedrijven, inwoners en overheid om innovatie en duurzaamheid te stimuleren. De overheid kan uiteraard wel een rol spelen om deze investeringen (die zich uiteindelijk terugverdienen) mogelijk te maken. D66 pleit voor een duurzaamheidsfonds die gevuld kan worden met de opbrengst van het bezit van Eneco."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA Schiedam wil creatief en innovatief ondernemerschap stimuleren. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Waar banken, investeerders of andere overheden hierin niet willen investeren, moet de gemeente inspringen om de noodzakelijke verduurzaming en innovatie voor nieuwe werkgelegenheid te stimuleren."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Duurzaamheid en innovatie bieden een kans voor economische ontwikkeling. De VVD wil dat de gemeente duurzaamheid en innovatie stimuleert door belemmeringen en regels te verminderen. Voor financiële middelen moeten de ondernemers zelf zorgen."

 • Algemeen Ouderen Verbond: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het AOV vindt dat ondernemers zich gesteund moeten voelen door de gemeente. De Schiedamse economie en werkgelegenheid wordt alleen maar bevorderd als er door de gemeente stimulerende en faciliterende subsidies worden verstrekt waardoor ondernemers zich graag willen vestigen binnen onze gemeente en daar ook willen blijven en doorgroeien, daar hoort duurzaamheid en innovatie ook bij. Het meedenken aan een duurzame toekomst is het paradepaardje van de gemeente Schiedam en dus heel belangrijk!"

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn naar de mening van het CDA al rijks- en/of Europese regelingen waar met behulp van het servicepunt particuliere woningverbetering een beroep op kan worden gedaan. Wij willen dat de gemeente zich nog meer gaat inzetten om ondernemers te ontzorgen, ondersteunen en stimuleren om duurzame maatregelen en innovaties te realiseren. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks is voorstander van een circulaire economie. Wij zien Schiedam graag als een broedplaats voor duurzame bedrijven. Innovatie is een belangrijke taak van de (lokale) overheid. De gemeente maakt zich sterk om dit actief te ondersteunen. Daarmee besparen we grondstoffen en kunnen deze opnieuw gebruiken. Subsidies voor innovatie en duurzaamheid leveren op de lange termijn veel winst op, ook economisch! "

 • PS Progressief Schiedam: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ondernemers in Schiedam zijn goed voor onze werkgelegenheid. Als we dat kunnen combineren met innovatie en duurzaamheid, mag de gemeente daar wel aan bijdragen. Subsidie kan ook een lage-rente-lening zijn. Denk hierbij aan het opzetten van een revolving fund."

 • ChristenUnie-SGP : Eens
  Toelichting van de partij

  "Subsidie kan in allerlei vormen verstrekt worden om daarmee aanloop problemen bij het ondernemen, bij innovaties en initiatieven te kunnen nemen. De duurzaamheidsopgave is zo omvangrijk en zo veel omvattend dat we zorgvuldig en jaarlijks moeten nagaan welke initiatieven het meeste rendement gaan opleveren. Daarvoor zal een kennisnetwerk onmisbaar blijken te zijn om ervaringen tot hun recht te laten komen."

 • Lokaal Onafhankelijk Schiedam: Oneens
  Toelichting van de partij

  "LOS is principieel tegen subsidie aan ondernemers. Wel kan de gemeente gezamenlijk de inkoop van bijvoorbeeld zonnepanelen coördineren waar ondernemers voordeel van hebben."

 • DENK: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Sociaal Liberaal Verbond: Eens
  Toelichting van de partij

  "Door een positief klimaat te creëren voor nieuwe vormen van ondernemen kunnen we innovatieve en duurzame bedrijvigheid naar Schiedam trekken. Dit zorgt weer voor werkgelegenheid en geldstromen."

 • Ouderenpartij Schiedam: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Innovatie en duurzaamheid verdienen zich bij een echte ondernemer ook zonder subsidie terug."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

24. Parkeernorm Extra belangrijk

Schiedam moet de parkeernorm (een minimum aantal parkeerplaatsen) loslaten bij woningen die op minder dan 500 meter van een ov-halte staan.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Voor de binnenstad is de huidige parkeernorm teveel belemmerend voor nieuwbouw. Op deze plek is de parkeernorm niet leidend."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA Schiedam wil de parkeernorm loslaten in gebieden dichtbij ov-voorzieningen en in het centrum."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Niet de wijze waarop, zoals de auto, maar het recht op mobiliteit moet centraal staan. We creëren geen extra parkeerplekken bij nieuwbouw waar er een goed alternatief is, zoals bij ov-stations. Bestaande bewoners rond die locaties verleiden we verder met deelauto's en leenfietsen. Alleen zo ontstaat er ruimte voor meer woningen, groen en spelen."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Mobiliteit verandert en dat vraagt om creativiteit van de gemeente als beleidsmaker. De gemeente moet maatwerk en tevens meer mogelijkheden bieden voor het hanteren van flexibelere parkeernormen. Op stationslocaties is een parkeernorm van 0 daarom denkbaar."

 • Algemeen Ouderen Verbond: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het AOV vindt dat je burgers niet kan verplichten om met het ov te gaan. Dit is zo afhankelijk van iemand's persoonlijke situatie. Bovendien wordt eenzaamheid bevorderd als mensen niet meer bereikbaar zijn of ver moeten lopen en/of veel extra moeten gaan betalen om familie en vrienden te kunnen blijven bezoeken. Daar het gemiddelde werkende huishouden minstens een auto bezit, is deze stelling niet haalbaar."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Ov autoriteiten moeten een afweging maken tussen snelheid, nabijheid, kosten en nog tal van andere factoren zoals duurzaamheid, toegankelijkheid, sociale functie, bezettingsgraad en andere vormen van vervoer. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks staat voor schoner vervoer. Het gebruik van ov en van schone auto’s en scooters stimuleren we. Opladen van accu’s langs de openbare weg kan veel sneller. Daarom rusten we benzinepompen snel uit met (snel)laadstations en breiden we het aantal laadpalen flink uit. Deze laadpalen moeten ook geschikt zijn voor elektrische fietsen en scooters. Bij nieuwbouw of herinrichting van wijken houden we rekening met de toekomstige vormen van vervoer. Parkeernormen kunnen dan ook anders worden. "

 • PS Progressief Schiedam: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De parkeernorm moet onafhankelijk zijn van het aanwezige ov. Iedere inwoner in Schiedam heeft recht op het hebben van een auto en op de mogelijkheid deze te parkeren. Het stimuleren van gebruik van de fiets, de deelauto en het ov kan op andere manieren dan iemand de mogelijkheid tot parkeren af te nemen."

 • ChristenUnie-SGP : Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij zien liever dat er meer parkeerterreinen aan de rand van de stad gerealiseerd worden. Dat biedt de mogelijkheid om oplaadpalen voor elektrische auto's meer centraal aan te bieden. Het openbaar vervoer van de bedrijven- en parkeerterreinen naar de wijken en de binnenstad te intensiveren. Het ov is niet het sluitstuk, maar het begin van de laatste halve mijl, die we niet uitsluitend met de auto moeten willen afleggen."

 • Lokaal Onafhankelijk Schiedam: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De aanschaf van een auto zal niet veel beïnvloed worden door de aanwezigheid van een ov-halte. Wij zien derhalve het verband niet."

 • DENK: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De parkeernorm kan wat ons betreft aangepast worden in wijken waar bereikbaarheid met het ov goed is geregeld. Wij zijn geen voorstander van het volledig loslaten van de parkeernorm. De afweging om de parkeernorm te wijzigen wordt, wat DENK Schiedam betreft, enkel gemaakt als het resulteert in het verrijken van ons woningaanbod. "

 • Sociaal Liberaal Verbond: Eens
  Toelichting van de partij

  "Stimulans van het openbaar vervoer gekoppeld aan ontmoediging van het autogebruik komt de leefbaarheid van de stad ten goede."

 • Ouderenpartij Schiedam: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

25. Schoolzwemmen Extra belangrijk

Schiedam moet schoolzwemmen opnieuw invoeren en betalen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Cijfers laten zien dat er meer kinderen verdrinken sinds de zwemlessen zijn afgeschaft. Hoewel het in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de ouders is, kan de school een initiërende rol spelen hierin. Een eigen bijdrage is gewenst."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA Schiedam wil het huidige beleid met sportvouchers voortzetten en wil graag verkennen of de inzet van deze vouchers zo kan worden vormgegeven dat geen enkel kind zonder zwemdiploma de basisschool verlaat."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Veel ouders deden al hun kinderen eerder op zwemles, toen scholen het nog regelden. Beter is om minima te ondersteunen die vanwege kosten dit nalaten en gerichte voorlichting aan te beiden aan ouders die hierin niet hun verantwoordelijkheid nemen."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Sporten en bewegen is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en het helpt bij het leggen van sociale contacten. Sportvoorzieningen moeten er voor iedereen in ruime mate zijn. Wij vinden het belangrijk dat elke Schiedammer de keuze heeft te bewegen en te sporten op een manier die bij hem past. Het is niet aan de gemeente om te bepalen dat iedereen moet leren zwemmen, daar zijn ouders verantwoordelijk voor."

 • Algemeen Ouderen Verbond: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het AOV vindt dat elk kind op de basisschool een zwemdiploma dient te behalen. Er verdrinken nog steeds te veel kinderen die niet naar zwemles zijn gegaan. Daar wij omringd worden door water en Nederland een waterland is, is dit eigenlijk de eerste prioriteit naast het naar school gaan. Het is een soort zorgplicht van de gemeente. Nu niet alle scholen in Schiedam dit voor hun kinderen regelen/geregeld hebben is het belangrijk om hier het voortouw in te nemen."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA zet in op kindvriendelijke buurten. Ieder kind verdient een veilige en uitdagende leefomgeving. Veilig betekent in een waterrijke omgeving als Schiedam ook dat kinderen snel leren omgaan met dat water en dus snel leren zwemmen. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zwemmen hoort een vast onderdeel te zijn van elke opvoeding. Het baart ons zorgen dat het aantal kinderen dat zonder zwemdiploma A en B de basisschool verlaat toeneemt. Het aantal ongevallen van verdrinking neemt daarnaast ook toe. In het verleden werd gedacht dat het bieden van sportpassen aan gezinnen met een smalle beurs dit probleem kon verhelpen. Dat blijkt niet het geval. Daarom moet de gemeente de verantwoordelijkheid nemen en schoolzwemmen opnieuw invoeren."

 • PS Progressief Schiedam: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zwemmen valt onder sporten, maar draagt ook bij aan de veiligheid van onze Schiedamse kinderen. Voor veel ouders heeft zwemles geen prioriteit, of zijn de kosten te hoog. Tot enkele jaren geleden was het heel gewoon dat kinderen via school zwemles kregen. In de crisistijd is dit afgeschaft. De crisis is voorbij, dus schoolzwemmen kan weer worden ingevoerd."

 • ChristenUnie-SGP : Eens
  Toelichting van de partij

  "De zelfredzaamheid van de burgers is gediend met het schoolzwemmen. Overigens niet alleen voor jongeren, maar ook voor nieuwkomers in ons waterrijke land. Dat op scholen deze mogelijkheid wordt aangeboden is ook voor de lichamelijke ontwikkeling en het perspectief op deelnemen aan sportactiviteiten een gezonde zaak. De handreiking zou overigens de ouders ook financieel wat waard moeten zijn."

 • Lokaal Onafhankelijk Schiedam: Eens
  Toelichting van de partij

  "In een waterrijke stad als Schiedam is het van levensbelang dat kinderen kunnen zwemmen. Zwemmen is bovendien een sport waar iedereen aan mee kan doen. Wat LOS betreft komt het schoolzwemmen dus weer terug."

 • DENK: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn ons ervan bewust dat er nodige kosten verbonden zijn aan gratis schoolzwemmen. DENK Schiedam pleit ervoor dat schoolzwemmen wel betaalbaarder wordt. Dus als het niet kosteloos kan, kan het wel betaalbaarder."

 • Sociaal Liberaal Verbond: Eens
  Toelichting van de partij

  "In een stad met veel water en een historische binding met het water is het zaak om ook de veiligheid van de inwoners te beschermen door hen de vaardigheden mee te geven voor het geval ze te water raken."

 • Ouderenpartij Schiedam: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

26. Omleiden verkeer Extra belangrijk

De gemeente moet een omleiding realiseren voor het doorgaand verkeer naar Rotterdam, zodat het historische centrum geen verkeersknooppunt meer is.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "De binnenstad moet bereikbaar zijn voor bestemmingsverkeer. Doorgaand verkeer moet zoveel mogelijk worden omgeleid. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA Schiedam wil de stad ontlasten door zware verkeersstromen te voorkomen. Daarnaast zet de PvdA Schiedam in op een fiets- en voetgangervriendelijke (binnen)stad."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het vele doorgaande verkeer zorgt nu al voor een zeer ongezonde hoeveelheid uitstoot in bijvoorbeeld de Oranjestraat en maakt van de Koemarkt een rommelig verkeersknooppunt wat beter een echt plein kan worden. Bovendien zal de druk enkel toenemen als in de Merwedevierhaven in Rotterdam een nieuwe woonwijk ontstaat."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij willen onze unieke binnenstad laten bruisen. Dat doen we met een geconcentreerd aanbod van winkels en woningen, door evenementen en bloeiende musea, en door goede bereikbaarheid, ook met de auto. De meeste bezoekers van onze binnenstad komen met de auto en wij willen voor hen geen blokkades opwerpen."

 • Algemeen Ouderen Verbond: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het doorgaand verkeer vanaf de Koemarkt vindt voor meer dan 60% plaats door Schiedammers die in Oost wonen. 25% is voor de binnenstad en slechts 15 % gaat naar Rotterdam, waarvan veel Schiedammers. Voor het vrachtverkeer is omleiding via de A20 wel van belang. Vrachtverkeer uit het centrum weren, maar personenvervoer toestaan voor goede bereikbaarheid van de stad, denk aan onze ondernemers en winkeliers. Het autoluw maken is voor het AOV onbespreekbaar!"

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Omleiding is al mogelijk o.a. via Horváthweg. Alternatieve vormen van duurzame bevoorrading van de winkels moeten onderzocht worden."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het historische centrum van Schiedam is prachtig. Mooie havens, gezellige terrassen en bevlogen ondernemers. Het is zonde dat het centrum ook een verkeersknooppunt voor doorgaand verkeer naar Rotterdam is. De luchtkwaliteit in Schiedam is slecht. Omleiden van verkeer dat niet in de binnenstad hoeft te zijn, komt de luchtkwaliteit en de bereikbaarheid van de stad ten goede. "

 • PS Progressief Schiedam: Eens
  Toelichting van de partij

  "Om de milieudoelstellingen te halen moet de Schiedamse binnenstad ontzien worden van doorgaand verkeer. Bewoners en bestemmingsverkeer hebben wel toegang."

 • ChristenUnie-SGP : Eens
  Toelichting van de partij

  "De luchtkwaliteit rond de doorgaande wegen is onvoldoende en ziekmakend evenals de geluidsdruk. De overheden zijn door de rechter opgeroepen om meer concrete maatregelen te treffen om gezondheidsschade bij de burgers tegen te gaan. We zullen met die opdracht aan de slag moeten en elke gelegenheid moeten aangrijpen om maatregelen ter verbetering door te voeren. Omleiden of toeleiden naar het openbaar vervoer. "

 • Lokaal Onafhankelijk Schiedam: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het gaat hier om een knip midden door de Koemarkt, die vooral Schiedamse wijken niet langer meer met elkaar verbindt. Verkeersproblemen worden zo verlegd naar woonwijken. Deze maatregel is vooral funest voor de wijken Zuid en Oost, die nog meer extra sluipverkeer krijgen."

 • DENK: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Sociaal Liberaal Verbond: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een verkeersluw historisch centrum is aantrekkelijker voor inwoners en bezoekers dan een verkeersknooppunt. Dat laten ontwikkelingen in vele andere steden ook zien. Daarnaast wordt daardoor de uitstoot van fijnstof in de binnenstad ook beperkt."

 • Ouderenpartij Schiedam: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wie alle door de GPS gestuurde vrachtwagens door woonwijken of centra heeft zien daveren, omdat dat drie kilometer korter is, kan die vraag zelf wel beantwoorden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

27. Verkeersbrigadiers scholen Extra belangrijk

Schiedam moet tijdens de spitsuren bij basisscholen gemeentelijke verkeersbrigadiers inzetten.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • PvdA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De PvdA Schiedam juicht actieve ouders toe die toezien op gevaarlijke oversteekplaatsen. De gemeente moet wel zorgen voor veilige oversteekplaatsen. "

 • SP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Er moeten in samenspraak tussen gemeente, scholen, maar vooral ook de ouders maatregelen worden genomen om de verkeerschaos rond scholen terug te dringen. Verkeersbrigadiers kunnen mogelijk een bijdrage leveren, maar niet zonder dat ouders daarbij ook hun verantwoordelijkheid nemen."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD wil dat de gemeente de veiligheid van onze kinderen meeneemt bij de herinrichting van straten en wijken in de buurt van scholen en sportclubs. Voor de inzet van verkeersbrigadiers bij scholen doen wij, net als vele andere gemeenten, een beroep op vrijwilligers. "

 • Algemeen Ouderen Verbond: Eens
  Toelichting van de partij

  "Bij veel Schiedamse scholen wordt al gebruik gemaakt van ouders die bij toerbeurt de kinderen veilig laten oversteken. Ook wordt er door Handhaving en Veiligheid bijgesprongen, en dat is ook prima. Gemeentelijke verkeersbrigadiers zouden verkeersregelaars kunnen zijn die hun opleiding doen bij Stroomopwaarts. Dit hoeft dus niet onnodig veel te kosten. Het gaat er voor het AOV vooral om in overleg met scholen en ouders passende maatregelen te treffen."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn voorstanders van vrijwilligers als verkeersbrigadier bij scholen wanneer dat de verkeersveiligheid kan bevorderen."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het kan bij scholen in de spits erg druk zijn in Schiedam. Dan zijn verkeersbrigadiers nodig om de boel in goede banen te leiden. En natuurlijk het stimuleren van ander vervoer dan de auto. Maar een veilige verkeerssituatie bij scholen maken we samen. Dat is bij uitstek een verantwoordelijk die ouders hebben, samen met docenten. De gemeente kan stimuleren en helpen, maar gaat geen eigen verkeersbrigadiers inhuren. Die verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij ons allemaal. "

 • PS Progressief Schiedam: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Scholen en bereidwillige ouders kunnen dit uitstekend zelf regelen. Schiedam zou er wel op moeten inzetten dat minder ouders hun kinderen met de auto naar school brengen."

 • ChristenUnie-SGP : Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn al diverse maatregelen rond basisscholen getroffen. De verantwoordelijkheid van burgers voor elkaars veiligheid in het verkeer kan niet uitsluitend door regelgeving en handhaving afgedwongen worden. Met enige sociale controle is hufterig gedrag bij de politie en de licht blauwe brigade aan te kaarten en aan te pakken. Ook na schooltijd moet verkeersveiligheid verzekerd zijn. "

 • Lokaal Onafhankelijk Schiedam: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit is iets wat ouders en scholen prima zelf kunnen regelen, zonder overheidsbemoeienis."

 • DENK: Eens
  Toelichting van de partij

  "Waar blijkt dat andere verkeersmaatregelen, zoals het instellen van eenrichtingswegen, niet de verkeersveiligheid bevorderen kan er gekozen worden om verkeersbrigadiers in te zetten, die inzetten op de doorstroom van voornamelijk autoverkeer."

 • Sociaal Liberaal Verbond: Eens
  Toelichting van de partij

  "Verkeersopstoppingen ten gevolge van schoolgaande jeugd zijn de omgeving een doorn in het oog. Een verkeersbrigadier zou dit in goede banen kunnen leiden en ouders bewust kunnen maken van de overlast. Dit is de beste oplossing, omdat het autovrij maken van schoolgebieden niet te realiseren is."

 • Ouderenpartij Schiedam: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

28. Vluchtelingen met verblijfsvergunning Extra belangrijk

De gemeente mag vluchtelingen met een verblijfsvergunning voorrang geven bij de toewijzing van een sociale huurwoning.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "We hebben als samenleving de verplichting om nieuwkomers te huisvesten. Binnen de huidige voorraad huizen dient er een eerlijke verdeling komen. Tijdelijke opvang om de druk te verminderen is bespreekbaar."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er is een taakstelling om statushouders te huisvesten binnen een bepaalde termijn. Om aan deze wettelijke verplichting te voldoen, is in de praktijk voorrang nodig."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Moeten zelfs! We laten mensen die in Nederland mogen blijven met verblijfsvergunning toch niet verpieteren in een asielzoekerscentrum? Wel moet er aandacht blijven voor voldoende sociale huurwoningen, zodat onze schiedammers niet ervan de dupe worden."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Iedereen die daar recht op heeft, moet dezelfde kansen hebben bij het verkrijgen van een sociale huurwoning. Slechts in urgente gevallen kan voorrang worden verleend. Die urgentie is er niet bij vluchtelingen met een verblijfsstatus."

 • Algemeen Ouderen Verbond: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het AOV vindt dat vluchtelingen met een verblijfsvergunning net zoveel rechten hebben als Schiedammers die al heel lang wachten op een goede woning. Iedereen die in Schiedam in aanmerking wil komen voor een woning heeft dezelfde rechten en plichten. Natuurlijk is het zo dat er bepaalde afspraken zijn gemaakt voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Dit moet wel goed gemonitord worden."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Vergunninghouders krijgen niet automatisch voorrang bij een sociale huurwoning, maar gemeenten hebben wel de taak hen woonruimte te geven. Het CDA Schiedam wil dat gemeenten bij de uitvoering van deze verplichting nadrukkelijk rekening houdt met de toegankelijkheid van sociale huur voor iedereen die hierop is aangewezen."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Vluchtelingen zijn gevlucht voor oorlog, geweld of vervolging. GroenLinks staat voor een menselijke opvang en zorg voor deze mensen. Grootschalige opvang van statushouders komt integratie niet ten goede. Wij zijn daarom voorstander van kleinschalige opvang. Vluchtelingen kunnen huurwoningen toegewezen krijgen met voorrang. Dat hoeft echter niet als de gemeente zorgt dat het tekort aan sociale huurwoningen wordt opgelost. Dat is in het belang van alle Schiedammers die hierop zijn aangewezen."

 • PS Progressief Schiedam: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Vluchtelingen met een verblijfsvergunning worden automatisch Schiedammers. Vanaf dat moment hebben zij dezelfde rechten en plichten als iedere Schiedammer. Schiedam krijgt vanuit de landelijke politiek wel de verplichting deze mensen te huisvesten. Via een locatie waar zij tijdelijk wonen, kunnen zij doorstromen naar woningen."

 • ChristenUnie-SGP : Eens
  Toelichting van de partij

  "De afgelopen jaren was de vraag vanuit de overloop uit Rotterdam zodanig groot dat Schiedam zich extra moest inspannen om statushouders gelijke kansen op een sociale huurwoning te kunnen bieden. Wanneer we realiseren dat de keuze is tussen geen woning of een minder passende woning, dan kiezen we voor het eerste. Diegenen die hiernaar toe vluchten hebben dezelfde rechten als wij. In hun situatie zouden wij niet anders voor onszelf wensen."

 • Lokaal Onafhankelijk Schiedam: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Voor LOS zijn alle Schiedammers gelijk. Voor ons geld de regel, wie het laatst komt, het laatst maalt. We hebben niet voor niets een wachtlijst waar men voor ingeschreven staat."

 • DENK: Eens
  Toelichting van de partij

  "Mensen die genoodzaakt zijn hun land te verlaten, krijgen de mogelijkheid om een nieuw bestaan op te bouwen. Een nieuw bestaan begint bij een dak boven je hoofd."

 • Sociaal Liberaal Verbond: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een verblijfsvergunning betekent alleen dat je in Nederland mag verblijven, het is geen voorrangspas voor allerlei diensten. Mensen met een verblijfsvergunning dienen deel te nemen aan de processen zoals regelgeving ze voorschrijft. "

 • Ouderenpartij Schiedam: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Schiedam wordt op dit moment geconfronteerd met een instroom uit Rotterdam van lage inkomens en nog meer lage inkomens zorgt voor een verdere ondermijning van het draagvlak voor voorzieningen in Schiedam. Het klinkt heel edel, maar gaat feitelijk in tegen de belangen van de Schiedammers met lage inkomens."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

29. Belasting reclameborden Extra belangrijk

Schiedam moet de belasting voor het gebruik van gemeentegrond voor bijvoorbeeld reclameborden en terrassen afschaffen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Onlangs is het tarief gelijkgesteld met die van omliggende gemeenten. Een verdere verlaging of afschaffing lijkt ons, in samenhang met andere maatregelen, wenselijk."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA Schiedam wil een bruisende (binnen)stad met een goed ondernemersklimaat tot stand brengen. Door deze belasting af te schaffen, kunnen ondernemers makkelijker zelf evenementen organiseren in Schiedam."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Voor grond die commercieel wordt gebruikt en waaraan wordt verdiend, moet een rechtvaardige vergoeding tegenover staan, omdat deze grond dan immers niet voor andere doeleinden kan worden gebruikt."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente stimuleert ondernemers zich te vestigen in Schiedam. Elke investering komt onze stad ten goede. Door investeringen wordt de werkgelegenheid gestimuleerd, hebben Schiedammers meer te besteden en blijft ons voorzieningenniveau op peil. Dat draagt bij aan de aantrekkelijkheid van onze stad en het economisch vestigingsklimaat wordt daardoor versterkt."

 • Algemeen Ouderen Verbond: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De vraag is altijd, waar is deze belasting voor bedoeld? Tot op heden heeft de precariobelasting niet opgeleverd waarvoor het bedoeld was. Het AOV vindt dat je beter andere afspraken kunt maken, zoals vrijstelling tenzij... We willen af van te veel regels. Dan moet je hier ook andere afspraken maken. Wel moet je kunnen handhaven als je bijvoorbeeld niet meer over de stoep kunt lopen door het gebruik daarvan. Beter een meldingsplicht en goede afspraken maken! En daarop handhaven!"

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Om de economie te versterken willen wij de regeldruk voor ondernemers verlagen. "

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Deze 'precariobelasting' is de afgelopen periode al verlaagd. Ook zijn de regels van de gemeente voor terrassen soepeler geworden. Dat is goed nieuws. Een open en uitnodigende stad is gebaat bij bedrijven en terrassen. Maar als zij gebruik maken van gemeentegrond, is het logisch dat daarvoor een vergoeding wordt betaald. "

 • PS Progressief Schiedam: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ondernemers in Schiedam hebben het al erg zwaar. Schiedam investeert veel om meer bezoekers naar het centrum te krijgen, maar verhaalt dit vervolgens indirect door deze belastingen te heffen."

 • ChristenUnie-SGP : Oneens
  Toelichting van de partij

  "Tegenover het gebruik van de openbare ruimte moet een zekere vergoeding staan. Het moet gereguleerd worden, opdat iedereen er op gelijke wijze recht op heeft en er gebruik van kan maken. Wanneer een particulier een stuk grond in gebruik neemt moet men daar ook een vergoeding of huur voor betalen. Voor een bedrijf of ondernemer moet dat niet anders zijn."

 • Lokaal Onafhankelijk Schiedam: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Afschaffen is niet nodig, omdat belasting betalen over commerciel gebruik van gemeentegrond vrij logich is. Wel moet de hoogte van de precario in lijn zijn met gemeenten om ons heen."

 • DENK: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ondernemers in Schiedam dienen ondersteund te worden. Als we het vestigingsklimaat voor onze ondernemers kunnen verbeteren door de financiële druk te verlagen, dan staan wij daar voor open."

 • Sociaal Liberaal Verbond: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er is goede reden waarom dit “luchtbelasting” wordt genoemd. Wij zien het nut van deze belastingen, anders dan geldklopperij bij ondernemers, niet in. "

 • Ouderenpartij Schiedam: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

30. Vestigingseisen bedrijven Extra belangrijk

Om bedrijven over te halen zich in Schiedam te vestigen, moet de gemeente de vestigingseisen voor bedrijven versoepelen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Onnodige regels actief tegengaan. De oneerlijke reclamebelasting voor winkeliers in de binnenstad is op initiatief van D66 afgeschaft. Regels op het gebied van milieu en geluid dienen uiteraard niet versoepeld te worden."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De grootste aantrekkingskracht van een stad zit hem in goede bereikbaarheid, beschikbaarheid van vakpersoneel en een luisterend oor van de gemeente."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We moeten niet concurreren met andere gemeenten om de bestaande bedrijven, maar juist samenwerken om extra bedrijvigheid en werkgelegenheid te creëren. Niet minder regels met betrekking tot bijvoorbeeld milieu, duurzaamheid en veiligheid helpt daarbij, maar wel minder bureaucratie en goede samenwerking met ondernemers."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De VVD wil dat de gemeente ondernemers stimuleert zich te vestigen in Schiedam. Dit kan onder andere door het versoepelen van vestigingseisen en verminderen van bureaucratie. Door investeringen van ondernemers wordt de werkgelegenheid gestimuleerd, hebben Schiedammers meer te besteden en blijft ons voorzieningenniveau op peil. "

 • Algemeen Ouderen Verbond: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het AOV vindt dat werkgelegenheid voor onze stad heel belangrijk is. Daarom moet de gemeente ook actief zorgen voor het aantrekkelijk maken voor bedrijven om zich te vestigen in onze stad. Duurzaamheid staat hoog op het verlanglijstje. Het is belangrijk dat de bureaucratie afneemt en het meedenken toeneemt. Bedrijven binnenhalen en behouden is belangrijk voor onze stad, zeker omdat wij meer werkgelegenheid nodig hebben voor onze inwoners."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA is van mening dat de gemeente randvoorwaarden moet scheppen voor een gezonde lokale economie en bedrijven moet ondersteunen door bijvoorbeeld de regeldruk te verminderen of een gunstig vergunningenbeleid te voeren. De gemeente dient ruimte en voorrang te geven aan bedrijven met veel werkgelegenheid."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks wil bouwen aan een duurzame toekomst. Bedrijven die producten maken die daaraan bijdragen zien we graag. GroenLinks wil niet alleen bedrijven aantrekken die milieuvriendelijk werken. We willen de werkgelegenheid in Schiedam versterken. Daarbij kijken we naar wat onze regio nodig heeft. Om bedrijven naar Schiedam te krijgen moet Schiedam zorgen voor goede dienstverlening aan ondernemers. Als vestigingseisen onnodige obstakels opleveren, moeten deze versoepeld worden."

 • PS Progressief Schiedam: Eens
  Toelichting van de partij

  "Te veel ondernemers die naar Schiedam komen lopen tegen onvoorziene eisen aan, waardoor het te lang duurt voordat de vergunningen er zijn. Daar waar mogelijk moet Schiedam de regelgeving, vestigingseisen en de procedures aanpassen. Naast het versoepelen van vestigingseisen moet de gemeente duurzaam ondernemen stimuleren."

 • ChristenUnie-SGP : Oneens
  Toelichting van de partij

  "De kwaliteit van het vestigingsklimaat bepaalt mede welke bedrijven zich nieuw in Schiedam willen vestigen. Schiedam heeft veel te bieden. Bedrijven die zich evengoed elders kunnen vestigen en geen meerwaarde voor de stad bieden moeten we niet naar Schiedam willen trekken. Ambachtelijke bedrijven hebben in de binnenstad een meerwaarde. De maritieme sector en de ICT-bedrijven hebben hier toekomst. De vestigingseisen voor bonafide bedrijven zijn overigens veelal geen drempel."

 • Lokaal Onafhankelijk Schiedam: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als een bedrijf naar Schiedam wil komen moet men er alles aandoen om ze binnen te halen. Struikelblok voor veel bedrijven is de uitgifte van grond in erfpacht. LOS ziet graag dat ook bedrijven de grond onder hun bedrijf kunnen kopen."

 • DENK: Eens
  Toelichting van de partij

  "Meer bedrijven betekent meer banen. Als dat het geval is dan zijn wij het er mee eens dat de vestigingseisen voor bedrijven versoepeld moeten worden en anders niet. "

 • Sociaal Liberaal Verbond: Eens
  Toelichting van de partij

  "Bedrijvigheid en ondernemerschap is het levensbloed van een stad. De gemeente dient zich als partner op te stellen richting ondernemers om zo werkgelegenheid en inkomsten voor haar bewoners te stimuleren. Wel moet voorkomen worden dat de gemeente criminele ondernemers faciliteert, daarvoor bestaat de wet Bibob."

 • Ouderenpartij Schiedam: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit geldt wat ons betreft alleen voor bedrijven waarvan de personeelsbehoefte aansluit bij de Schiedamse arbeidsmarkt"

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat